1

Nau Rêh Ni Phung Israel Tâm N'gor Êjipt

1Aơ jêng amoh phung kon bu klâu Y-Israel tât ta n'gor Êjipt ndrel ma Y-Yakôb, ăp nơm jêh ri ndŭl mpôl păng: 2Y-Ruben, Y-Simêôn, Y-Lêvi, Y-Yuda, 3Y-Isakar, Y-Sabulôn, Y-Benjamin, 4Y-Dan, Y-Naptali, Y-Gat jêh ri Y-Aser. 5Lĕ ndŭl mpôl geh pơh jât nuyh; Y-Yôsep gŭ jêh tâm n'gor Êjipt, 6Y-Yôsep khĭt, nđâp lĕ rngôch phung oh nâu păng, jêh ri lĕ rngôch bunuyh rnôk nây tâm ban lĕ. 7Ƀiălah phung kon sau Y-Israel deh âk kon, jêng bĭk rơ̆, hao lơn, jêh ri jêng katang lơn ƀaƀơ, jêh ri n'gor nây bêng ma khân păng.
8Geh tay du huê hđăch mhe chiă uănh n'gor Êjipt. Păng mâu mâp năl Y-Yôsep ôh. 9Păng lah ma phung ƀon lan păng. Aơ, phung ƀon lan Israel jêng âk lơn jêh ri katang lơn ma he. 10Kay lŏng he, ăn he ƀư ma nau blau mĭn đah khân păng, klach lah khân păng bĭk rơ̆, jêh ri tơ lah tât nau tâm lơh, khân păng tâm rnglăp đah phung rlăng he gay tâm lơh đah he jêh ri du luh bơh n'gor. 11Pô ri bu dơm phung kôranh kan chiă khân păng, gay ma rêh ni khân păng ma kan jâk. Khân păng ƀư ƀon jay ma Pharaôn, ƀon Pithôm, jêh ri ƀon Ramase. 12Ƀiălah lơ hô bu ƀư rêh ni khân păng, lơ hô khân păng bĭk rơ̆ jêh ri lam n'gor. Jêh ri phung Êjipt klach ma phung ƀon lan Israel. 13Pô ri phung Êjipt ăn phung ƀon lan Israel pah kan ŏk ngăn. 14Khân păng ƀư rngot ƀon lan Israel ma nau ŏk pah kan ma neh bŏk pêt, neh uk, jêh ri ăp ntil kan tâm mir. Lĕ kan bu ăn khân păng ƀư ma nau ŏk ngăn.
15Hđăch n'gor Êjipt ngơi ma phung bu ur djôt ndŭl Hêbrơ, amoh du huê H'Sipra jêh ri amoh nơm êng H'Puah. 16Păng lah: "Tơ lah khân ay djôt ndŭl phung bu ur Hêbrơ, jêh ri saơ khân păng dăch deh, tơ lah jêng bu klâu, nkhĭt lơi păng; tơ lah bu ur, rong păng ăn rêh. 17Ƀiălah phung bu ur djôt ndŭl klach yơk ma Brah Ndu, jêh ri mâu ƀư ôh tĭng nâm nau hđăch Êjipt ntăm ma khân păng; khân păng om phung kon bu klâu ăn rêh. 18Pô ri hđăch Êjipt kuăl phung bu ur djôt ndŭl jêh ri lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân ay ƀư pô nây, om phung kon bu klâu hôm rêh?" 19Phung bu ur djôt ndŭl lah ma Pharaôn: "Yorlah phung bu ur Hêbrơ mâu jêng nâm bu phung bu ur Êjipt ôh; khân păng jêng katang jêh ri deh lor ma bu ur djôt ndŭl tât." 20Jêh ri Brah Ndu ƀư ueh ma phung bu ur djôt ndŭl; jêh ri phung ƀon lan jêng bĭk rơ̆ jêh ri katang ngăn. 21Yorlah phung bu ur djôt ndŭl klach yơk mbah ma Brah Ndu, pô ri Brah Ndu ăn ma khân păng ndŭl mpôl khân păng nơm. 22Pharaôn ntăm ma lĕ rngôch phung ƀon lan păng: "Ăn khân may klŭp tâm dak krong ăp nơm kon bu klâu phung Hêbrơ mra deh, ƀiălah ăn ăp nơm kon bu ur om rêh."