7

Klei Y-Haman Čiăng Amâo Mâo Truh Ôh.– Klei Arăng Ruôt Y-Haman

1Snăn mtao leh anăn Y-Haman mŭt kơ klei ƀơ̆ng huă mbĭt hŏng Mtao Mniê H'Êsther. 2Hlăm hruê tal dua êjai diñu mnăm kpiê mtao lŏ lač kơ H'Êsther, “Ya klei ih čiăng akâo, Ơ Mtao Mniê H'Êsther? Kâo srăng brei klei anăn kơ ih. Leh anăn ya klei ih čiăng? Wăt tơl sa mkrah ƀuôn ala mtao kâo, kâo srăng brei mơh.” 3Mtao Mniê H'Êsther lŏ wĭt lač, “Tơdah kâo mâo leh klei pap ti anăp ală ih, Ơ mtao, leh anăn tơdah mtao mĭn jăk, brei kâo dôk hdĭp, anăn jing klei kâo akâo; leh anăn brei phung ƀuôn sang kâo dôk hdĭp, anăn jing klei kâo čiăng. 4Kyuadah arăng čhĭ leh hmei, kâo leh anăn phung ƀuôn sang kâo, čiăng bi rai hĕ, bi mdjiê hĕ, leh anăn bi luč hĕ. Tơdah arăng knŏng čhĭ hmei jing hlŭn êkei leh anăn mniê, kâo dôk ñăt leh, kyuadah klei knap mñai hmei amâo dưi bi msĕ ôh hŏng klei bi rŭng mtao.” 5Mtao Asuêrus lač kơ Mtao Mniê H'Êsther, “Hlei pô anăn, leh anăn ti ñu dôk, pô jhŏng mĭn ngă klei anei?” 6H'Êsther lač, “Sa čô roh leh anăn jhat! Y-Haman pô ƀai anei yơh!” Hlăk anăn Y-Haman huĭ snăk ti anăp mtao leh anăn mtao mniê. 7Mtao kgŭ mơ̆ng klei huă ƀơ̆ng hŏng klei ngêñ snăk, leh anăn mŭt hlăm war mnga sang mtao. Ƀiădah Y-Haman dôk čiăng kwưh kơ klei hdĭp ñu mơ̆ng Mtao Mniê H'Êsther, kyuadah ñu ƀuh leh klei jhat mtao srăng ngă kơ ñu. 8Mtao lŏ wĭt mơ̆ng war mnga sang mtao kơ anôk diñu dôk mnăm kpiê êjai Y-Haman dơ̆ng đih ti jhưng pĭt anôk H'Êsther dôk. Mtao lač, “Wăt ñu čiăng gô̆ mtao mniê ti anăp kâo hlăm sang kâo pô mơ̆?” Êjai mtao dôk blŭ arăng guôm ƀô̆ Y-Haman. 9Hlăk anăn Y-Harbôna sa čô hlăm phung dĭng buăl kriâo mă bruă kơ mtao lač, “mâo mơh anôk ruôt Y-Haman mkra leh kơ Y-Môrdêkai, klei Y-Môrdêkai blŭ anăn bi mtlaih leh mtao, arăng mdơ̆ng leh hlăm sang Y-Haman êma pluh heh dlông.” 10Mtao lač, “Ruôt hĕ ñu tinăn.” Snăn arăng ruôt Y-Haman ti anôk ruôt ñu pô mkra leh kơ Y-Môrdêkai. Leh anăn klei mtao ngêñ hlao.