TÍCH

1

1Ta, Phao-lô, đầy tớ của Thượng Đế, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêxu, có nhiệm vụ đem đức tin đến cho những người được Thượng Đế lựa chọn, và dạy họ chân lý có khả năng đổi mới con người, 2cốt để họ được sống vĩnh cửu. Thượng Đế không thể nào nói dối; Ngài đã hứa ban sự sống ấy cho họ trước khi sáng tạo trời đất. 3Nay đã đến thời kỳ Thượng Đế bày tỏ Phúc âm và ủy thác cho ta công bố khắp nơi.
4Mến gửi Tích, con ruột của ta trong đức tin. Cầu xin Thượng Đế là Cha, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu tinh của chúng ta, ban ân phúc và bình an cho con.

Nhiệm vụ của Tích ở đảo Cơ-rít

5Ta nhờ con ở lại Cơ-rết để thu xếp cho xong các việc còn dở dang, và bổ nhiệm người lãnh đạo Hội thánh tại các thành phố theo lời ta dặn. 6Người lãnh đạo phải có nếp sống gương mẫu, một chồng một vợ, con cái phải yêu mến Chúa, không bị mang tiếng hư hỏng hay ngỗ nghịch. 7Là quản gia của Thượng Đế, người lãnh đạo đừng để ai chê trách mình kiêu căng, nóng tính, say rượu, vũ phu, tham tiền, 8nhưng phải hiếu khách, yêu mến người lành, tự chủ, công bằng, thánh thiện, tiết độ. 9Họ phải vững tin chân lý đã học hỏi mới có thể dạy lại kẻ khác và hướng dẫn những kẻ lầm lạc. 10Có rất nhiều người, nhất là những người câu nệ lễ cắt bì, chỉ biết chống đối, huênh hoang, lừa đối người ta; 11cần phải ngăn chặn họ. Họ chỉ vì tiền tài mà dạy dỗ những điều sai lạc, khiến nhiều gia đình lìa bỏ chân lý Thượng Đế. 12Một nhà lãnh đạo tinh thần của họ đã nói: “Người Cơ-rết hay nói dối, ham ăn mê uống như những con vật lười biếng.” 13Ông nói thế mà đúng. Vì vậy, con phải khiển trách nghiêm minh, để đức tin họ được vững vàng. 14Đừng lưu ý đến những chuyện hoang đường của người Do-thái và các giới luật kiêng khem của những người đã khước từ chân lý.
15Người trong sạch nhìn mọi vật đều trong sạch; còn kẻ ô uế, vô đạo, chẳng thấy gì trong sạch hết, vì trí óc và lương tâm đã bị dơ bẩn. 16Họ khoe hiểu biết Thượng Đế, nhưng hành động lại chối bỏ Ngài. Họ thật khả ố, ngang ngược, không thể làm một việc thiện nào cả.