12

Bài ca tôn vinh Chúa

1Ngày ấy, dân Ta sẽ nói: "Thưa Chúa Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa, dù Chúa đã giận con, nhưng xin Chúa nguôi giận và an ủi con! 2Thưa Thượng Đế là Đấng Cứu rỗi con! Con sẽ tin cậy và không sợ hãi vì Chúa Hằng hữu là nguồn sức mạnh và bài ca của con. Phải, Ngài đã trở thành Đấng Cứu Tinh của con!" 3Dân Ta sẽ vui mừng uống nước trong Nguồn Cứu rỗi đến thỏa thích.
4Ngày ấy, dân Ta sẽ nói: "Hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu, kêu cầu Danh Ngài, tuyên dương công việc Ngài giữa các dân tộc! Hãy báo tin cho mọi người biết Danh Ngài đang được đề cao!" 5Hãy ca ngợi Chúa Hằng hữu vì Ngài đã làm những việc uy nghiêm, vĩ đại, cả thế giới đều biết rõ. 6Dân chúng thủ đô! Hãy lớn tiếng tung hồ Chúa vĩ đại là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên dang ngự giữa dân Ngài.