4

Yiem Seix Zaangc Hnangv Haaix Nor Bun Tin-Hungh A'hneiv

1Gorx-youz aac, setv mueiz aengx maaih deix waac gorngv. Yie mbuo njaaux jiex meih mbuo hnangv haaix nor yiem seix zaangc zoux horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. Se hnangv ih zanc meih mbuo yiem nor. Mv baac ih zanc yie mbuo weic Ziouv Yesu tov meih mbuo yaac kuinx meih mbuo oix zuqc zoux jaa camv jienv faaux. 2Meih mbuo hiuv duqv yie mbuo longc Ziouv Yesu nyei hatc maaz hnangv haaix nor paaiv ziangx meih mbuo.
3Tin-Hungh nyei eix se hnangv naaiv. Ninh oix meih mbuo zoux cing-nzengc, simv nqoi hienx nyei sic. 4Meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc hiuv duqv hnangv haaix nor longc cing-nzengc nyei, taaih nyei za'eix gunv ganh nyei sin. 5Maiv dungx sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux, hnangv maiv sienx Tin-Hungh nyei mienh zoux nor. 6Hnangv naaic, yiem naaiv deix sic, haaix dauh maiv dungx zoux dorngc fai zoux jiex ndaangc horpc zuqc zoux nyei bun ninh nyei gorx-youz. Naaiv deix waac zinh ndaangc yie mbuox jiex meih mbuo, yaac hniev-hniev nyei kuinx meih mbuo, weic zuqc haaix dauh zoux naaiv deix sic, wuov dauh ziouc zuqc Ziouv dingc zuiz aqv. 7Tin-Hungh heuc mbuo daaih maiv zeiz weic zoux maiv cing-nzengc. Ninh oix mbuo zoux cing-nzengc nyei. 8Hnangv naaic, haaix dauh nqemh naaiv deix njaaux nyei waac, wuov dauh maiv zeiz nqemh baamh mienh se nqemh Tin-Hungh, dongh ceix Singx Lingh bun meih mbuo wuov dauh.
9Gorngv taux hnamv gorx-youz nyei sic yie mbuo maiv zuqc fiev, weic zuqc meih mbuo ganh duqv Tin-Hungh njaaux liuz meih mbuo laanh oix zuqc hnangv haaix nor hnamv laanh. 10Meih mbuo zungv hnangv naaiv nor hnamv yiem gormx Maa^si^ndo^nie Saengv nyei zuangx gorx-youz. Mv baac gorx-youz aac, yie mbuo kuinx meih mbuo oix zuqc jaa hnamv ninh mbuo camv jienv faaux.
11Oix zuqc liepc dingc hnyouv zoux buonv-suonc mienh, goux ganh nyei nza'hmien yaac longc ganh nyei buoz zoux gong yungz maengc, hnangv zinh ndaangc yie mbuo mbuox meih mbuo wuov nor. 12Hnangv naaiv nor zoux meih mbuo ziouc duqv ga'nyiec nyei mienh taaih meih mbuo, yaac maiv zuqc bangc haaix dauh duqv meih mbuo qiemx longc nyei ga'naaiv.

Ziouv Yesu Aengx Daaih Nyei Ziangh Hoc

13Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo oix meih mbuo zien-zien nyei hiuv duqv daic mingh nyei mienh hnangv haaix nor, weic bun meih mbuo maiv zuqc nzauh hnangv wuov deix maiv lamh hnamv nyei mienh nzauh nor. 14Yie mbuo sienx Yesu daic mingh aengx nangh daaih ziouc sienx Tin-Hungh yaac oix dorh yietc zungv sienx Yesu nyei mienh, dongh daic mingh wuov deix, caux jienv Yesu yietc jauv aengx daaih. 15Ih zanc yie mbuo mbuox meih mbuo nyei se ziux Ziouv njaaux yie mbuo nyei waac. Ziouv aengx daaih wuov hnoi, mbuo corc ziangh jienv nyei mienh zungv maiv duqv mingh ndaangc daic mingh nyei mienh. 16Wuov zanc Ziouv ganh ziouc yiem wuov tin-dorngh njiec daaih. Maaih qiex hatc mbui nyei, aengx maaih fin-mienh bieiv nyei qiex yaac maaih Tin-Hungh nyei nzatc mbui. Sienx liuz Giduc, daic mingh wuov deix, ziouc nangh ndaangc. 17Nqa'haav mbuo corc ziangh jienv nyei mienh caux nangh daaih wuov deix ziouc faaux mingh yiem mbuonx gu'nyuoz buangh Ziouv yiem wuov ndaamv-lungh. Hnangv naaic, mbuo duqv yietc liuz caux Ziouv yiem. 18Weic naaiv oix zuqc longc naaiv deix waac laanh orn laanh nyei hnyouv.