34

Faib Lub Tebchaws Kana-as

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom qhia tej lus no rau cov Yixalayees hais tias: “Thaum nej mus rau hauv lub tebchaws Kana-as uas kuv muab rau nej lawm, nej tej ciamteb uas yog nej lub tebchaws yuav muaj raws li no: 3Sab qabteb, tus ciam txij ntua ntawm tiaj suabpuam Xees raws cov Edoos tus ciamteb. Pib kiag ntawm sab hnubtuaj qabteb los xaus rau ntawm hiavtxwv tuag. 4Ces nej tus ciamteb yuav tig mus rau sab qabteb ncaj nraim mus rau ntawm lub Dawm Alanpees thiab hla mus rau ntawm tiaj suabpuam Xees thiab mus txog ntawm Kades Npane-as sab qabteb. Ces tus ciamteb nkhaus rov nce toj mus rau sab qaumteb hnubpoob mus rau ntawm Haxas Adales thiab mus txog ntua rau ntawm Axemoos, 5tus ciamteb yuav nkhaus raws lub hav ntawm Iziv tus ciamteb mus xaus rau pem Hiavtxwv Meditelanes.
6“Sab hnubpoob tus ciamteb raws ntug dej Hiavtxwv Meditelanes nce toj.
7“Sab qaumteb tus ciamteb yuav raws ntug dej Hiavtxwv Meditelanes mus rau pem lub Roob Haules 8thiab pib ntawm lub Roob Haules, nej hom ncaj nraim mus txog ntua rau ntawm txojkev uas mus rau ntawm lub Dawm Hamas, thiab tus ciamteb dhau qhov ntawd mus txog ntua ntawm Xedas, 9thiab mus txog rau ntawm Xifaloos, mus xaus rau ntawm Haxas Enas.
10“Sab hnubtuaj, nej hom tus ciamteb pib kiag ntawm Haxas Enas mus rau ntawm Sefas. 11Ces tus ciamteb yuav lem mus rau sab qabteb, mus txog rau ntawm Linpelas sab hnubtuaj ntawm lub nroog Ayees, thiab mus txog ntawm cov laj roob tim ntug Hiavtxwv Kalilais sab hnubtuaj. 12Tus ciamteb mus rau sab qabteb, yog raws tus Dej Yauladees nqis hav mus xaus rau ntawm Hiavtxwv tuag.
 “Qhov no yuav yog nej lub tebchaws plaub sab ciamteb.”
13Yog li ntawd, Mauxes thiaj hais rau cov Yixalayees hais tias, “Ntawm no yog lub tebchaws uas nej yuav tau mus nyob thiab rho ntawv faib, yog lub tebchaws uas tus TSWV muab rau nej cuaj xeem thiab ib nrab xeem nyob. 14Xeem Lunpees, xeem Khas thiab ib nrab ntawm xeem Manaxes uas nyob sab hnubtuaj twb tau tebchaws nyob ua lawv tug, thiab muab faib raws li lawv tej tsevneeg lawm, 15yog nyob ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj, ncaj lub nroog Yelikaus sab tid.”

Cov Thawj uas Pab Muab Lub Tebchaws Faib

16Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 17“Koj cia li kom tus povthawj Ele-axas thiab Noos tus tub Yausuas cia li muab lub tebchaws no faib rau cov neeg nyob. 18Muab ib xeem ib tug thawjcoj mus pab nkawd.” 19-28Ntawm no yog cov neeg uas tus TSWV xaiv tej npe: