4

Mose Kuinx I^saa^laa^en Mienh Muangx Waac

1O I^saa^laa^en Mienh aac, ih zanc yie njaaux meih mbuo naaiv deix leiz-latc caux leiz meih mbuo oix zuqc muangx longx yaac ei jienv zoux, weic bun meih mbuo duqv ziangh jienv yaac duqv bieqc mingh yiem Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung. 2Naaiv deix hatc nyei waac maiv dungx tipv bieqc yaac maiv dungx zorqv cuotv yietc deix. Meih mbuo oix zuqc ei jienv yie mbuox meih mbuo naaiv deix leiz-latc, se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei leiz-latc. 3Meih mbuo ganh nyei m'zing buatc jienv Ziouv yiem Mbaa^an Be^o zoux nyei sic.Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv yiem meih mbuo gu'nyuoz gan Be^o Mbong nyei ⟨Mbaa^an zienh⟩ wuov deix mienh mietc nzengc. 4Mv baac meih mbuo ziepc zuoqv nyei gan Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei mienh, duqv ziangh jienv taux ih hnoi.
5Mangc maah! Yie ziux Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, paaiv nyei waac zorqv leiz-latc caux leiz njaaux meih mbuo. Meih mbuo bieqc mingh yiem jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun nyei deic-bung, oix zuqc ei jienv zoux. 6Oix zuqc gan longx naaiv deix leiz. Hnangv naaiv zoux ziouc bun maanc fingx hiuv duqv meih mbuo maaih cong-mengh yaac maaih hnyouv-zoih. Ninh mbuo haiz gorngv taux naaiv deix leiz-latc ninh mbuo ziouc gorngv, “Naaiv fingx hlo nyei fingx se maaih cong-mengh, maaih wuonh zaang nyei mienh.” 7Maiv gunv ndongc haaix hlo nyei fingx, maiv maaih haaix fingx maaih ninh mbuo nyei zienh yiem nitv fatv ninh mbuo, hnangv mbuo tov Ziouv nyei ziangh hoc maaih Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, yiem nitv fatv mbuo. 8Maiv maaih haaix guoqv mienh ndongc naaiv fingx hlo, maaih baengh fim nyei leiz-latc caux leiz hnangv ih hnoi yie njaaux meih mbuo nyei nor.

Jangx Jienv Yiem Holepv Nyei Jauv-Louc

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 19:1-21)

9Meih mbuo oix zuqc faix fim, mbungh longx ganh. Nzauh heix meih mbuo haih la'kuqv ganh nyei m'zing buatc jiex nyei sic. Yietc seix oix zuqc jangx jienv yaac zunh mbuox meih mbuo nyei fu'jueiv fun-faqv. 10Oix zuqc bun ninh mbuo hiuv duqv meih mbuo yiem Holepv Mbong souv jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien wuov hnoi, Ziouv gorngv mbuox yie, “Oix zuqc mbuox zuangx mienh gapv zunv yiem yie nyei nza'hmien. Yie oix ninh mbuo muangx haiz yie nyei waac weic bun ninh mbuo ziangh seix zaangc nyei hnoi-nyieqc haih hoqc hiuv taaih yie, yaac njaaux ninh mbuo nyei fu'jueiv hnangv naaiv nor zoux.” 11Meih mbuo ziouc mingh fatv, souv jienv mbong-juoqv. Maaih douz yiem mbong cuotv faaux taux gu'nguaaic lungh, maaih douz-sioux jieqv om jienv mapv maengh mapv hmuangx nyei. 12Ziouv yiem wuov douz gu'nyuoz caux meih mbuo gorngv waac. Meih mbuo haiz gorngv waac mv baac maiv buatc haaix nyungc mou zeiv. Kungx haiz gorngv waac nyei qiex hnangv. 13Ziouv gorngv ninh caux meih mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac, dongh ninh oix meih mbuo gan nyei ngaengc waac, se wuov deix ziepc diuh leiz-latc. Ninh yaac fiev jienv yiem i kuaaiv la'bieiv benv. 14Wuov zanc Ziouv mbuox yie njaaux meih mbuo hiuv duqv meih mbuo jiex wuov ngaanc yiem jienv meih mbuo oix duqv nyei deic-bung oix zuqc gan nyei leiz-latc caux leiz.

Kuinx Mienh Maiv Dungx Baaix Miuc-Fangx

15Yiem Holepv Mbong, Ziouv yiem douz caux meih mbuo gorngv waac wuov zanc meih mbuo maiv duqv buatc haaix nyungc mou zeiv. Weic naaiv oix zuqc faix fim, mbungh longx ganh. 16Nziex meih mbuo haih zoux waaic sic ziouc weic meih mbuo ganh zoux haaix nyungc nyei miuc-fangx, maiv gunv m'jangc fai m'sieqv nyei fangx, 17fai yiem ndau-beih nyei saeng-kuv, fai yiem ndaamv-lungh nyei norqc, 18fai nyorng ndau nyei ga'naaiv, fai yiem ndau-ndiev nyei wuom nyei mbiauz nyei fangx. 19Oix zuqc mbungh longx. Nziex meih mbuo cau hmien mangc lungh buatc mba'hnoi caux hlaax caux hleix, caux yiem lungh nyei yietc zungv ga'naaiv, ziouc zuqc nduov mingh zaangc yaac fu-sux. Naaiv deix ga'naaiv, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun nqoi lungh ndiev maanc fingx. 20Mv baac meih mbuo aeqv, Ziouv dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung hnangv yiem hlieqv-louh nyei douz cuotv daaih. Ninh dorh meih mbuo cuotv weic benx ninh nyei baeqc fingx hnangv ih zanc nor.
21Laaix meih mbuo, Ziouv qiex jiez yie, ziouc houv jienv maiv bun yie jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih. Yie yaac maiv duqv bieqc wuov norm longx haic nyei deic-bung, dongh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun benx meih mbuo nzipc nyei buonc deic-bung. 22Yie oix zuqc yiem naaiv norm deic-bung daic, maiv duqv jiex Jor^ndaen Ndaaih. Mv baac meih mbuo zungv oix jiex mingh nzipc wuov norm longx haic nyei deic-bung. 23Oix zuqc mbungh longx, maiv dungx la'kuqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, caux meih mbuo liepc jiex nyei ngaengc waac. Ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hatc meih mbuo, maiv dungx longc haaix nyungc nyei mou zeiv zoux miuc-fangx, 24weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, se hnangv henv haic nyei douz, haih mietc nzengc yietc zungv, yaac nzaeng jienv meih mbuo.
25Se gorngv meih mbuo yiem wuov norm deic-bung lauh, maaih fu'jueiv fun-faqv, nqa'haav meih mbuo baamz zuiz zoux haaix nyungc mou zeiv nyei miuc-fangx, ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh mangc, se benx waaic sic. Meih mbuo ziouc cuoqv ninh qiex jiez. 26Ih hnoi yie heuc lungh caux ndau tengx meih mbuo zoux zorng-zengx. Se gorngv meih mbuo hnangv naaiv nor zoux, meih mbuo ziouc yiem jienv dongh meih mbuo ih zanc oix bieqc mingh yiem nyei deic-bung, siepv-siepv nyei zuqc mietc. Meih mbuo maiv duqv yiem wuov norm deic-bung lauh, zungv zuqc mietc nzengc. 27Ziouv oix bun meih mbuo nzaanx mingh yiem maanc fingx gu'nyuoz. Zuqc Ziouv zunc mingh caux ganh fingx yiem duqv maengc cuotv nyei mienh yaac zoqc nyei. 28Yiem wuov meih mbuo ziouc buoqc zaangc mienh nyei buoz zoux daaih nyei zienh, se longc ndiangx, longc la'bieiv zoux daaih yaac mangc maiv buatc, muangx maiv haiz, maiv haih nyanc, maiv haih hnomv nziaau nyei miuc-fangx. 29Yiem wuov meih mbuo oix lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Se gorngv longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix lorz ninh, ziouc lorz duqv buatc aqv. 30Meih mbuo zuqc kouv, zuqc buangh naaiv deix yietc zungv sic nyei ziangh hoc, nqa'haav hingv meih mbuo ziouc nzuonx daaih lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, muangx ninh nyei waac, 31weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, korv-lienh mienh. Ninh zungv maiv guangc meih mbuo, maiv mietc meih mbuo. Ninh yaac maiv la'kuqv ninh houv jienv caux meih mbuo nyei ong-taaix laengz jiex nyei ngaengc waac.
32Ih zanc naaic gaax taux zinh ndaangc nyei hnoi-nyieqc, se meih mbuo maiv gaengh cuotv seix nyei hnoi-nyieqc, dongh Tin-Hungh zeix lungh zeix ndau taux ih zanc nyei ziangh hoc. Yiem naaiv bung lungh gorn taux wuov bung lungh gorn oix zuqc naaic gaax, maaih haaix nyungc domh sic cuotv jiex ndongc naaiv deix sic hlo? Fai maaih haaix dauh haiz jiex naaiv deix sic fai? 33Maaih haaix fingx mienh haiz Tin-Hungh yiem douz gu'nyuoz gorngv waac hnangv meih mbuo haiz nyei nor, corc duqv ziangh jienv? 34Fai maaih haaix dauh zienh seix gaax haih zorqv yietc fingx mienh yiem ganh fingx mienh mbu'ndongx cuotv daaih benx ninh ganh nyei baeqc fingx hnangv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yiem I^yipv dorng jienv meih mbuo nyei nza'hmien zoux nor? Ninh longc seix hnyouv nyei sic, yaac longc jangx-hoc, longc mbuoqc horngh nyei sic, longc mborqv jaax nyei sic, sung cuotv henv haic nyei buoz, longc domh qaqv caux gamh nziex haic nyei sic.
35Naaiv deix sic ninh bun meih mbuo buatc weic biux mengh Ziouv se Tin-Hungh. Cuotv liuz ninh maiv maaih ganh dauh. 36Ninh yiem lungh bun meih mbuo muangx haiz ninh nyei qiex weic oix mborqv njaaux meih mbuo. Yiem ndau-beih ninh bun meih mbuo mangc buatc ninh nyei domh douz yaac muangx haiz ninh yiem douz gu'nyuoz caux meih mbuo gorngv waac. 37Weic ninh hnamv meih mbuo nyei ong-taaix yaac ginv ninh mbuo nqa'haav hingv nyei zeiv-fun, ninh ganh caux ninh nyei domh qaqv dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung, 38yaac zunc gauh hlo gauh henv meih mbuo wuov deix fingx cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx. Ninh dorh meih mbuo bieqc ninh mbuo nyei deic-bung, aengx zorqv ninh mbuo nyei deic-bung jiu bun meih mbuo nzipc benx meih mbuo nyei buonc, hnangv ih jaax hnoi nor.
39Hnangv naaic, ih hnoi meih mbuo oix zuqc hiuv yaac oix zuqc jangx jienv, yiem gu'nguaaic lungh yaac yiem ga'ndiev ndau, Ziouv se dongh Tin-Hungh. Cuotv liuz ninh, maiv maaih ganh dauh Tin-Hungh. 40Oix zuqc muangx ninh nyei leiz-latc caux lingc, dongh ih hnoi yie mbuox meih mbuo nyei leiz, weic bun meih mbuo caux meih mbuo nqa'haav hingv nyei zeiv-fun haih duqv longx yaac yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo weic yietc liuz nyei deic-bung, duqv ziangh ndaauv.

