34

Máh Raloan Cutễq Cruang Cana-an

1Yiang Sursĩ ớn Môi-se atỡng máh cũai I-sarel neq: 2“Toâq tỗp anhia bữn mut ỡt chơ tâng cruang Cana-an, ntốq cứq ễ chiau yỗn tỗp anhia, máh raloan cruang tỗp anhia la neq: 3Raloan yáng angia coah pưn cuti tễ ntốq aiq Sin toau toâq raloan cruang cũai Ê-dôm; raloan yáng angia mandang loŏh angia coah pưn la noap tễ ntốq dỡq mưt Boi. 4Chơ raloan ki cooc pỡq yáng angia coah pưn, pỡq pha raláp Acra-bim cớp pha ntốq Sin pỡq chu angia coah pưn toau toâq Cadet Barnia. Chơ raloan ki viel achỗn loah coah angia mandang pât coah angia pỡng toau toâq Hasar Adar, cớp toau luat toâq chu At-môn. 5Tâng ntốq ki raloan cutễq veh chu parchon cóh bân raloan cruang Ê-yip-tô, chơ sốt pỡ dỡq mưt Mê-di-tarian.
6“Raloan cruang coah angia mandang pât la dỡq mưt Mê-di-tarian.
7“Raloan cruang yáng angia coah pỡng ỡt mpễr dỡq mưt Mê-di-tarian toau toâq pỡ cóh Hor; 8tễ cóh ki toau toâq raláp Hamat, chơ toau toâq pỡ Sê-dat. 9Chơ án pỡq ễn toau toâq pỡ Síp-rôn cớp sốt tâng Hasar E-nan.
10“Raloan cruang yáng angia mandang loŏh boi puai tễ rana Hasar E-nan toau toâq Sê-pham. 11Vớt tễ ki, raloan ki luat pỡq chu angia coah pưn toau toâq Rip-la yáng angia mandang loŏh A-in cớp chỗn loah chu anũol cóh ỡt yáng angia mandang loŏh pứh clóng Cali-lê. 12Chơ án pỡq asễng chu angia coah pưn mpễr pứh crỗng Yôr-dan toau toâq dỡq mưt Boi.
 “Nâi la pỗn coah raloan cruang tỗp anhia.”
13Chơ, Môi-se atỡng cũai I-sarel neq: “Nâi ơiq la máh raloan cruang cutễq tỗp anhia; anhia bữn roap na séng anhúq máh cruang cutễq Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn anhia takêh tỗp tadĩ. 14Ma pún máh tỗp Ruben, Cát, cớp tadĩ tỗp Ma-nasê, alới khoiq miar bữn roap pún léq pún ki chơ, puai thrỗq cũai tâng dống sũ alới, 15cutễq ỡt yáng angia mandang loŏh yáng crỗng Yôr-dan choâng vil Yê-ri-cô.”

Máh Cũai Sốt Ca Tampễq Cutễq

16Yiang Sursĩ atỡng yỗn Môi-se neq: 17“E-lia-sơ la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp Yô-sũa la con samiang Nun, alới bar náq cóq tampễq cutễq yỗn máh cũai proai. 18Cớp cóq mới rưoh ĩt muoi noaq cũai sốt tễ dũ tỗp dŏq rachuai máh ranáq nâi.”
19Ramứh cũai sốt tễ dũ tỗp la neq: Calep con samiang Yê-phunê tễ tỗp Yuda; 20Sê-muol la con samiang Ami-hut tễ tỗp Si-mê-ôn; 21E-li-dat la con samiang Khit-lôn tễ tỗp Ben-yamin; 22Buki la con samiang Yôc-li tễ tỗp Dan; 23Haniel la con samiang Ê-phot tễ tỗp Ma-nasê; 24Camual la con samiang Sip-tan tễ tỗp Ep-ra-im la con samiang Yô-sep; 25E-li-saphan la con samiang Parnac tễ tỗp Sa-bulôn; 26Pal-tiel la con samiang Asan tễ tỗp I-sacar; 27Ahi-hut la con samiang Sê-lô-mi tễ tỗp Asêr; 28Pê-dahêl la con samiang Ami-hut tễ tỗp Nep-tali.
29Máh tỗp nâi Yiang Sursĩ ớn tampễq cutễq yỗn máh cũai I-sarel ỡt tâng cruang Cana-an.