1

Tus TSWV Hais Kom Txhim Kho Lub Tuamtsev

1Thaum Huabtais Dali-us kav lub tebchaws Pawxias tau ob xyoo lawm, lub rau hli ntuj hnub xiab ib, tus TSWV los hais rau Hakais tus uas cev Vajtswv lus. Tus TSWV cov lus, yog hais rau Se-atiyees tus tub Xelunpanpees uas ua tswvxeev kav lub xeev Yudas, thiab hais rau tus Povthawj Hlob Yausuas uas yog Yehauxadas tus tub.
2Tus TSWV uas muaj hwjchim loj hais rau Hakais tias, “Cov neeg sawvdaws hais tias lub sijhawm no tseem tsis tau yog lub caij uas yuav txhim kho lub Tuamtsev.” 3Yog li ntawd, tus TSWV thiaj muab cov lus no rau Hakais tus uas cev Vajtswv lus kom mus hais rau cov neeg sawvdaws hais tias, 4“Kuv haivneeg, vim li cas nej twb nyob tej tsev zoo zoo lawm, tiamsis kuv lub Tuamtsev pob puas tas li?” 5Nej puas pom tej xwmtxheej uas tabtom yuav los raug nej? 6Nej cog qoob ntau, tiamsis nej sau tau tsawg. Nej muaj zaub mov noj, tiamsis tsis tsau. Nej muaj cawv txiv hmab haus, tiamsis tsis qaug. Nej muaj ris tsho hnav, tiamsis tsis sov. Tej neeg uas ua haujlwm tau nyiaj los tsis txaus siv. 7Nej puas pom hais tias, yog vim li cas thiaj muaj tej xwmtxheej no los raug nej? 8Nej cia li mus pem tej roob thiab txiav ntoo los kho lub Tuamtsev; kuv thiaj yuav txaus siab, thiab neeg thiaj tau chaw tuaj pehawm kuv kom tsimnyog.
9“Nej cia siab hais tias yuav sau tau qoobloo ntau, tiamsis nej sau tau tsawg kawg li. Thiab thaum nej coj tej qoobloo los rau hauv tsev, kuv yuav muab tshuab kom ya tas. Vim li cas kuv thiaj ua li ntawd? Rau qhov thaum kuv lub Tuamtsev pob puas tas, nej txhua tus nyias rau siab ntso ua nyias lub tsev nkaus xwb. 10Twb yog vim li ntawd lub ntuj thiaj tsis muaj nag los, thiab lub ntiajteb tsis pub kom nej tej qoobloo tuaj taus li. 11Kuv tso ntuj qhuav teb nkig los rau lub tebchaws, saum tej roob, tej teb npleg, teb txiv hmab thiab teb txiv ntoo roj, txhua yam qoobloo uas tuaj hauv av, neeg thiab tsiaj txhu, thiab txhua yam uas nej cog ntawd huv tibsi.”

Cov Neeg Mloog Tus TSWV Lus

12Xelunpanpees, Yausuas, thiab tagnrho cov neeg uas raug luag ntes mus thiab tau rov qab tim tebchaws Npanpiloos los, tau ua raws li tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tej lus. Lawv ntshai thiab hwm tus cevlus Hakais uas yog tus TSWV tus tubtxib kawg li. 13Hakais thiaj qhia tus TSWV tej lus rau cov pejxeem li no hais tias: “Kuv yuav nrog nraim nej nyob, ntawm no yog kuv tej lus cog tseg rau nej.” 14Tus TSWV tshoov Xelunpanpees uas yog tus tswvxeev uas kav lub xeev Yudas, Yausuas uas yog tus Povthawj Hlob, thiab tagnrho cov neeg uas raug luag ntes mus thiab tau rov los siab kom lawv txhua tus txhim kho lub Tuamtsev. Lawv thiaj pib txhim kho tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub Tuamtsev, 15thaum lub rau hli ntuj hnub nees nkaum plaub tom qab uas Dali-us ua huabtais kav lub tebchaws tau ob xyoos lawm.