7

Hamaa raug dai cej daab

1Vaajntxwv hab Hamaa txawm moog nrug puj vaaj Exathaw noj pluag mov. 2Nub kws ob thaus puab saamswm haus cawv txwv maab, vaajntxwv rov has rua Exathaw tas, “Puj vaaj Exathaw, koj tej lug taij yog daabtsw? Kuv yuav pub rua koj. Hab koj tej lug thov yog daabtsw? Txawm yog yuav kuv lub tebchaws ib nraab los kuj tau.” 3Tes puj vaaj Exathaw txhad teb tas, “Au vaajntxwv, yog kuv txaus koj lub sab hab yog koj pum zoo, tes thov pub kuv hab kuv haiv tuabneeg muaj txujsa nyob lawv le kuv tej lug thov. 4Tsua qhov kuv hab kuv haiv tuabneeg tub raug muab muag ua kuas puam tsuaj raug muab tua hab raug muab ntxuav kuas tu noob nrho lawm. Yog peb tsuas raug muab muag ua tub qhe nkauj qhev xwb kuv kuj thev taug ca tuabywv, vem tej kev txom nyem hov tsw txaus ua rua koj nyuaj sab.” 5Vaajntxwv Ahaxu‑ela has rua puj vaaj Exathaw tas, “Tug hov yog leejtwg hab nyob hovtwg es yuav muaj cuabkaav ua tau le hov?” 6Mas Exathaw has tas, “Tug tshawj chim hab tug yeeb ncuab ntawd yog tug Hamaa phem nuav ntaag.” Hamaa kuj ntshai kawg ntawm vaajntxwv hab puj vaaj xubndag. 7Vaajntxwv txawm sawv tseeg ntawm rooj mov moog ua npau tawg quas vog rua huv lub vaaj ntawm vaajntxwv lub tsev, tassws Hamaa tseed nyob thov nwg txujsa ntawm puj vaaj Exathaw, tsua qhov nwg pum tas vaajntxwv npaaj tseg ua phem rua nwg lawm. 8Thaus vaajntxwv rov huv lub vaaj lug rua huv chaav kws puab haus cawv txwv maab hov, Hamaa saamswm pe khwb quas nreeg sau lub rooj kws Exathaw nyob tsawg. Vaajntxwv txhad has tas, “Nwg tseed yuav yuam puj vaaj taab meeg kuv huv kuv lub tsev hab lov?” Thaus vaajntxwv lu lug tu nrho ntawm nwg qhov ncauj, puab txawm muab ntaub kauv hlo Hamaa lub ntsej muag. 9Hanpauna kws yog ib tug nraug saam ua koom rua vaajntxwv txawm has tas, “Tug ncej sab tswb caug tshwm kws Hamaa npaaj ca dai Mauntekhai cej daab tseed nyob huv Hamaa tsev, Mauntekhai yog tug kws qha kuas cawm vaajntxwv txujsa.” 10Vaajntxwv txawm has tas, “Ca le muab Hamaa dai rua sau tug ncej hov.” Puab txhad muab Hamaa dai rua sau tug ncej kws nwg npaaj ca dai Mauntekhai. Tes vaajntxwv txujkev npau tawg txhad le nqeg lawm.