Jor^ndaen Ndaaih Dong Bung Maengx Nyei Siex Maengc Zingh

41Nqa'haav Mose dingc ziangx buo norm zingh yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, 42weic bun caqv-bouc daix mienh nyei mienh, maiv zeiz maaih win jiez hnyouv daix nyei mienh, haih biaux mingh bingx. Biaux mingh yiem naaiv deix zingh haaix norm yaac duqv, ziouc njoux ninh nyei maengc. 43Naaiv deix zingh se, weic Lu^mben Mienh maaih yiem deic-bung-huaang lamh hlang dorngx nyei ndau-baengh nyei Mbese Zingh. Weic Gaatc Mienh maaih yiem Gi^le^aatc Deic nyei Laamotv Zingh. Weic Maa^natv^se Mienh maaih yiem Mbaasaan Deic nyei Golaan Zingh.

Mose Oix Gorngv Leiz-Latc Mbuox Zuangx Mienh

44Mose zorqv naaiv deix leiz-latc jiu bun I^saa^laa^en Mienh. 45I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung, nqa'haav Mose zorqv naaiv deix njaaux nyei waac, caux leiz-latc caux leiz, jiu bun ninh mbuo. 46Wuov zanc ninh mbuo yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx, Mbetc Be^o doix-ngaanc nyei horngz, se yiem Hetv^mbon Zingh, Aa^mo^lai Mienh nyei Si^honx Hungh nyei deic-bung. Naaiv dauh Si^honx Hungh dongh Mose caux I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv nqa'haav mborqv hingh wuov dauh. 47Ninh mbuo caangv ninh nyei deic-bung caux jienv Okc Hungh nyei deic-bung, Mbaasaan, se yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx, Aa^mo^lai Mienh nyei i dauh hungh nyei deic-bung. 48Ninh mbuo nyei deic-bung yiem Aannon Horngz ga'hlen nyei Aa^lo^e Zingh mingh taux Si^li^orn Mbong, se dongh Hemon Mbong, 49liemh Jor^ndaen Ndaaih dong bung nyei Aa^laa^mbaa Deic taux Aa^laa^mbaa Koiv, aengx taux Bitc^gaa Mbong-juoqv.