26

Boh Čroh Hlâo Hla̱ng

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdang ƀing gih hơmâo mŭt mă tŭ laih amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih jing kŏng ngăn, jing anih ƀing gih dŏ hơdip amăng anŭn, 2mă bĕ ƀiă khul boh čroh hlâo hla̱ng mơ̆ng abih bang gơnam ƀing gih hơmâo pĕ hơpuă laih mơ̆ng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih anŭn. Pioh bĕ khul boh anŭn amăng bai laih anŭn ba nao kơnơ̆ng pơ anih Yahweh Ơi Adai ta či ruah, jing sa anih kiăng kơ pioh Anăn Ñu. 3Giŏng anŭn, pơhiăp hăng khua ngă yang hlak djă̱ bruă amăng mông anŭn tui anai, “Kâo pơhaih hrơi anai kơ Yahweh Ơi Adai ta, kâo hơmâo mŭt laih amăng anih lŏn Yahweh ƀuăn brơi laih kơ ƀing ơi adon ta kiăng brơi kơ ƀing ta.”
4Giŏng anŭn, khua ngă yang či mă bai anŭn mơ̆ng tơngan gih laih anŭn pioh trŭn bai anŭn ƀơi gah anăp kơnưl ngă yang Yahweh Ơi Adai ta. 5Giŏng anŭn, rĭm čô amăng ƀing gih či pơhaih ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta tui anai, “Ơi adon kâo jing mơnuih Aram đuaĭ hyu; ñu trŭn nao pơ čar Êjip hrŏm hăng ƀiă mơnuih laih anŭn hơdip pơ anŭn. Tơdơi kơ anŭn, ñu jing hĭ sa kơnung djuai prŏng, kơtang laih anŭn lu biă mă. 6Samơ̆ ƀing Êjip ngă sat kơ ƀing ta laih anŭn pơtơnap hĭ ƀing ta, pioh ƀơi ƀing ta bruă ngă hlŭn kơtraŏ biă mă. 7Giŏng anŭn, ƀing ta iâu đĭ kơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing ơi adon ta laih anŭn Ñu hơmư̆ asăp ta laih anŭn Ñu ƀuh tơlơi tơnap ƀing ta, bruă kơtraŏ laih anŭn tơlơi kơtư̆ juă. 8Tui anŭn, Ñu ba ƀing ta tơbiă mơ̆ng čar Êjip hăng hơpăl tơngan kơtang yơr laih, hrŏm hăng tơlơi kri̱p yi̱p prŏng laih anŭn khul tơlơi mơsêh mơyang yơh. 9Ñu ba rai ƀing ta pơ anih anai laih anŭn brơi kơ ƀing ta anih lŏn anai, jing anih hiam laih anŭn kơmơ̆k hơmâo bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni. 10Ră anai Ơ Yahweh, kâo ba rai kơ Ih khul boh čroh hlâo hla̱ng anai mơ̆ng lŏn Ih hơmâo brơi laih kơ kâo.”
 Pioh bĕ bai anŭn ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn bon kơkuh bĕ ƀơi anăp Ñu.
11Ƀing gih, ƀing Lêwi laih anŭn ƀing tuai amăng ƀing gih či hơ̆k mơak yuakơ abih bang khul tơlơi hiam Yahweh Ơi Adai ta hơmâo brơi laih kơ ƀing gih, kơ sang anŏ gih.

Tơlơi Pơyơr Sa Črăn Amăng Pluh Amăng Rĭm Thŭn Tal Klâo

12Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Rĭm thŭn tal klâo jing thŭn kơ tơlơi pơyơr yom hơgŏm, ƀing gih khŏm brơi sa črăn amăng pluh mơ̆ng gơnam pĕ hơpuă gih kơ ƀing Lêwi, kơ ƀing tuai, kơ ƀing ƀu hơmâo ama laih anŭn kơ ƀing djai rơkơi. Tui anŭn, ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng amăng khul plei pla gih laih anŭn trơi hrăp yơh. 13Giŏng anŭn, rĭm čô amăng ƀing gih pơhiăp bĕ hăng Yahweh Ơi Adai ta tui anai, “Kâo hơmâo mă tơbiă laih mơ̆ng sang kâo abih črăn pơyơr rơgoh hiam anŭn laih anŭn brơi laih gơnam anŭn kơ ƀing Lêwi, kơ ƀing tuai, kơ ƀing ƀu hơmâo ama laih anŭn kơ ƀing djai rơkơi, tui hăng abih bang tơlơi Ih pơđar laih. Kâo ƀu wir nao gah pă ôh kŏn wơr bĭt hĭ lơi hơget tơlơi amăng khul tơlơi Ih pơtă kơ črăn pơyơr anŭn. 14Kâo ƀu pơsoh ôh črăn pơyơr anŭn tui anai: Kâo ƀu hơmâo ƀơ̆ng hơget ôh mơ̆ng črăn pơyơr anŭn tơdang kâo dŏ rơngot hơning, laih anŭn kâo kŏn mă pơđuaĭ hĭ lơi hơget gơnam mơ̆ng črăn pơyơr anŭn tơdang kâo grĭ grañ, laih anŭn kâo kŏn pơyơr lơi hơget gơnam mơ̆ng črăn pơyơr anŭn kơ mơnuih djai. Kâo hơmâo tui gưt laih kơ Ih, Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi; kâo hơmâo ngă laih rĭm tơlơi Ih pơđar kơ kâo anŭn. 15Lăng trŭn mơ̆ng adai adih bĕ, jing mơ̆ng anih dŏ rơgoh hiam Ih, laih anŭn bơni hiam bĕ kơ ană plei Ih ƀing Israel wơ̆t hăng anih lŏn Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing gơmơi kar hăng Ih ƀuăn brơi laih kơ ƀing ơi adon gơmơi, jing sa anih lŏn hiam laih anŭn kơmơ̆k hơmâo bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni.”

Đuaĭ Tui Khul Tơlơi Pơđar Yahweh

16Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Yahweh Ơi Adai ta pơđar kơ ƀing gih hrơi anai kiăng đuaĭ tui khul tơlơi pơtă laih anŭn tơlơi juăt anai; pơñen ngă tui bĕ khul tơlơi anŭn hăng abih pran jua gih, hăng abih bơngăt jua gih. 17Ƀing gih hơmâo pơhaih laih hrơi anai Yahweh jing Ơi Adai ta laih anŭn ƀing gih či rơbat amăng khul jơlan Ñu, ƀing gih či djă̱ pioh khul tơlơi pơtă, khul tơlơi pơđar, khul tơlơi juăt Ñu laih anŭn či tui gưt Ñu. 18Yahweh hơmâo pơhaih laih hrơi anai, ƀing gih jing ană plei Ñu, jing mŭk dram Ñu răk pioh tui hăng Ñu ƀuăn laih, tui anŭn ƀing gih khŏm djă̱ pioh abih bang khul tơlơi Ñu pơđar yơh. 19Ñu hơmâo pơhaih laih Ñu či pha brơi kơ ƀing gih tơlơi bơni, tơlơi hing ang laih anŭn tơlơi pơyom hloh kơ abih bang kơnung djuai Ñu hơmâo hrih pơjing laih, laih anŭn ƀing gih či jing sa kơnung djuai rơgoh hiam kơ Yahweh Ơi Adai ta yơh, tui hăng tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih.