1

Nau Y-Nêhêmi Mbơh Sơm Ma Phung Israel

1Nau Y-Nêhêmi, kon buklâu Y-Hakalia chih. Năm rơh bar jê̆t, jêng khay Kislêvơ, dôl gâp gŭ ta ƀon toyh Susan, 2geh du huê tâm phung oh nâu gâp amoh păng Y-Hanani ndrel ma bar pe nuyh phung Yuda văch tât ma gâp. Gâp ôp ma khân păng ma nau phung Yuda hŏ dơi klaih jêh tă bơh nau jêng bună hôm e klen, jêh ri n'ho ôp ro ma nau ƀon Yêrusalem. 3Phung nây nkoch ma gâp pô aơ: Phung hôm e tâm bri dak, phung plơ̆ sĭt jêh tă bơh nau jêng bună geh nau uh ah ngăn ngên jêh ri geh nau bêk prêng. pêr ƀon toyh Yêrusalem lĕ rlâm jêh, jêh ri mpông pêr păng lĕ ŭnh sa đŏng.
4Tơlah gâp tăng lĕ nau nây, gâp gŭ jêh ri nhĭm, jêh ri rngot klâng nhĭm vơl jŏ nar; gâp ăt sông sa jêh ri mbơh sơm ma Brah Ndu kalơ trôk dŭt prêh, 5gâp lah, Hơi Yêhôva! Brah Ndu tâm trôk, Brah Ndu dŭt toyh, jêh ri ma nau klach yơk, nơm djôt prăp nau tâm rnglăp jêh ri ueh, nau rŏng răp-jăp ma phung rŏng ma Păng jêh ri djôt prăp nau vay Păng! 6Gâp dăn ma may rkêng tôr iăt, ăn măt may lin, ŭch iăt nau oh mon may mbơh sơm; nau gâp mbơh sơm panăp may aƀaơ aơ, ăp nar jêh ri măng yor phung ƀon lan Israel, phung oh mon may; mbơh nau tih phung ƀon lan Israel, nau tih hên hŏ ƀư jêh đah may. N'hêl nanê̆, gâp đŏng jêh ri ngih chô-yau gâp tâm ban lĕ ƀư tih jêh. 7Hên hŏ ƀư jêh nau tih, nau mhĭk ngăn ma may, jêh ri mâu djôt prăp ôh nau may ntăm; nau vay, nau gŭ ngao may ntĭnh jêh ma oh mon may, Y-Môis. 8Dăn Kôranh Brah kah gĭt hom nau may hŏ ntăm jêh ma Y-Môis, nơm oh mon may, jêh ri lah, Tơlah khân may mâu gŭ răp jăp ôh, gâp mra ăn khân may chah rai pru pra ta nklang phung mpôl bunuyh; 9ƀiălah tơlah khân may plơ̆ sĭt tay ma gâp, djôt prăp jêh ri tông nau gâp ntăm, nđâp tơlah phung khân may lĕ pru pra jêh tât bôl dŭt trôk ntŭk ngai ngăn kađôi lĕ, gâp mra rgum tâm rƀŭn khân păng leo rlet ntŭk gâp hŏ săch jêh gay ăn amoh gâp gŭ tanây. 10Khân păng jêng phung oh mon may jêh ri phung ƀon lan may, jêng phung may hŏ chuai jêh ma nau brah toyh jêh ri ti katang may. 11Hơi Yêhôva! Gâp dăn ma may, rkêng tôr may ma nau oh mon may mbơh sơm, jêh ri nau phung oh, mon may mbơh sơm ăt maak nuih n'hâm klach yơk ma amoh may; jêh ri nar aơ dăn ma Kôranh Brah ƀư hom ăn oh mon may dơi geh nau ueh uĭn, jêh ri ăn ma păng nau yô̆ an ta năp bunuyh aơ. Rnôk nây gâp jêng nơm djôt kachok ma hađăch.