12

Laengz Zingh Nyei Nzung

1Taux wuov hnoi, meih zungv oix gorngv,
  “O Ziouv aac, yie oix ceng meih.
   Maiv gunv meih qiex jiez yie,
  meih nyei ga'qiex fiu mi'aqv.
   Meih yaac orn yie nyei hnyouv.
  2Mangc maah! Tin-Hungh se yie nyei njoux en,
   yie oix kaux ninh yaac maiv gamh nziex,
  weic zuqc Ziouv Tin-Hungh
   se yie nyei qaqv caux yie nyei nzung,
   ninh yaac benx yie nyei njoux en.”
  3Weic naaiv meih mbuo ziouc yiem njoux en nyei wuom-zingv
   njien-youh nyei ndamv wuom.
4Taux wuov hnoi, meih zungv oix gorngv,
  “Oix zuqc dor-ziec Ziouv,
   yaac heuc ninh nyei mengh.
  Oix zuqc bun maanc guoqv hiuv duqv ninh zoux nyei sic,
   zunh ninh nyei mengh bun mienh taaih.
  5Oix zuqc baaux nzung ceng Ziouv
   weic zuqc ninh zoux njang-laangc nyei sic.
  Oix zuqc bun lungh ndiev mienh
   hiuv duqv naaiv deix sic.
  6⟨Si^on⟩ nyei baeqc fingx aac,
   oix zuqc heuc yaac njien-youh nyei baaux nzung,
  weic zuqc yiem meih mbuo mbu'ndongx
   I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh se hlo haic.”