7

Kide‑oo kov yeej cov Midee

1Yelunpa‑as uas yog Kide‑oo thiab cov neeg sawvdaws uas nrog nws sawv ntxov mus ua yeej rau ntawm qhov dej txhawv Halau. Cov Midee lub yeej kuj nyob ntawm lawv sab ped hauv lub hav uas ze lub roob Maule.
2Yawmsaub hais rau Kide‑oo tias, “Cov neeg uas nrog koj mus no coob dhau uas kuv yuav muab cov Midee rau hauv lawv txhais tes, ntshai tsam cov Yixayee yuav khav theeb hais tias, ‘Yog peb txhais tes cawm tau peb dim.’ 3Yog li ntawd cia li tshaj tawm rau sawvdaws tias, ‘Leejtwg ntshai thiab tshee kuj cia tus ntawd tawm ntawm lub roob Kile‑a rov mus tsev.’ ” Mas muaj ob vam ob txhiab leej rov mus lawm, tshuav ib vam leej nyob xwb.
4Yawmsaub hais rau Kide‑oo tias, “Cov neeg tseem coob dhau. Cia li coj lawv nqes mus nram hav dej mas kuv yuav sim lawv rau koj qhov ntawd. Tus uas kuv hais rau koj tias, ‘Tus no nrog koj mus,’ mas tus ntawd yuav nrog koj mus. Tus uas kuv hais rau koj tias, ‘Tus no tsis txhob nrog koj mus,’ tus ntawd yuav tsum tsis txhob mus.” 5Nws thiaj coj cov neeg nqes mus nram hav dej. Yawmsaub hais rau Kide‑oo tias, “Txhua tus uas xuas nplaig yaim dej yam li dev muab cais rau ib qho. Txhua tus uas txhos caug ntua rua ncauj haus mas muab cais rau ib qho ib yam nkaus.” 6Cov uas xuas tes ntaus dej los yaim muaj peb puas leej, tiamsis dua li tej mas puavleej txhos caug rua ncauj haus. 7Yawmsaub hais rau Kide‑oo tias, “Kuv yuav siv peb puas leej uas yaim dej no cawm nej dim thiab muab cov Midee rau hauv koj txhais tes. Dua li cov mas cia li tso sawvdaws rov mus nyias vaj nyias tsev.” 8Cov uas nyob txawm khaws cov uas mus tsev tej mov noj thiab raj kub yaj cia. Dua li cov mas Kide‑oo hais kom sawvdaws nyias rov mus rau nyias vaj nyias tsev, tiamsis cia peb puas leej ntawd nrog Kide‑oo nyob. Cov Midee lub yeej nyob ntawm lawv lawm nram hav.
9Hmo ntawd Yawmsaub hais rau Kide‑oo tias, “Cia li sawv tsees mus ntaus lawv lub yeej, rau qhov kuv twb muab lawv rau hauv koj txhais tes lawm. 10Tiamsis yog koj ntshai mus ntaus mas koj cia li coj koj tus qhev Pula nrog koj mus kom txog lawv lub yeej. 11Koj yuav hnov lawv hais dabtsi mas dhau ntawd koj txhais tes yuav muaj zog mus ntaus lawv lub yeej.” Kide‑oo thiaj coj nws tus qhev Pula nrog nws mus txog ntawm cov tub rog uas zov khuav sab nraum lub yeej. 12Mas cov Midee thiab cov Amalej thiab cov neeg uas nyob sab hnub tuaj sawvdaws pw thoob plaws lub hav coob yam nkaus li tej niag pab kooj txig. Lawv tej ntxhuav kuj suav tsis txheeb, coob yam nkaus li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv. 13Thaum Kide‑oo ob tug tuaj txog muaj ib tug yawg txawm piav nws zaj npau suav rau ib tug mloog hais tias, “Kuv ua ib zaj npau suav pom ib lub ncuav qeb ntog los rau hauv cov Midee lub yeej, los txog ib lub tsev ntaub txawm raug ua rau lub tsev ntaub vau ntxeev zuav zog rau hauv av lawm.” 14Nws tus kwvluag txawm teb tias, “Tej no yeej yog Yau‑as tus tub Kide‑oo uas yog neeg Yixayee rab ntaj xwb lauj! Vajtswv twb muab cov Midee thiab tej pab tub rog huvsi cob rau hauv Kide‑oo txhais tes lawm.”
