12

Zaj nkauj ua tsaug

  1Hnub ntawd koj yuav hais tias,
   “Au Yawmsaub, kuv ua koj tsaug
  txawm yog koj chim rau kuv
   los koj kuj thim txojkev chim lawm
   thiab nplij kuv lub siab.
  2Vajtswv yog txojkev cawm kuv dim,
   kuv yuav tso siab thiab tsis ntshai dabtsi,
  vim Vajtswv Yawmsaub yog kuv lub zog
   thiab kuv zaj nkauj,
   thiab nws kuj yog txojkev cawm kuv dim.
  3Koj yuav zoo siab xyiv fab ntaus dej
   ntawm lub qhov dej uas cawm txojsia.”

  4Hnub ntawd koj yuav hais tias,
   “Cia li ua Yawmsaub tsaug,
   cia li thov hu nws lub npe,
  cia li piav nws tej haujlwm
   rau hauv ib tsoom tebchaws,
  piav kom paub tias
   nws lub npe loj tshaj plaws.
  5Cia li hu nkauj qhuas Yawmsaub
   rau qhov nws tau ua
   tej haujlwm tseem ceeb kawg,
  qhia zaj no kom paub
   thoob plaws hauv ntiajteb.
  6Cov neeg Xi‑oo 'e,
   cia li qw hu nkauj zoo siab xyiv fab
  vim cov Yixayee tug Tswv uas Dawb Huv
   loj tshaj plaws nyob hauv nej nruab nrab.”