34

Kaa^naa^an Deic-Bung Nyei Gapv-Jaaix

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo bieqc Kaa^naa^an Deic-Bung, dongh yie bun weic zoux meih mbuo nzipc nyei buonc wuov norm deic-bung nyei gapv-jaaix, ziouc maaih hnangv naaiv.
3“ ‘Naamh bung nyei gapv-jaaix se yangh Sin Deic-Bung-Huaang, gan E^ndom nyei gapv-jaaix mingh. Yiem dong bung se yiem Koiv-Daic jomc nyei dorngx jiez gorn, 4aengx huing mingh naamh bung taux Aakc^lapv^mbim Zorng, jiex Sin Deic-Bung-Huaang, aengx hungx jienv naamh bung taux Kaa^ndetc Mbaanie. Aengx jiex mingh taux Haasaa Latv^ndaa, aengx jiex taux Atc^mon. 5Yiem Atc^mon ziouc huing mingh taux I^yipv Ndoqv aengx cuotv mingh taux Me^ndi^de^le^nien Koiv.
6“+‘Fai bung nyei gapv-jaaix se Me^ndi^de^le^nien Koiv. Naaiv se meih mbuo fai bung nyei gapv-jaaix.
7“ ‘Baqv bung nyei gapv-jaaix oix zuqc yiem Me^ndi^de^le^nien Koiv baeng zaqc nyei mingh Ho^aa Mbong. 8Yiem Ho^aa Mbong mingh taux bieqc Haamatv nyei jauv. Aengx jiex taux Se^ndatc, 9mingh taux Sifon, aengx mingh jomc Haasaa Enan. Naaiv oix zoux meih mbuo baqv bung nyei gapv-jaaix.
10“ ‘Dong bung nyei gapv-jaaix oix zuqc yiem Haa^saa^le^nan, baeng zaqc nyei mingh taux Sefaam. 11Yiem Sefaam gapv-jaaix ziouc njiec taux Lipv^laa Zingh, yiem Aayin dong bung maengx, aengx gan Gaa^li^li Koiv-Dorn dong bung maengx nyei mbaiv njiec. 12Gapv-jaaix ziouc yiem naaic gan Jor^ndaen Ndaaih njiec, mingh taux jomc Koiv-Daic.
 “+‘Naaiv ziouc benx meih mbuo nyei deic-bung ziux bung-bung nyei gapv-jaaix huing jienv.’+”
13Mose mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Naaiv se meih mbuo oix zuqc dingc maengc mangc, paaiv bun nqoi nyei ndau weic zoux meih mbuo nzipc nyei buonc. Se Ziouv paaiv bun nduoh fingx caux ndaamv-fingx nyei ndau, 14weic zuqc Lu^mben Fingx caux Gaatc Fingx caux Maa^natv^se nyei ndaamv-fingx, ziux ninh mbuo nyei bungh buonc, duqv ninh mbuo nzipc nyei buonc mi'aqv. 15Naaiv deix i fingx caux ndaamv-fingx duqv nzipc nyei buonc yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx, mba'hnoi cuotv wuov bung, Ye^li^ko Zingh doix-ngaanc.”

Paaiv Ndau Nyei Bieiv Zeiv

16Ziouv gorngv mbuox Mose, 17“Tengx meih paaiv ndau bun baeqc fingx nzipc wuov deix mienh nyei mbuox maaih hnangv naaiv. Maaih E^le^aa^saa sai mienh, caux Nun nyei dorn, Yo^su^waa. 18Yaac oix zuqc paaiv yietc fingx yietc dauh bieiv zeiv tengx jienv. 19Naaiv deix bieiv zeiv nyei mbuox maaih hnangv naaiv.