15Thaum Kide‑oo hnov ob tug piav zaj npau suav thiab lub ntsiab npau suav ntawd lawm, nws txawm pe hawm Yawmsaub, thiab rov mus rau hauv cov Yixayee lub yeej thiab hais tias, “Cia li sawv tsees, Yawmsaub twb muab Midee cov tub rog rau nej txhais tes lawm.” 16Kide‑oo thiaj muab peb puas leej ntawd faib ua peb pab, thiab muab ib leeg ib lub raj kub yaj thiab ib leeg ib lub hub av, muaj ib teg tsau nyob hauv txhua lub hub ntawd. 17Thiab nws hais rau lawv tias, “Nej ntsia ntsoov kuv thiab ua ib yam li kuv. Thaum kuv mus txog lawv lub yeej sab nraud, kuv ua li cas, nej ua ib yam li ntawd. 18Thaum kuv thiab pab uas nrog kuv ua ke tshuab raj kub yaj, nej cia li tshuab raj kub yaj puag ncig lawv lub yeej thiab qw hais tias, ‘Peb ua rau Yawmsaub thiab ua rau Kide‑oo.’ ”
19Kide‑oo thiab ib puas leej tub rog uas nrog nws thiaj tuaj txog sab nraum lawv lub yeej rau thaum ib tag hmo, cov Midee nyuam qhuav hloov cov neeg zov khuav. Kide‑oo lawv txawm tshuab raj kub yaj thiab tsoo tej hub av ntawm lawv txhais tes tawg. 20Peb pab tub rog txawm tshuab raj kub yaj thiab tsoo tej hub av tawg, lawv sab tes laug tuav teg tsau, sab tes xis tuav raj kub yaj yuav tshuab thiab lawv qw tias, “Yawmsaub rab ntaj thiab Kide‑oo rab ntaj tuaj lawm lauj!” 21Lawv nyias sawv nyias qhov chaw vij thoob plaws lub yeej ntawd, mas cov Midee pab tub rog sawvdaws qw ntsoog qees dhia khiav. 22Thaum peb puas leej ntawd tshuab raj kub yaj Yawmsaub ua rau Midee cov tub rog sawvdaws rov sib tua ib leeg tua ib leeg, mas lawv cov tub rog thiaj li khiav mus rau lub moos Xelela thiab mus txog Npesitha thiab mus txog Anpee Mehaula ciam teb uas nyob ze lub moos Thanpa. 23Cov Yixayee raug hu tawm hauv Nathali thiab Asaw thiab thoob plaws Manaxe tebchaws tuaj, mas lawv caum cov Midee qab mus.
24Kide‑oo txib neeg mus thoob plaws pem toj siab Efa‑i tebchaws hais tias, “Cia li nqes los ua rog rau cov Midee thiab txeeb txhua ntu dej ntiav mus txog ntua lub moos Npenpala thiab tus dej Yaladee huvsi.” Lawv kuj hu Efa‑i cov tub rog sawvdaws tuaj. Cov Efa‑i txeeb txhua ntu dej ntiav mus txog ntua lub moos Npenpala thiab tus dej Yaladee huvsi. 25Lawv ntes tau cov Midee ob tug thawj, yog Aulej thiab Xe‑ev. Lawv muab Aulej tua rau ntawm lub pob zeb Aulej thiab muab Xe‑ev tua rau ntawm lub qhov tsuam txiv hmab Xe‑ev, thiab caum cov Midee mus. Lawv coj Aulej lub taubhau thiab Xe‑ev lub taubhau los rau Kide‑oo ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj.