8

Ŏ́c Sapáh Tễ Cữu Cớp Mbễq

1Tâng cumo pái Bel-sasar cỡt puo, cứq hữm ŏ́c sapáh trỗ bar ễn. 2Tâng ŏ́c sapáh ki, cứq hữm tỗ cứq bữm ỡt tâng vil Susa, cruang E-lam, bữn viang khâm lứq. Cứq ỡt tayứng cheq dỡq parchong toâr pỡ Ulai. 3Kễng dỡq ki, cứq hữm muoi lám cữu tangcáh; án bữn bar lám tacoi toâr. Ma tacoi padốh ntun, ki toâr hỡn tễ tacoi padốh nhũang. 4Cứq hữm cữu ki sớc chu angia mandang pât, angia pưn, cớp angia pỡng. Tỡ bữn charán lám aléq ma rơi ratáng tỡ la dễq yỗn vớt tễ chớc án. Án táq puai máh mứt án yoc, cớp án cỡt sốt toâr lứq.
5Bo cứq ỡt chanchớm tễ máh ŏ́c cứq khoiq hữm ki, bữn muoi lám mbễq tangcáh lúh chái lứq, toau ayững án tỡ bữn tớt loâng cutễq, toâq tễ angia mandang pât. Án bữn muoi lám tacoi toâr lứq, ma tacoi ki ỡt mpứng dĩ bar coah moat án. 6Án toâq pỡ cữu tangcáh ca cứq hữm ỡt tayứng kễng dỡq ki; chơ án palŏ́ng sớc cữu ki rêng lứq. 7Cứq ỡt tutuaiq nhêng án sớc cữu ki. Mbễq ki pla cớp án aloŏh nheq rêng án sớc cữu ki toau bar lám tacoi cữu cỡt tacoaih. Cữu ki ŏ́q rêng ratáng chíl loah án. Mbễq sớc tacáih toau cữu dớm cớp tĩn sarúq án tâng cutễq; cớp tỡ bữn noau têq chuai cữu ki yỗn vớt.
8Mbễq ki cỡt sốt toâr achỗn, ma bo án bữn chớc rêng lứq, tacoi án cỡt tacoaih. Bữn pỗn lám tacoi ễn padốh pláih bân tacoi khoiq tacoaih ki. Pỗn lám tacoi ki ranhŏ́c chu pỗn angia. 9Chơ bữn muoi lám tacoi cớt padốh tâng tacoi lám pỗn, chơ án apáh chớc án coah angia pưn cớp angia mandang loŏh, cớp chu tâm cutễq Yiang Sursĩ khoiq parkhán dŏq. 10Án cỡt rêng achỗn ễn, toau rơi án chíl dếh máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng, cớp máh mantỗr hỡ; cớp án takễl asễng muoi pún mantỗr chu cutễq, chơ án tĩn sarúq. 11Án chíl dếh Yiang Sursĩ ca sốt nheq máh ranễng tâng paloŏng, na án catáng tỡ yỗn aléq dững noâng crơng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ cu rangái; cớp án talốh Dống Sang Toâr hỡ. 12Máh cũai proai Yiang Sursĩ táh chíq máh rit alới dốq chiau sang tâng cu rangái; chơ alới táq lôih tâng ntốq chiau sang. Dũ ranáq tacoi nâi táq cỡt moâm nheq.
13Chơ cứq sâng sưong bar náq ranễng Yiang Sursĩ, manoaq blớh manoaq neq: “Noâng dũn máh léq máh ŏ́c sapáh nâi cỡt moâm? Noâng dũn máh léq ŏ́c sâuq lứq pláih chíq ranáq chiau sang tâng cu rangái? Noâng dũn máh léq noau tĩn sarúq poâl ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng cớp Dống Sang Toâr?”
14Ma cứq sâng ranễng Yiang Sursĩ, án ca muoi ta‑ỡi neq: “Máh ranáq nâi noâng cỡt níc nneq dũn 2,300 tangái. Tâng clống máh tangái ki, tỡ bữn bữn ranáq chiau sang. Vớt ki, noau táq loah tamái Dống Sang Toâr.”

Capriel Atỡng Tễ Ŏ́c Sapáh

15Cứq la Daniel tutuaiq yỗn dáng samoât lứq tễ ŏ́c sapáh ki. Cớp bo ki toâp, bữn manoaq ĩn samiang tayứng choâng moat cứq. 16Chơ cứq sâng sưong tễ dỡq parchong Ulai pai neq: “Capriel ơi! Cóq mới atỡng ngê tễ ŏ́c sapáh ca Daniel khoiq hữm yỗn án dáng raloaih.”
17Chơ, Capriel toâq tayứng kễng cứq; cứq santar ngcŏh lứq, chơ dớm tâng cutễq.
 Capriel pai chóq cứq neq: “Con cũai ơi! Cóq mới dáng yỗn raloaih tễ ŏ́c sapáh ki nơ! Ŏ́c sapáh ki atỡng tễ máh ranáq parsốt tâng cốc cutễq nâi.”
18Bo Capriel táq ntỡng cớp cứq, ki cứq cỡt cuchĩt cớt cớp dớm muoi tatứp tâng ntốq ki toâp. Ma án acŏ́q cứq yỗn yuor tayứng. 19Chơ án pai neq: “Cứq ễ atỡng mới tễ máh ranáq ễ cỡt cỗ Yiang Sursĩ cutâu mứt. Ŏ́c sapáh ki la atỡng tễ tangái parsốt.
20“Cữu tangcáh ca mới hữm bữn bar lám tacoi, ki sacâm tễ cruang Mê-dia cớp cruang Pơ-sia. 21Ma mbễq tangcáh sacâm tễ cruang Créc; cớp tacoi toâr ca ỡt mpứng dĩ bar coah moat án, ki sacâm tễ puo dâu lứq tâng cruang Créc. 22Pỗn lám tacoi ca padốh pláih muoi lám tacoi dâu ca khoiq tacoaih, ki sacâm tễ pỗn cruang ễ cỡt tễ cruang Créc, ma tỡ bữn rêng ariang cruang Créc dâu.
23“Cheq ễ toâq tangái parsốt yỗn máh cruang ki; máh ranáq sâuq ễ cỡt toâr achỗn, toau noau manrap alới. Chơ toâq manoaq puo ễn, án bữn mứt tachoât, loâi cớp khễuq lứq lôp noau. 24Puo nâi cỡt rêng lứq, ma tỡ cỡn cỗ tễ chớc án bữm. Án talốh táh sa‑ữi ramứh, cớp dũ ranáq án táq cỡt moâm nheq. Án pupứt cũai bữn chớc cớp máh cũai proai Yiang Sursĩ hỡ. 25Cỗ án khễuq lôp cũai canŏ́h, án achỗn tỗ, cớp án pupứt sa‑ữi náq cũai, tam máh cũai ki chanchớm alới khoiq ỡt plot-plál chơ. Án ễ chíl dếh Yiang Sursĩ la Puo ca sốt clữi tễ puo canŏ́h, án lứq cỡt pứt, ma tỡ cỡn tễ chớc cũai. 26Ŏ́c sapáh nâi atỡng tễ ranáq chiau sang pên tarưp cớp pên tabữ yỗn mới dáng raloaih lứq, nỡ‑ra ŏ́c ki lứq cỡt. Ma sanua, cóq mới cayớm dŏq yỗn clỡp tâng mứt mới máh ŏ́c sapáh nâi, yuaq ranáq nâi noâng dũn, ki nŏ́q ranáq ki cỡt.”
27Bo ki cứq sâng túh lứq tâng mứt cớp cỡt rang‑ĩ loâng bar pái tangái. Toâq cứq khaq chơ, cứq lứq táq loah máh ranáq puo khoiq chiau yỗn cứq táq; ma cứq noâng sâng dớt cớp tỡ bữn dáng raloaih tễ ŏ́c sapáh ki.