7

Phung Kahan Y-Gidêôn Dưi Hŏng Phung Madian

1Y-Jêrubaal (Y-Gidêôn) leh anăn jih jang kahan mbĭt hŏng ñu kgŭ ưm leh anăn nao jưh giăm akŏ êa Harôt. Phung Madian dôk jưh ti dưr diñu, hlăm tlung kbuôn Môrê.
2Yêhôwa lač kơ Y-Gidêôn, “Phung kahan mbĭt hŏng ih lu đei, kâo amâo jao phung Madian hlăm kngan diñu ôh, huĭdah phung Israel srăng bi mni kơ diñu pô, lač, ‘Kngan kâo pô bi mtlaih kâo leh.’ 3 Snăn ară anei, hưn bĕ kơ knga phung kahan, lač, ‘Kơ hlei pô huĭ leh anăn ktư̆ yơ̆ng brei ñu wĭt, đuĕ mơ̆ng čư̆ Galaat.’ ” Mâo dua pluh dua êbâo čô wĭt, leh anăn ăt dôk pluh êbâo čô.
4Yêhôwa lač kơ Y-Gidêôn, “Phung kahan ăt dôk lu đei. Brei diñu trŭn nao kơ êa leh anăn kâo srăng lông dlăng diñu tinăn. Hlei pô kâo srăng lač kơ ih, ‘Pô anei srăng nao mbĭt hŏng ih,’ ñu srăng nao yơh. Hlei pô kâo srăng lač, ‘Pô anei amâo srăng nao mbĭt hŏng ih,’ ñu amâo srăng nao ôh.” 5Snăn ñu atăt phung kahan trŭn nao kơ êa; leh anăn Yêhôwa lač kơ Y-Gidêôn, “Grăp čô hlei pô hlia êa hŏng êlah ñu msĕ si asâo hlia, brei ih dưm mdê hŏng grăp čô čuôn kơŭt čiăng mnăm.” 6Phung hlia êa mơ̆ng kngan diñu mâo tlâo êtuh čô mnuih; ƀiădah jih phung kahan mkăn čuôn kơŭt čiăng mnăm êa. 7Yêhôwa lač kơ Y-Gidêôn, “Hŏng tlâo êtuh čô êkei hlia êa kâo srăng bi mtlaih diih leh anăn jao phung Madian hlăm kngan diih. Brei jih jang phung mkăn wĭt.” 8Snăn ñu mă čeh leh anăn ki phung kahan mơ̆ng kngan digơ̆, leh anăn bi wĭt jih jang phung Israel mkăn, grăp čô kơ sang čhiăm ñu pô. Ƀiădah ñu kơ̆ng pioh phung tlâo êtuh čô. Anôk phung Madian jưh dôk ti gŭ ñu, hlăm tlung.
9Mlam anăn Yêhôwa lač kơ Y-Gidêôn, “Kgŭ bĕ, trŭn nao kơ kđông kyuadah kâo jao leh diñu hlăm kngan ih. 10Ƀiădah tơdah ih huĭ, brei ih trŭn nao mbĭt hŏng Y-Pura, dĭng buăl ih. 11Ih srăng hmư̆ klei diñu lač, êdei tinăn kngan ih srăng jing ktang čiăng trŭn ngă kơ kđông.” Leh anăn ñu trŭn nao mbĭt hŏng Y-Pura, dĭng buăl ñu kơ anôk gak ti knhal anôk phung kahan djă mnơ̆ng bi blah dôk. 12Phung Madian, phung Amalek, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang mơ̆ng čar Ngŏ dôk hlue tlung lu msĕ si ktuôp; leh anăn aseh samô diñu lu tơl amâo dưi yap ôh, msĕ si čuah ti hang êa ksĭ. 13Hlăk Y-Gidêôn truh, nĕ anei mâo sa čô êkei yăl dliê hŏng găp ñu sa klei êpei. Ñu lač, “Nĕ anei, kâo mâo sa klei êpei; sa klŏ kpŭng mdiê ôrgơ klŭng hlăm kđông kahan phung Madian, truh ti sang čhiăm leh anăn drăm sang čhiăm anăn tơl gơ̆ lĕ buh, leh anăn lŏ mbliư̆ gơ̆ gŭ dlông. Snăn sang čhiăm anăn dlưh dôk ti lăn.” 14Ƀĭng găp ñu lŏ wĭt lač, “Sĭt nik anei jing đao gưm Y-Gidêôn anak êkei Y-Jôas, sa čô Israel. Aê Diê jao leh phung Madian leh anăn jih jang phung kahan hlăm kngan ñu.”
