12

Phung Israel Tâm Rdâng

1Y-Rôbôam hăn rlet Sichem yorlah lĕ rngôch phung Israel văch tât jêh ta ƀon Sichem gay njêng păng hađăch. 2Tơlah Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, tĭng nau nây (yorlah păng hôm e gŭ tâm n'gor Êjipt ta ntŭk păng du ran, klaih bơh Y-Salômôn), pô nây Y-Jêrôbôam sĭt tă bơh n'gor Êjipt.
3Bu prơh bunuyh hăn kuăl păng. Pôri Y-Jêrôbôam jêh ri lĕ rngôch phung Israel tâm rƀŭn văch tât lah ma Y-Rôbôam: 4"Mbơ̆ may hŏ kalơ hên mâng mbăk jâk ngăn.
 Pô nây aƀaơ ri dăn may ƀư ăn n'gơch hom kan hŏt jêh ri mâng mbăk mbơ̆ may ndô jêh ta kalơ hên, jêh ri hên mra pah kan ma may."
5Păng plơ̆ lah ma khân păng:
 "Hăn sĭt hom, lôch pe nar plơ̆ tay tâm nâp đah gâp." Pônây phung ƀon lan hăn dâk sĭt.
6Nôk nây hađăch Rôbôam ôp nau bu nchră an bơh phung bu bŭnh bu ranh, phung hŏ gŭ jêh pah kan ta năp Y-Salômôn mbơ̆ păng dôl ôbăl hôm e rêh, jêh ri lah: "Mâm nau khân may sâm nchră an gâp gay plơ̆ lah ma phung ƀon lan aơ?"
7Khân păng lah ma păng: "Tơlah nar aơ may mra ŭch jêng du huê oh mon ma phung ƀon lan aơ jêh ri pah kan ma khân păng, dŏng nau ngơi ueh plơ̆ lah ma khân păng, ri mơ khân păng mra ƀư oh mon ma may mro mrăng."
8Ƀiălah păng dun nau phung bu bŭnh bu ranh nkah nchră ma păng, jêh nây păng ôp nau nchră bơh phung mom ndăm, jêng phung văch ma toyh du rơh ndrel ma păng, jêh ri dôl pah kan ta năp păng. 9Păng ôp khân păng: "Moh nau khân may nchră he mra plơ̆ lah ma phung ƀon lan aơ, phung nây lah jêh ma gâp pô aơ: 'Ƀư ăn n'gơch hom mâng mbăk mbơ̆ may ndô jêh kalơ hên 10Phung nom ndăm jêng phung văch ma toyh du rơh ndrel ma păng lah ma păng pô aơ: "Pô aơ nau may mra ngơi ma phung ƀon lan aơ lah ma may, 'Mbơ̆ may hŏ ndô jêh mâng mbăk kalơ hên jêng jâk ngăn, ƀiălah ăn may ƀư n'gơch đê̆ păng yor hên', pôri ăn may lah hom ma khân păng pô aơ: 'Nglau et gâp hôm e toyh lơn đah chŭr kuyh mbơ̆ gâp.'
11Aơ, tơlah mbơ̆ gâp hŏ ndô jêh mâng mbăk jêng jâk ngăn ta kalơ khân may, pôri gâp mra dăp ntop mâng mbăk ma khân may jâk lơn đŏng. Mbơ̆ gâp tâm rmal khân may ma mâng rvĕ, ƀiălah gâp mra tâm rmal khân may ma ndŭr vơng." 12Pônây tăch pe nar Y-Jêrôbôam jêh ri phung ƀon lan văch tât tâm mâp đah Y-Rôbôam nâm bu nau păng hŏ lah: "Tăch pe nar ăn văch tât tâm mâp đah gâp."
13Hađăch plơ̆ lah nau phung ƀon lan ma nau dăng, jêh ri dun nau phung bu bŭnh bu ranh sâm nchră ma păng, 14jêh ri păng ngơi ma khân ôbăl tĭng nâm nau phung mom ndăm nchră, jêh ri lah: "Mbơ̆ gâp hŏ ndô mâng mbăk ta kalơ khân may, gâp mra dăp ntop ăn mâng mbăk khân may jâk lơn đŏng. Mbơ̆ gâp tâm rmal khân may ma mâng rvĕ, ƀiălah gâp mra tâm rmal khân may ma ndŭr vơng."
15Pô nây hađăch mâu ŭch iăt ôh nau bơh phung ƀon lan, yor nây jêng kan Yêhôva ăn nau tât aơ, gay ăn n'hêl nanê̆ nau păng ngơi, nau nây Yêhôva hŏ ngơi jêh đah Y-Ahija, bu klâu ƀon Silô, ngơi đah Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat. 16Tơlah lĕ rngôch phung Israel saơ jêh hađăch mâu ŭch iăt ôh nau khân păng, phung ƀon lan plơ̆ lah ma hađăch: "Moh kô̆ hên geh tâm Y-David? Hên mâu geh ôh drăp ndơn tâm kon buklâu Y-Yêsê. Hơi phung Israel, sĭt hom rlet ngih bok khân may. Ntơm bơh aƀaơ uănh hom ma ngih vâl khân may nơm, Hơi Y-David"
 Pônây, phung ƀon lan Israel sĭt rlet ngih bok khân păng.
17Ƀiălah Y-Rôbôam chiă uănh phung ƀon lan Israel dôl gŭ tâm ăp mƀon ƀaƀă ƀon n'gor Yuda.
18Nôk nây, Hađăch Rôbôam prơh hăn Y-Adôram, jêng kôranh chiă uănh kan khay, hăn tât ma phung Israel, ƀiălah lĕ rngôch phung Israel klô̆p ma lŭ nkhĭt păng. Hađăch Rôbôam ncho ndal ndeh seh, nchuăt sĭt rlet ƀon Yêrusalem.
19Pônây yơh, phung Israel tâm rdâng đah ngih Y-David n'ho tât nar aơ.
20Tơlah phung Israel tăng lư Y-Jêrôbôam plơ̆ sĭt jêh, prơh bunuyh hăn jă tâm rƀŭn ndrel khân păng, jêh ri njêng păng ƀư hađăch chiă uănh lĕ rngôch phung Israel. Kanŏng ndŭl mpôl Yuda dơm tĭng ndô̆ ngih Y-David. 21Tơlah Y-Rôbôam tât ta ƀon Yêrusalem, păng rgum lĕ rngôch ngih Yuda jêh ri ndŭl mpôl Benjamin, du rsen pham rmưn tahan tâm lơh dơi săch, gay tâm lơh đah ngih Israel, gay mplơ̆ sĭt ƀon bri hađăch ma Y-Rôbôam, kon buklâu Y-Salômôn.
22Ƀiălah nau Brah Ndu ngơi tât ma Y-Sêmay a, bunuyh Brah Ndu pô aơ: 23"Lah hom ma Y-Rôbôam, kon buklâu Y-Salômôn hađăch Yuda, jêh ri ma lĕ rngôch ngih Yuda, Benjamin jêh ri ma phung ƀon lan hôm e pô aơ: 24'Pô aơ nau Yêhôva lah: Khân may lơi ta hăn hao lơh ôh đah phung oh nâu khân may phung ƀon lan Israel. Ăn ăp nơm sĭt rlet ngih păng nơm, yorlah nau aơ tă luh bơh gâp!" Pônây khân păng tông ma nau Yêhôva ngơi, jêh ri plơ̆ sĭt rlet ngih păng nơm tĭng nâm nau Yêhôva ntăm.

