13

Lub Neej uas Haum Vajtswv Siab

1Cov ntseeg ib tug yuav tsum hlub ib tug ib yam li kwvtij sib hlub. 2Nej yuav tsum nco ntsoov hu tej qhua los so hauv nej tej tsev. Muaj qee leej hu tau cov timtswv ceebtsheej los lawv twb tsis paub hais tias yog cov timtswv. 3Nej yuav tsum nco ntsoov cov neeg uas raug kaw hauv tsev lojcuj ib yam li nej nrog lawv raug kaw, thiab nej yuav tsum nco ntsoov cov neeg uas raug kev tsimtxom ib yam li nej nrog lawv raug.
4Txojkev sib yuav yog ib qho uas tseemceeb, tsimnyog nej txhua tus yuav tsum saib taus qhov ntawd. Tus txiv thiab tus niam, ib tug yuav tsum ncaj ncees rau ib tug, rau qhov Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg uas ua txhaum kev nkauj kev nraug thiab rau cov neeg uas deev luag pojniam luag txiv.
5Nej tsis txhob qaug rau nyiaj rau kub, nej muaj npaum li cas nej cia li zoo siab rau tej uas nej muaj; rau qhov Vajtswv hais tias, “Kuv yuav tsis tso koj tseg lossis kuv yuav tsis muab koj povtseg ib zaug li.” 6Yog li ntawd peb tsis txhob ntshai, peb cia li hais tias,
  “Tus Tswv yog tus uas pab kuv,
   kuv yuav tsis ntshai.
  Leejtwg yuav ua li cas tau rau kuv?”
7Nej yuav tsum nco ntsoov txog cov thawj uas yav tas los lawv ua cov saib nej, thiab qhia Vajtswv txojlus rau nej. Nej yuav tsum ua tib zoo xav saib thaud lawv ua lawv lub neej zoo li cas thiab lawv tuag li cas. Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg ib yam li lawv. 8Yexus Khetos, nws yeej zoo nws li qub; nag hmo thiab hnub no nws zoo li cas, nws yeej zoo li ntawd mus ibtxhis li. 9Nej tsis txhob cia tej neeg uas qhia txawv txawv ntxias tau nej yuam kev. Qhov uas nej lub siab muaj zog twb yog vim Vajtswv foom koob hmoov rau nej, tsis yog vim nej caiv tsis noj yam ub yam no. Tej kevcai ntawd yeej pab tsis tau cov neeg uas xyaum coj raws li ntawd.
10Cov povthawj uas ua haujlwm hauv cov Yudais lub tsevntaub, lawv tsis muaj cai noj tej uas luag coj tuaj fij theej txhoj saum lub thaj. 11Cov Yudais tus Povthawj Hlob niaj zaus tua tsiaj nqa ntshav mus theej txhoj hauv Chav uas Dawbhuv Kawg Nkaus, tiamsis nws muab tus tsiaj ntawd nqa mus hlawv sab ntug yeej nraud. 12Twb yog vim li ntawd luag thiaj coj Yexus mus tua sab ntug nroog nraud. Yexus tuag li ntawd twb yog nws muab nws cov ntshav ntxuav sawvdaws lub txim huv tibsi mus. 13Yog li ntawd, peb cia li tawm mus cuag nws sab ntug yeej nraud thiab nrog nws tiv kev txajmuag. 14Rau qhov hauv ntiajteb no yeej tsis muaj ib lub nroog uas yuav nyob mus ibtxhis rau peb nyob, tiamsis peb tabtom tos lub nroog uas Vajtswv ua rau peb nyob yav tom ntej no. 15Yog li ntawd, peb cov uas ntseeg Yexus peb yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug. Peb ua li ntawd ib yam li peb muab tej uas haum Vajtswv siab fij rau Vajtswv saum lub thaj. Kuv hais li no yog kuv hais tias peb lub qhovncauj yuav tsum niaj hnub ua Vajtswv tsaug. 16Nej yuav tsum nco ntsoov ua haujlwm zoo thiab ib tug pab ib tug, rau qhov tej ntawd haum Vajtswv siab.
17Nej yuav tsum mloog cov thawj uas saib xyuas nej tej lus thiab ua raws li lawv hais. Lawv niaj hnub saib xyuas nej lawv tsis nkees thiab tsis dhuav li, rau qhov lawv yuav tsum qhia tej haujlwm uas lawv ua rau Vajtswv. Yog nej mloog lawv lus, lawv yuav kaj siab lug ua lawv tej haujlwm. Yog nej tsis mloog lawv lus, lawv yuav nyuaj siab xwb, lawv yuav pab tsis tau nej hlo li.
18Thov nej niaj hnub thov Vajtswv pab peb, rau qhov peb paub tseeb hais tias peb tsis tau ua txhaum, peb niaj hnub xav ua tej haujlwm zoo xwb. 19Kuv thov nej kub siab lug thov Vajtswv kom nws yuav txib kuv rov tuaj xyuas nej sai sai.

Foom Koob Hmoov Rau Cov Ntseeg

20Vajtswv twb tsa peb tus Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Twb yog vim Yexus tuag nws thiaj ua tau tus tswv yug yaj uas muaj hwjchim loj. Nws cov ntshav ua lub cim nias rau Vajtswv tej lus cog tseg uas yuav nyob mus ibtxhis. 21Thov Vajtswv tus uas pab nej tau zoo nyob kaj siab lug pub txhua yam zoo uas nej yuav tsum muaj rau nej, nej thiaj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Thiab thov Vajtswv tshoov peb cov uas ntseeg Yexus Khetos lub siab kom peb ua tej uas haum Vajtswv siab. Thov kom Yexus Khetos tau ntsejmuag mus ibtxhis li! Amees.

Xaus Lus

22Cov kwvtij, kuv thov nej ua siab ntev mloog tej lus uas kuv sau tuaj ntuas nej no, rau qhov kuv yeej sau tsis ntau pestsawg tuaj rau nej. 23Kuv hais rau nej paub hais tias luag twb tso peb tus kwv Timautes tawm hauv tsev lojcuj lawm. Yog nws tuaj txog sai, kuv yuav coj nws nrog kuv tuaj xyuas nej.
24Thov nej hais peb tej lus noj qab nyob zoo rau nej cov thawjcoj thiab cov ntseeg Vajtswv txhua tus huv tibsi.
25Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej sawvdaws.