5

Hu kuas ntxeev dua sab

1Yixayee caaj ceg 'e, ca le noog tej lug kws kuv quaj ntsuag txug mej has tas,
  2“Yixayee kws yog tug hluas nkauj dawb huv,
   qaug lawm lauj, yuav tsw sawv rov lug le.
  Nwg raug muab tso tseg rua huv nwg lub tebchaws,
   tsw muaj leejtwg tsaa nwg sawv.”
  3Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “Lub moos kws tuabneeg tawm ib txheeb leej moog
   yuav tshuav ib puas leej xwb,
  hab yog tawm ib puas leej
   yuav tshuav kaum leej rua Yixayee caaj ceg xwb.”

  4Yawmsaub has le nuav rua Yixayee caaj ceg tas,
   “Ca le nrhav kuv txhad muaj txujsa nyob.
  5Tsw xob nrhav Npe‑ee
   hab tsw xob nkaag moog rua huv Kilakaa
   lossws hlaa moog rua Npe‑awsenpa,
  tsua qhov Kilakaa yeej yuav poob tebchaws,
   hab Npe‑ee yuav pluj moog.”
  6Ca le nrhav Yawmsaub hab muaj txujsa nyob,
   ntshai tsaam nwg yuav tshwm plawg lug
   ib yaam le suavtawg rua huv Yauxej caaj ceg,
  suavtawg yuav kub du quas lug,
   tsw muaj leejtwg tua tau ntawm Npe‑ee.
  7Mej yog cov kws muab qhov kws tu plaub ncaaj
   ntxeev ua cov tshuaj ab,
  hab muab txujkev ncaaj nceeg
   laim pov tseg rua huv aav.

  8Tug kws tswm tej nub qub Txhaj Txwv Mim
   hab tej nub qub Puj Sua Kwv Ntaas
  hab muab qhov tsaus ntuj ntxeev ua kaaj ntug,
   hab muab nruab nub ntxeev ua mo ntuj,
  nwg yog tug kws hu dej havtxwv tawm tuaj
   hab muab hliv rua sau lub nplajteb,
   nwg lub npe hu ua Yawmsaub.
  9Nwg muab kev puam tsuaj ua tshwm plawg lug
   raug tug kws muaj zug,
  kev puam tsuaj txhad lug
   raug lub chaw ruaj khov.

  10Puab ntxub tug kws qhuab ntuag
   ntawm rooj loog tu plaub,
   hab ntxub tug kws has lug tseeb kawg le.
  11Mej tsuj pis ntag tej tuabneeg pluag
   hab sau hlo puab tej se qoob loos moog.
  Vem le nuav mej txhad ua tej tsev txhwm zeb
   los mej yuav tsw tau nyob huv,
  mej cog vaaj txwv maab zoo zoo
   los mej yuav tsw tau cawv txwv maab lug haus.
  12Kuv yeej paub mej tej kev faav xeeb
   muaj npaum le caag hab mej lub txem luj le caag.
  Mej quab yuam cov tuabneeg ncaaj nceeg
   hab yuav tej nyaj xab,
  hab ntab tsw kaam has cov tuabneeg txom nyem
   tej plaub ntawm rooj loog.
  13Vem le nuav, lub swjhawm ntawd
   tug kws muaj tswvyim txhad le nyob tuabywv
   tsua qhov yog lub swjhawm phem kawg.

  14Ca le nrhav txujkev zoo, tsw xob nrhav txujkev phem
   sub mej txhad muaj txujsa nyob.
  Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   txhad nrug nraim mej nyob yaam le kws mej has ntawd.
  15Ca le ntxub txujkev phem es nyam txujkev zoo,
   ca le tu plaub ncaaj rua ntawm rooj loog.
  Tej zag Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
  yuav khuvleej Yauxej caaj ceg
   kws tseed tshuav nyob.

  16Vem le nuav, tug Tswv kws yog Vaajtswv Yawmsaub
   tug muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas,
  “Txhua lub tshaav puam yuav muaj kev quaj nyav,
   hab txhua txuj kev yuav muaj tuabneeg seev
   has tas, ‘Txom nyem lauj, txom nyem lauj!’
  Puab yuav hu tej tub qoob tub loos tuaj quaj ntsuag,
   hab kuas cov kws txawj quaj ntsuag tuaj nyav.
  17Huv txhua lub vaaj txwv maab yuav quaj nyav,
   vem kuv yuav hlaa huv plawv mej moog.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  18Mej cov kws ntshaw Yawmsaub nub
   yuav raug txom nyem lauj!
  Ua caag mej yuav ntshaw Yawmsaub nub hov?
   Nub hov yog kev tsaus ntuj, tsw yog kev kaaj.
  19Nub hov zoo le tug kws tswv tsuv ntxhuav
   moog ntswb dais,
  lossws zoo le tug kws nkaag moog rua huv tsev
   ntha teg rua ntawm phaab ntsaa,
   los naab ca le tum.
  20Yawmsaub nub yeej yog kev tsaus ntuj
   tsw yog kev kaaj,
  yog kev tsaus dub ncab
   tsw muaj duab kaaj ci hlo le.

  21“Kuv ntxub hab saib tsw taug mej tej kevcai
   xyeem paam noj paam haus,
  hab kuv tsw zoo sab rua qhov
   kws mej tuaj txoos ua ke ua kevcai caiv.
  22Txawm yog mej ua kevcai hlawv xyeem
   hab ua kevcai xyeem qoob loos
   los kuv tsw txais yuav.
  Txawm yog mej muab tej tsaj rog rog
   ua kevcai xyeem sws raug zoo
   los kuv yuav tsw tsaa muag saib.
  23Ca le coj mej tej suab nkauj
   tswv moog deb deb ntawm kuv,
   kuv yuav tsw noog mej tej suab nkauj nog ncaas.
  24Ca txujkev ua ncaaj ndwg ndo yaam le dej ndwg,
   hab ca txujkev ncaaj nceeg ndwg yaam le
   lub haav kws dej ndwg ib txhws.

  25“Yixayee caaj ceg 'e, mej tau tua tsaj xyeem
   hab muab hov txhua chaw xyeem rua kuv
  huv tebchaws moj saab qhua
   tau plaub caug xyoo lov?
  26Mej yuav kwv mej tug vaajntxwv daab Xakhu,
   hab Khaivaa kws yog mej tug daab nub qub,
   yog ob tug txoov daab kws mej txua rua mej.
  27Vem le nuav kuv yuav coj mej tawm tebchaws
   moog dhau plhawv lub nroog Ntamaxaka.”
  Yawmsaub kws npe hu ua Vaajtswv
   muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.