Y-Jêrôbôam Njŭn Phung Israel Ma Nau Tih

25Y-Jêrôbôam ŭch ndâk ƀon Sichem ta kalơ dor Êphraim, jêh ri gŭ ta nây. Luh tă bơh nây păng ndâk ƀon Pênuel. 26Nôk nây, Y-Jêrôbôam lah êng tâm nuih n'hâm păng:
 "Mâu lah ƀon bri hađăch mra plơ̆ sĭt tay ma ngih Y-David.
27Tơlah phung ƀon lan aơ hăn hao rlet ƀon Yêrusalem gay nhhơr ndơ ƀư brah tâm ngih Yêhôva, pôri nuih n'hâm phung ƀon lan aơ nanê̆ mra plơ̆ sĭt tay ma kôranh khân păng, ma Y-Rôbôam hađăch phung Yuda, jêh nây khân păng mra nkhĭt gâp jêh ri plơ̆ tay ma Y-Rôbôam hađăch phung Yuda." 28Pônây, hađăch nchră mĭn, jêh nây ƀư rup bar mlâm ndrôk kon ƀư đah mah. Jêh ri păng lah ma phung ƀon lan, pô aơ: "Khân may hăn hao ƀon Yêrusalem jêr ngăn! Hơi Israel! aơ jêng brah khân may, hŏ njŭn khân may du luh bơh n'gor Êjipt." 29Păng dơm du mlâm rup tâm ƀon Bêthel, jêh ri păng dơm du mlâm rup êng tâm ƀon Dan. 30Jêh ri ndơ kan nây jêng du nau tih, yorlah phung ƀon lan hăn tât ƀon Bêthel jêh ri ƀon Dan gay mbah yơk ma rup ndrôk kon nây.
31Y-Jêrôbôam ƀư tay đŏng âk rplay vâl ta kalơ ntŭk prêh, jêh ri săch sŏk bunuyh tâm nklang phung ƀon lan njêng kôranh ƀư brah, mâu di ôh jêng phung Lêvi.
32Păng tâm nal năng ta nar jê̆t ma prăm khay pham nâm bu năng geh jêh tâm n'gor Yuda, jêh ri păng nhhơr ndơ ƀư brah ta kalơ nơng. Pônây păng ƀư tâm ƀon Bêthel, ƀư brah bar mlâm ndrôk kon păng hŏ ƀư jêh; păng dơm tâm ƀon Bêthel phung kôranh ƀư brah ma ăp ntŭk prêh kalơ păng hŏ ƀư jêh. 33Păng hăn hao ma nơng păng ƀư jêh tâm ƀon Bethel ta nar jê̆t ma prăm khay pham, ta khay păng tâm nal jêh tĭng nâm nuih n'hâm păng nơm, jêh ri păng ntĭnh nal năng ma phung ƀon lan Israel, jêh nây hăn hao rlet ma nơng gay su ndơ ƀâu kah.