2

Ziouv Nyei Fin-Mienh Yiem Mbokim

1Ziouv nyei fin-mienh yiem Gin^gaan mingh taux Mbokim. Ninh gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Yie dorh meih mbuo yiem I^yipv cuotv daaih, yaac dorh meih mbuo bieqc dongh yie caux meih mbuo nyei ong-taaix houv jienv laengz nyei deic-bung. Yie gorngv, ‘Yie zungv maiv guangc dongh yie caux meih mbuo liepc jiex nyei ngaengc waac. 2Meih mbuo maiv dungx caux naaiv norm deic-bung nyei mienh liepc ngaengc waac. Meih mbuo yaac oix zuqc caeqv guangc ninh mbuo nyei ziec-dorngh.’ Mv baac meih mbuo maiv muangx yie hatc nyei waac. Meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux? 3Weic naaiv, yie maiv zunc ninh mbuo yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx cuotv. Yie liouh ninh mbuo zoux meih mbuo nyei win-wangv hoic meih mbuo. Ninh mbuo nyei zienh yaac oix benx koux hlopv meih mbuo.”
4Ziouv nyei fin-mienh gorngv naaiv deix waac mbuox liuz I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, baeqc fingx ziouc mbiouh mbiouh nyei nyiemv. 5Ninh mbuo yaac cuotv wuov norm dorngx nyei mbuox heuc Mbokim. Ninh mbuo yiem wuov zorqv ga'naaiv fongc horc ziec bun Ziouv.

Yo^su^waa Guei Seix

(Beiv mangc Yo^su^waa 24:29-31)

6Yo^su^waa heuc I^saa^laa^en baeqc fingx bun nzaanx liuz, gorqv-mienh ziouc mingh yiem jienv gorqv-mienh nzaeng daaih benx ganh nzipc nyei buonc ndau. 7Yiem Yo^su^waa nyei seix zeiv baeqc fingx fu-sux Ziouv. Ziangh gauh lauh Yo^su^waa wuov deix ⟨mienh gox,⟩ dongh duqv buatc Ziouv weic I^saa^laa^en Mienh zoux hlo haic nyei sic wuov deix, corc yiem nyei ziangh hoc, baeqc fingx fu-sux Ziouv.
8Ziouv nyei bou, Nun nyei dorn, Yo^su^waa, duqv yietc baeqv lengh ziepc hnyangx wuov zanc, ninh guei seix mi'aqv. 9I^saa^laa^en Mienh dorh ninh mingh zangx jienv ninh ganh nzipc nyei buonc ndau, Timnaatv Heletv Zingh, E^faa^im nyei mbong-aiv dorngx, se yiem Gaa^atc Mbong nyei baqv bung maengx.
10Naaiv doic mienh guei seix nzengc mi'aqv. Nqa'haav aengx maaih doic mienh cuotv daaih. Ninh mbuo maiv hiuv duqv Ziouv, yaac maiv hiuv duqv ninh weic I^saa^laa^en zoux nyei sic.

I^saa^laa^en Mienh Guangc Ziouv

11Hoz daaih ziux Ziouv mangc, I^saa^laa^en Mienh zoux waaic sic fu-sux ⟨Mbaa^an zienh.⟩ 12Ninh mbuo guangc Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, dongh dorh ninh mbuo yiem I^yipv cuotv daaih wuov dauh. Ninh mbuo mingh gan nyiec nyei zienh, dongh yiem weih gormx ninh mbuo wuov deix mienh nyei zienh. Ninh mbuo yaac baaix wuov deix zienh ziouc cuoqv Ziouv qiex jiez haic. 13Ninh mbuo guangc Ziouv, mingh fu-sux ⟨Mbaa^an zienh.⟩ caux ⟨Mbaa^an zienh.⟩ 14Weic naaiv Ziouv nouz haic I^saa^laa^en Mienh. Ninh ziouc zorqv ninh mbuo jiu bun yiem luv mienh wuov deix mienh nyei buoz-ndiev, zuqc ninh mbuo luv. Ninh aengx zorqv ninh mbuo jiu bun yiem weih gormx wuov deix win-wangv nyei buoz-ndiev, ninh mbuo ziouc maiv haih noic maiv duqv naaiv deix win-wangv. 15Ninh mbuo haaix zanc cuotv mingh mborqv jaax, Ziouv nyei buoz zatv jienv bun ninh mbuo zuqc ciouv, hnangv Ziouv caux ninh mbuo gorngv nyei waac yaac hnangv Ziouv houv jienv gorngv mbuox ninh mbuo nor. Ninh mbuo za'gengh zuqc kouv aqv.
16Ziouv liepc domh jien daaih weic njoux ninh mbuo biaux ndutv luv ninh mbuo wuov deix mienh nyei buoz-ndiev. 17Mv baac I^saa^laa^en Mienh maiv kangv muangx ninh mbuo nyei domh jien nyei waac. Ninh mbuo maaih hieh hnyouv mingh zaangc, mingh baaix nyiec nyei zienh. Ninh mbuo siepv-siepv nyei leih nqoi ninh mbuo nyei ong-taaix yangh nyei jauv. Ninh mbuo maiv hnangv ninh mbuo nyei ong-taaix muangx Ziouv nyei waac. 18Ziouv haaix zanc weic ninh mbuo liepc domh jien, ninh yaac caux domh jien yiem. Da'faanh domh jien corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, Ziouv njoux ninh mbuo biaux ndutv win-wangv nyei buoz-ndiev, weic zuqc ninh mbuo zuqc zeix, siouc kouv, njunh nyei qiex, bun Ziouv korv-lienh ninh mbuo. 19Mv baac domh jien guei seix liuz, baeqc fingx aengx daaux nqaang mingh zoux waaic sic zungv gauh camv jiex ninh mbuo nyei ong-taaix. Ninh mbuo mingh gan yaac fu-sux, baaix nyiec nyei zienh. Ninh mbuo maiv guangc ninh mbuo zoux jiex orqv sic fai hnyouv ngaengc nyei jauv.
20Hnangv naaic Ziouv qiex jiez haic I^saa^laa^en Mienh. Ninh gorngv, “Naaiv fingx mienh ngaengc jienv yie caux ninh mbuo nyei ong-taaix laengz nyei ngaengc waac, yaac maiv muangx yie nyei waac. 21Weic naaiv, Yo^su^waa guei seix nyei ziangh hoc zengc njiec nyei fingx yie zungv maiv zunc cuotv ninh mbuo nyei wuov ndaangc maengx. 22Weic zuqc yie oix longc wuov deix fingx seix I^saa^laa^en Mienh, mangc gaax ninh mbuo ei jienv Ziouv nyei jauv yangh yaac gan jienv mingh hnangv ninh mbuo nyei ong-taaix yangh nyei fai?” 23Hnangv naaic Ziouv liouh njiec naaiv deix fingx-fingx mienh yiem naaiv norm deic-bung, maiv siepv-siepv nyei zunc ninh mbuo cuotv, yaac maiv jiu bun yiem Yo^su^waa nyei buoz-ndiev.