1

Txhib kom ua lub tuam tsev

1Hnub xiab ib lub rau hli xyoo ob uas Dali‑a ua vajntxwv, Yawmsaub kom Hakai uas ua xibhwb cev lus mus hais Yawmsaub tej lus rau Se‑athi‑ee tus tub Xelunpanpee uas ua thawj kav lub xeev Yuda thiab hais rau Yehauxada tus tub Yausua uas ua tus tuam pov thawj hlob, hais tias, 2Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Cov neeg no hais tias, ‘Tsis tau txog sijhawm ua dua Yawmsaub lub tuam tsev.’ ” 3Mas Yawmsaub hais tuaj rau Hakai uas ua xibhwb cev lus tias, 4“Lub sijhawm no tsim nyog nej nyob hauv tej tsev uas xov dua ib txheej ntoo tiamsis lub tuam tsev no tseem pob tag ua tej niag pawg cia lov?” 5Vim li no nimno Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiaj hais li no tias, “Nej cia li ua tib zoo saib nej lub neej nyob li cas lawm. 6Nej tseb ntau kom sau tau tsawg, nej noj tiamsis tsis tsau, nej haus tiamsis tseem nqhis, nej hnav tiamsis tsis muaj leejtwg sov. Cov uas ua zog kuj tau nqe zog los cia rau hauv lub hnab to qab.”
7Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Cia li ua tib zoo saib nej lub neej nyob li cas lawm. 8Cia li nce mus txiav ntoo pem roob coj los ua lub tuam tsev, kuv thiaj txaus siab rau lub tuam tsev ntawd thiab tau koob meej.” Yawmsaub hais li no ntag. 9“Nej vam tias yuav tau ntau tiamsis tsuas yog tau tsawg xwb. Thaum nej sau qoob los rau hauv tsev kuv muab tshuab ya ploj tag lawm.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Ua cas ho zoo li ntawd? Kuj yog vim kuv lub tuam tsev pob tag ua tej niag pawg los nej txhua tus nyias tseem rau siab ntso ua nyias lub tsev xwb. 10Vim li no lub ntuj saum nej thiaj tauv dej lwg cia, thiab lub ntiajteb thiaj muab tej qoob loo foob lawm. 11Thiab kuv hu txojkev qhuav nkig nkuav los rau hauv lub tebchaws thiab saum tej roob, thiab rau saum tej qoob loo, cawv txiv hmab tshiab, roj, thiab txhua yam uas tawm hauv av tuaj, thiab rau neeg thiab tsiaj txhu thiab txhua yam uas lawv txhais tes ua.”
12Mas Se‑athi‑ee tus tub Xelunpanpee thiab Yehauxada tus tub Yausua uas ua tus tuam pov thawj hlob, thiab cov peejxeem uas tseem tshuav nyob sawvdaws kuj mloog lawv tus Vajtswv Yawmsaub tej lus thiab tej lus uas Hakai uas ua xibhwb cev lus hais, vim yog lawv tus Vajtswv Yawmsaub txib nws los. Thiab cov pejxeem kuj paub ntshai Yawmsaub. 13Hakai, uas yog Yawmsaub tus tubtxib thiaj hais Yawmsaub tej lus rau cov pejxeem hais tias, “Yawmsaub hais tias, ‘Kuv nrog nraim nej nyob.’ ” 14Thiab Yawmsaub ua rau Se‑athi‑ee tus tub Xelunpanpee uas ua thawj kav lub xeev Yuda thiab Yehauxada tus tub Yausua uas ua tus tuam pov thawj hlob, thiab cov peejxeem uas tseem tshuav nyob sawvdaws kub siab lug mas lawv thiaj tuaj ua lawv tus Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub tuam tsev, 15rau hnub tim nees nkaum plaub lub rau hli ntawd, yog xyoo ob uas Dali‑a ua vajntxwv.