15Tơdah Y-Gidêôn hmư̆ leh klei yăl dliê kơ klei êpei leh anăn klei mblang kơ klei êpei anăn, ñu buôn kkuh; ñu lŏ wĭt kơ anôk phung Israel jưh leh anăn lač, “Kgŭ bĕ, kyuadah Yêhôwa jao leh phung kahan Madian hlăm kngan diih.” 16Ñu bi mbha phung tlâo êtuh čô mnuih anăn jing tlâo phung, leh anăn ñu brei jih phung kahan djă ki leh anăn čeh mbĭt hŏng pui kƀong hlăm čeh. 17Ñu lač kơ digơ̆, “Dlăng kơ kâo, leh anăn ngă msĕ mơh. Tơdah kâo truh kơ knhal kđông ngă tui si kâo ngă. 18Tơdah kâo leh anăn jih phung mbĭt hŏng kâo ayŭ ki, snăn brei phung dôk jŭm dar anôk jưh ayŭ ki mơh leh anăn driâo, ‘Kyua Yêhôwa leh anăn kyua Y-Gidêôn!’ ”
19Snăn, Y-Gidêôn leh anăn sa êtuh čô mbĭt hŏng ñu truh ti knhal anôk jưh hlăk phung gak tal dua dơ̆ng gak, tơdah mrâo bi mlih phung gak. Diñu ayŭ ki leh anăn bi mčah čeh diñu djă. 20Tlâo phung kahan anăn ayŭ ki leh anăn bi mčah čeh diñu djă, djă pui kƀong ti kngan điâo, leh anăn ti kngan hnuă diñu djă ki pioh ayŭ; leh anăn diñu driâo “Sa ƀĕ đao gưm kyua Yêhôwa leh anăn kyua Y-Gidêôn.” 21Grăp čô diñu dôk hlăm anôk ñu pô jŭm kđông, leh anăn jih jang phung kahan Madian êran, ur leh anăn đuĕ. 22Tơdah diñu ayŭ tlâo êtuh ƀĕ ki, Yêhôwa brei đao gưm grăp čô tlŏ găp ñu pô ngă kơ jih jang phung kahan. Phung kahan đuĕ nao truh ti ƀuôn Bet-Sita phă čar Sêrêra tơl truh ti kdriêl ƀuôn Aƀel-Mêhôla giăm ƀuôn Tabat. 23Arăng iêu phung Israel mơ̆ng phung Naptali, phung Aser, leh anăn jih phung Manasê, leh anăn diñu tiŏ phung Madian.
24Y-Gidêôn tiŏ nao mnuih hưn hlăm tar ƀar čar kngư Êphraim, lač, “Trŭn nao ngă bĕ kơ phung Madian leh anăn khăt êlan diñu găn êa truh ti ƀuôn Bet-Bara leh anăn wăt êa krông Yurdan.” Snăn jih jang phung êkei Êphraim nao leh anăn khăt êlan găn êa truh ti ƀuôn Bet-Bara leh anăn wăt êa krông Yurdan. 25Diñu mâo mă dua čô khua phung Madian, Y-Ôrep leh anăn Y-Sêep. Diñu bi mdjiê Y-Ôrep ti boh tâo Ôrep, leh anăn diñu bi mdjiê Y-Sêep ti anôk djiêt kpiê Sêep, êjai diñu tiŏ phung Madian; leh anăn diñu djă ba boh kŏ Y-Ôrep leh anăn Y-Sêep kơ Y-Gidêôn ti hang nah dih êa krông Yurdan.