8

Zaj yog toog pom txiv yaj thiab txiv tshis

1Xyoo peb uas Npeesaxa ua vajntxwv kav, muaj ib zaj yog toog tshwm rau kuv Daniyee tom qab zaj yog toog thawj zaug. 2Kuv ua yog toog pom tias kuv nyob hauv lub tuam nroog Xuxa uas nyob hauv lub xeev Elas. Kuv ua yog toog pom tias kuv nyob ntawm ntug dej Ulai. 3Kuv tsa muag ntsia mas pom ib tug txiv yaj nyob ntawm ntug dej. Muaj ob tug kub, ob tug puavleej ntev, tiamsis ib sab kub ntev dua ib sab. Sab kub uas ntev ntawd hlav tuaj tom qab. 4Kuv pom tus txiv yaj dhia mus rau sab hnub poob sab ped thiab sab nrad. Tsis muaj ib tug tsiaj tiv tau nws li, thiab tsis muaj leejtwg cawm kom dim tau hauv nws lub hwjchim. Nws ua raws li nws lub siab nyiam xwb thiab tsab ua loj.
5Thaum kuv tshuaj saib, ua ciav muaj ib tug txiv tshis tawm sab hnub poob tuaj, nws hla thoob qab ntuj tiamsis tsis tsuj av kiag li. Tus txiv tshis ntawd muaj ib tug kub uas nyob nruab nrab nws ob lub qhov muag rau sawvdaws pom. 6Nws tuaj txog tus txiv yaj uas muaj ob tug kub uas kuv pom sawv ntsug ntawm ntug dej, thiab nws siv zog dhia npau taws vog los rau ntawm tus txiv yaj ntawd. 7Kuv pom nws dhia los ze tus txiv yaj mas npau taws thiab nrau tus txiv yaj ua rau nws ob sab kub lov ntho. Tus txiv yaj tsis muaj zog tiv tau nws. Nws muab tus txiv yaj nrau ntog rau hauv av thiab tsuj pes ntiag. Tsis muaj leejtwg cawm tau tus txiv yaj dim hauv nws lub hwjchim. 8Mas tus txiv tshis thiaj yimhuab tsab ua loj, tiamsis thaum nws muaj zog heev nws tus kub txawm lov lawm, muaj plaub tug kub hlav tuaj nyob chaw taw rau plaub ceg kaum ntuj rau sawvdaws pom.
9Txawm muaj ib tug kub me me hlav ntawm plaub tug kub ntawd ib tug tuaj, nws hlob loj kawg li mus rau sab nrad thiab sab hnub tuaj thiab rau sab tebchaws uas zoo nkauj kawg. 10Nws hlob loj kawg tuaj mus nto tej hnub qub saum nruab ntug thiab muab tej hnub qub ib txhia laim rau hauv av thiab muab tsuj pes ntiag. 11Nws tsab ua loj, xav ua loj yam li tus thawj saum nruab ntug. Nws muab tej kevcai hlawv xyeem uas niaj hnub xyeem rau tus thawj ntawd rhuav pov tseg thiab ua qias puas tsuas lub chaw pe hawm. 12Vim lawv fav xeeb, Vajtswv cov neeg thiab qhov uas niaj hnub ua kevcai hlawv xyeem raug muab cob rau hauv tus kub ntawd txhais tes, thiab txojkev tseeb raug muab laim kiag tseg rau hauv av, thiab tus kub ntawd kuj ua txhua yam tiav. 13Kuv hnov ib tug uas dawb huv hais thiab muaj dua ib tug dawb huv hais tias, “Zaj yog toog uas hais txog tej kevcai uas niaj hnub hlawv xyeem thiab qhov uas fav xeeb thiaj ua kom liamsim tag thiab qhov uas muab lub chaw pe hawm cob rau luag thiab qhov uas Vajtswv cov neeg raug muab tsuj yuav nyob ntev li cas?” 14Tus uas teb nws hais tias, “Yuav nyob ob txhiab peb puas lub sijhawm nruab hnub hmo ntuj li. Mas lub chaw pe hawm yuav rov nyob zoo li qub.”
15Thaum kuv Daniyee tau pom zaj yog toog no lawd, kuv yooj xeeb xav nkag siab. Ua ciav muaj ib tug zoo li neeg sawv ntawm kuv xubntiag. 16Kuv hnov lub suab neeg hu hauv nruab nrab hav dej Ulai tuaj, hais tias, “Kali‑ee 'e, cia li qhia kom tus no nkag siab zaj yog toog no.” 17Nws thiaj los ze qhov chaw uas kuv sawv ntsug. Thaum nws los txog lawd kuv ntshai heev thiab khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus av. Tiamsis nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub 'e, cia li nkag siab tias zaj yog toog no yog hais txog lub sijhawm kawg.”
18Thaum nws tabtom hais rau kuv, kuv looj hlias lub plhu ti nkaus av, nws kov kuv thiab tsa kuv sawv ntsug. 19Nws txawm hais rau kuv tias, “Saib maj, kuv yuav qhia koj paub tias thaum txojkev chim dhau lawd yuav muaj dabtsi tshwm los, vim ntsig txog lub sijhawm uas teem cia thaum kawg. 20Tus txiv yaj muaj ob tug kub uas koj pom ntawd yog Midia thiab Pawxia ob tug vajntxwv. 21Tus txiv tshis yog Kili tus vajntxwv, thiab tus kub loj uas tuaj hauv ob lub qhov muag kem nruab nrab yog thawj tug vajntxwv. 22Tus kub uas lov thiab muaj dua plaub tug kub hlav tuaj nyob lub chaw, yog plaub tug vajntxwv yuav tshwm hauv nws haiv neeg tuaj, tiamsis tsis muaj hwjchim loj li thawj tug kub.
23“Lub sijhawm uas lawv cov ntawd kav thaum kawg, thaum cov uas fav xeeb tau ua phem txaus nkaus lawd, yuav muaj ib tug vajntxwv uas lub ntsej muag nyaum kawg thiab lub siab ntse nkhaus tshwm los. 24Nws lub hwjchim yuav loj heev tiamsis tsis yog nws lub zog ua tau, thiab nws yuav ua kom puam tsuaj txaus ntshai kawg, thiab txhua yam uas nws ua nws ua tau tiav, thiab nws yuav ua rau cov uas muaj zog thiab Vajtswv cov neeg dawb huv raug kev puam tsuaj. 25Nws txojkev ntse yuav ua rau tej kev dag ntxias nthuav loj zuj zus ntawm nws txhais tes tuaj, thiab nws lub siab yuav tsab ua loj heev. Nws tsis qhia ua ntej, nws cia li muab neeg coob coob ua kom puam tsuaj. Txawm yog cov thawj tug thawj los nws yuav tawm tsam. Tiamsis nws yuav raug tsoo pob tag tsis yog neeg txhais tes ua. 26Zaj yog toog uas hais txog lub sijhawm nruab hnub thiab hmo ntuj kuj muaj tseeb. Tiamsis cia li muab zaj yog toog ntawd npog twjywm cia, rau qhov yog zaj hais txog ntau hnub tom hauv ntej.”
27Kuv Daniyee kuj tsaug leeg heev thiab pw mob tau ntau hnub, kuv mam li sawv tsees mus ua vajntxwv tej haujlwm ntxiv mus. Kuv tseem ntxhov siab txog zaj yog toog ntawd thiab tsis nkag siab kiag li.