13

Zoux Horpc Tin-Hungh Nyei Hnyouv

1Meih mbuo oix zuqc zanc-zanc hnangv muoz-doic nor, laanh hnamv laanh. 2Oix zuqc jangx jienv longc hnyouv zipv maiv buatc jiex nyei kaeqv mienh. Maaih deix mienh zipv kaeqv ziouc zipv zuqc fin-mienh yaac liemh maiv hiuv. 3Oix zuqc jangx jienv zuqc wuonx loh nyei mienh hnangv meih mbuo ganh yaac caux jienv ninh mbuo zuqc wuonx loh nor. Yaac oix zuqc jangx jienv zuqc mienh zoux doqc wuov deix, hnangv meih mbuo ganh yaac zuqc caux jienv ninh mbuo siouc kouv.
4Dauh dauh oix zuqc taaih dorng jaa nyei leiz, kungx longc ganh nyei auv nqox juangc coux bueix, weic zuqc Tin-Hungh oix dingc buangh liouh nyei mienh caux hienx auv hienx nqox nyei mienh nyei zuiz.
5Maiv dungx bun mauv nyaanh nyei jauv gunv meih mbuo nyei maengc. Meih mbuo maaih nyei, oix zuqc buangv hnyouv weic zuqc Tin-Hungh gorngv,
  “Yie yietc liuz maiv leih meih,
   yietc liuz yaac maiv guangc meih.”
6Hnangv naaic mbuo oix zuqc bungx dingc hnyouv gorngv,
  “Tengx yie wuov dauh se Ziouv,
   yie ziouc maiv gamh nziex.
  Baamh mienh haih zoux haaix nyungc bun yie?”
7Oix zuqc jangx jienv zinh ndaangc dorh meih mbuo wuov deix bieiv zeiv, dongh zunh Tin-Hungh nyei doz-leiz bun meih mbuo muangx wuov deix. Hnamv mangc gaax ninh mbuo yiem seix zaangc hnangv haaix nor ziangh, hnangv haaix nor daic. Ninh mbuo hnangv haaix nor sienx, meih mbuo oix zuqc zuotc ninh mbuo nyei nyungc zeiv. 8Yesu Giduc maiv goiv yienc. A'hnoi, ih hnoi, yietc liuz fih hnangv nyei.
9Maiv dungx bun haaix nyungc ganh nyungc leiz dorh meih mbuo yangh dorngc jauv. Oix zuqc kaux Tin-Hungh nyei en bun hnyouv wuonv se gauh longx kaux nyanc hopv nyei leiz-nyeic. Mienh kaux nyanc hopv nyei leiz-nyeic se maiv tengx yietc deix ninh mbuo.
10Mbuo maaih norm ziec-dorngh. Yiem zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh fu-sux Tin-Hungh wuov deix sai mienh maiv maaih leiz nyanc yiem mbuo nyei ziec-dorngh ziec nyei ga'naaiv. 11Yiutai Mienh nyei domh sai mienh dorh saeng-kuv nyei nziaamv bieqc ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx⟩ weic fiqv zuiz. Mv baac saeng-kuv nyei sei dorh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv buov nzengc. 12Weic naaiv Yesu yaac yiem ga'nyiec ziqc zingh gaengh siouc kouv taux daic weic longc ninh ganh nyei nziaamv nzaaux baeqc fingx cing-nzengc daaih. 13Wuov nyungc, bun mbuo cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv mingh caux ninh zuqc diev nyaiv. 14Weic zuqc yiem naaiv baamh gen mbuo maiv maaih yietc liuz wuonv nyei zingh, mv baac mbuo lorz nqa'haav hingv oix daaih wuov norm zingh. 15Hnangv naaic, mbuo oix zuqc kaux Yesu zanc-zanc longc ceng Tin-Hungh nyei waac weic zoux ziec nyei ga'naaiv ziec bun Tin-Hungh. Naaiv se longc mbuo nyei nzuih nyiemc ninh nyei mbuox wuov deix waac. 16Maiv dungx la'kuqv zoux kuv sic, laanh yaac tengx laanh. Naaiv deix sic ziouc benx ziec nyei ga'naaiv bun Tin-Hungh horpc hnyouv.
17Oix zuqc muangx meih mbuo nyei bieiv zeiv yaac mbuoqc ninh mbuo gunv. Ninh mbuo zanc-zanc goux jienv meih mbuo weic zuqc ninh mbuo oix zuqc gorngv mengh ninh mbuo zoux nyei gong mbuox Tin-Hungh. Oix zuqc muangx ninh mbuo weic bun ninh mbuo njien-youh nyei zoux ninh mbuo nyei gong. Maiv zei aeqv, ninh mbuo nzauh. Naaiv yaac maiv tengx haaix nyungc meih mbuo.
18Tov tengx yie mbuo daux gaux. Yie mbuo hiuv dingc yie mbuo nyei hnyouv cing-nzengc, zanc-zanc kungx oix zoux horpc nyei jauv hnangv. 19Yie yaac qaqv tov meih mbuo daux gaux jouh Tin-Hungh bun yie siepv-siepv nyei haih nzuonx meih mbuo naaic.

Daux Gaux Waac

20-21Tov ceix baengh orn nyei Tin-Hungh, dongh mbuo nyei Ziouv Yesu daic mingh bun ninh nangh daaih wuov dauh, bun meih mbuo duqv nyungc-nyungc longx weic ei jienv ninh nyei eix zoux. Yaac tov Tin-Hungh longc Yesu Giduc yiem mbuo gu'nyuoz bun mbuo zoux nyungc-nyungc horpc ninh nyei hnyouv. Yesu Giduc longc ninh nyei nziaamv liepc jiez yietc liuz yiem nyei ngaengc waac yaac zoux Goux Ba'gi Yungh nyei Domh Ziouv. Mbuo oix zuqc yietc liuz ceng ninh taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩

Setv Mueiz Waac

22Zuangx gorx-youz aah! Yie tov meih mbuo muangx longx yie kuinx meih mbuo naaiv deix waac, weic zuqc yie fiev bun meih mbuo naaiv zeiv fienx se maiv nangc ndaauv. 23Yie oix meih mbuo hiuv duqv mbuo nyei youz, Ti^mo^tai, duqv bungx cuotv loh daaih aqv. Se gorngv ninh taux siepv deix nor, ninh haih caux yie mingh mangc meih mbuo.
24Mbuox meih mbuo nyei zuangx bieiv zeiv caux Tin-Hungh nyei mienh yietc zungv, yie mbuo jangx taux ninh mbuo. Yiem I^daa^li daaih nyei gorx-youz yaac jangx taux meih mbuo.
25Tov Tin-Hungh ceix en bun meih mbuo zuangx mienh.