5

Heuc I^saa^laa^en Mienh Goiv Hnyouv

1O I^saa^laa^en Mienh nyei zeiv-fun aac, oix zuqc muangx yie weic meih mbuo baaux naaiv diuh naanc zingh nzung.
  2“I^saa^laa^en ndorpc njiec,
   yietc liuz maiv duqv aengx jiez sin.
  Ninh zuqc guangc yiem ganh nyei deic-bung,
   maiv maaih haaix dauh aengx ken ninh jiez sin daaih.”
3Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.
  “I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei zingh fungx yietc cin dauh baeng cuotv,
   kungx zengc yietc baeqv dauh duqv nzuonx,
  fungx yietc baeqv dauh baeng nyei,
   kungx zengc ziepc dauh nzuonx.”
4Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zeiv-fun,
  “Meih mbuo lorz yie ziouc duqv ziangh jienv.
   5Maiv dungx mingh lorz Mbetc^en,
  yaac maiv dungx bieqc Gin^gaan,
   fai jiex mingh taux Mbe^e^qe^mbaa,
  weic zuqc Gin^gaan Mienh zungv oix zuqc caangv mingh,
   Mbetc^en yaac oix zuqc baaic nzengc.”
  6Oix zuqc lorz Ziouv ziouc duqv ziangh jienv,
   nziex ninh yiem Yosepv nyei zeiv-fun hnangv douz nor, njopc daaih.
  Douz ziouc buov qui,
   yaac maiv maaih haaix dauh tengx Mbetc^en mborqv douz.
  7Meih mbuo zorqv baengh fim nyei jauv tiuv hnangv yangh meuz nor im.
   Meih mbuo yaac zorqv zoux horpc nyei jauv zoi njiec ndau.
  8Ziouv zeix Faam-Cing Hleix caux Siec Muoz-Sieqv Hleix.
   Ninh yaac zorqv lungh muonz zanc nyei hmuangx tiuv benx lungh ndorm nyei njang,
   yaac bun lungh hnoi zanc tiuv benx lungh muonz zanc.
  Ninh heuc koiv nyei wuom daaih,
   yaac dox naaiv deix wuom njiec ndau-beih.
   Ninh nyei mbuox heuc Ziouv.
  9Ninh bun henv nyei mienh njapc dangh zuqc mietc nzengc,
   weih wuonv nyei dorngx ziouc zuqc mietc nzengc.
  10Ninh mbuo nzorng yiem zingh gaengh baav mienh wuov deix,
   ninh mbuo yaac youx gorngv zien waac nyei mienh.
  11Meih mbuo caaiv mienh jomc mienh
   yaac aapv ninh cuotv laangh ziqc bun meih mbuo.
  Weic naaiv maiv gunv meih mbuo longc la'bieiv ceix biauv longx,
   meih mbuo maiv duqv yiem.
  Meih mbuo zoux longx haic nyei a'ngunc huingx
   mv baac maiv duqv hopv naaiv deix huingx nyei a'ngunc diuv.
  12Weic zuqc yie hiuv duqv meih mbuo nyei zuiz ndongc haaix camv,
   yaac hiuv duqv meih mbuo nyei zuiz ndongc haaix hlo.
  Meih mbuo zeix kuv mienh yaac zipv nyaanh hmuangx,
   yaac dangv jienv maiv bun mienh jomc mienh
   yiem zingh gaengh duqv baengh fim nyei leiz.
  13Weic naaiv, guai nyei mienh
   doix naaiv deix ziangh hoc sekv-sekv nyei,
  weic zuqc naaiv deix ziangh hoc orqv haic.
  14Meih mbuo oix zuqc lorz longx nyei jauv,
   maiv dungx lorz orqv nyei jauv,
   weic bun meih mbuo duqv ziangh jienv.
  Hnangv naaic, Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh,
   ziouc caux meih mbuo yiem hnangv meih mbuo gorngv nor.
  15Oix zuqc nzorng orqv yaac hnamv zoux longx nyei,
   yaac yiem zingh gaengh liepc baengh fim nyei jauv.
  Nziex Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh,
   oix korv-lienh Yosepv zengc njiec nyei mienh.
16Weic naaiv Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, se Ziouv, hnangv naaiv gorngv,
  “Yiem norm-norm domh zuangx zaamc maaih nyiemv nyei qiex,
   yiem diuh diuh hei-horngc oix maaih mienh gorngv,
   ‘Kouv aav loh! Kouv aav loh!’
  Ninh mbuo ziouc heuc zoux ndeic nyei mienh daaih tengx nyiemv,
   yaac heuc haih baaux naanc zingh nzung nyei mienh daaih tengx jienv nzauh.
  17Yiem norm-norm a'ngunc huingx zungv maaih nyiemv nyei qiex,
   weic zuqc yie oix jiex meih mbuo mbu'ndongx.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  18Zuov jienv Ziouv nyei hnoi
   wuov deix oix zuqc kouv aqv.
  Meih mbuo weic haaix diuc zuov Ziouv nyei hnoi?
   Wuov norm hnoi se hmuangx nyei hnoi, maiv zeiz njang,
  19hnangv mienh biaux sienh
   buangh zuqc jiepv,
  fai hnangv mienh bieqc biauv
   dorh buoz maan njongc
   ziouc zuqc naang ngaatc.
  20Ziouv nyei hnoi se hmuangx, maiv zeiz njang,
   hmatv jieqv nyei hmuangx, maiv maaih yietc deix njang.
  21“Yie siouc maiv duqv meih mbuo nyei zipv,
   yaac maiv a'hneiv meih mbuo gapv zunv jiex zipv nyei wuic.
  22Maiv gunv meih mbuo fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv,
   caux ziec nyei laangh ziqc,
   yie maiv zipv.
  Maiv gunv longc junc jiex nyei saeng-kuv
   zoux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv,
   yie liemh maiv mangc.
  23Dorh meih mbuo baaux nzung nyei qiex mingh nqoi.
   Meih mbuo patv daanh baah nyei qiex yie maiv oix muangx.
  24Oix zuqc bun baengh fim nyei jauv liouc njiec hnangv ndoqv nor,
   yaac bun zoux horpc nyei jauv hnangv yietc liuz maiv nqaai nyei ndoqv.
  25O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah!
   Meih mbuo yiem deic-bung-huaang wuov deix feix ziepc hnyangx
   dorh fongc horc nyei caux ziec nyei ga'naaiv fai?
  26Meih mbuo ziouc gaeng meih mbuo nyei hungh, Sakc^kutv zienh,
   caux Kaiwan hleix nyei zienh,
   dongh meih mbuo weic ganh zoux daaih nyei miuc-fangx.
  27Weic naaiv yie oix guaatv meih mbuo jiex ndaangc Ndaa^matv^gatc Zingh mingh.”
  Naaiv se Ziouv, dongh maaih mbuox heuc Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, gorngv nyei waac.