2

Giduc Zoux Mbuo Nyei Ndaam-Daauh

1Yie nyei fu'jueiv aah! Yie hnangv naaiv nor fiev bun meih mbuo weic bun meih mbuo maiv baamz zuiz. Se gorngv haaix dauh baamz zuiz nor, mbuo maaih dauh tengx mbuo tov Zaangc Diex, se Baengh Fim nyei Wuov Dauh, Yesu Giduc. 2Giduc siev ninh ganh nyei maengc daic weic fiqv mbuo nyei zuiz. Yaac maiv daan mbuo nyei zuiz hnangv, yaac weic lungh ndiev mienh nyei zuiz.
3Se gorngv mbuo ei jienv Tin-Hungh nyei lingc zoux, mbuo ziouc hiuv duqv dingc mbuo za'gengh hiuv Tin-Hungh. 4Haaix dauh gorngv ninh hiuv duqv Tin-Hungh yaac maiv ei jienv Tin-Hungh nyei lingc zoux, wuov dauh kungx gorngv-baeqc hnangv. Zien leiz maiv yiem ninh nyei hnyouv aqv. 5Haaix dauh ei jienv Tin-Hungh nyei waac zoux, wuov dauh za'gengh hnamv Tin-Hungh taux daauh aqv. Hnangv naaic, mbuo ziouc hiuv duqv mbuo caux Tin-Hungh juangc maengc ziangh. 6Haaix dauh gorngv ninh caux Tin-Hungh juangc maengc ziangh, Yesu hnangv haaix nor zoux, wuov dauh yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux.

Tin-Hungh Bun Diuh Siang-Lingc

7Hnamv nyei gorx-youz aah! Yie maiv zeiz fiev diuh siang-lingc mbuox meih mbuo. Yie fiev nyei se loz-lingc, dongh zinh ndaangc yiem gorn wuov meih mbuo m'daaih maaih nyei. Naaiv diuh loz-lingc se meih mbuo haiz jiex nyei waac. 8Mv baac yie fiev diuh siang-lingc bun meih mbuo. Naaiv diuh siang-lingc yiem Giduc yaac yiem meih mbuo biux mengh se zien nyei, weic zuqc hmuangx jiex jienv mingh, zien njang cuotv daaih zungv ziux jienv aqv.
9Haaix dauh gorngv ninh yiem njang mv baac nzorng ninh nyei gorx-youz, wuov dauh corc yiem hmuangx gu'nyuoz. 10Haaix dauh hnamv ninh nyei gorx-youz ziouc yiem njang gu'nyuoz. Ninh yaac maiv maaih haaix nyungc nduov haaix dauh baamz zuiz. 11Haaix dauh maiv hnamv ninh nyei gorx-youz, wuov dauh yiem hmuangx gu'nyuoz. Ninh se hnangv yangh hmuangx nyei dorngx nor, maiv hiuv duqv ninh mingh haaix, weic zuqc hmuangx bun ninh nyei m'zing hnangv maengh nor.
  12Fu'jueiv aah! Yie fiev fienx bun meih mbuo
   weic zuqc meih mbuo weic Giduc duqv guangc liuz meih mbuo nyei zuiz.
  13Zoux die nyei zuangx mienh aah! Yie fiev fienx bun meih mbuo
   weic zuqc meih mbuo hiuv duqv maiv gaengh zeix lungh zeix ndau yiem nyei wuov dauh.
  Meih mbuo mienh lunx mienh aah! Yie fiev fienx bun meih mbuo
   weic zuqc meih mbuo hingh jiex hiuang orqv wuov dauh mi'aqv.
  Fu'jueiv aah! Yie fiev fienx bun meih mbuo
   weic zuqc meih mbuo hiuv duqv Zaangc Diex.
  14Zoux die nyei zuangx mienh aah! Yie fiev fienx bun meih mbuo
   weic zuqc meih mbuo hiuv duqv maiv gaengh zeix lungh zeix ndau zungv yiem nyei wuov dauh.
  Mienh lunx mienh aah! Yie fiev fienx bun meih mbuo
   weic zuqc meih mbuo henv.
   Tin-Hungh nyei waac yaac yiem meih mbuo nyei hnyouv.
   Meih mbuo yaac hingh jiex hiuang orqv wuov dauh mi'aqv.
15Maiv dungx hnamv baamh gen fai hnamv baamh gen nyei ga'naaiv. Haaix dauh hnamv baamh gen, wuov dauh maiv maaih hnyouv hnamv Zaangc Diex. 16Weic zuqc yietc zungv yiem baamh gen nyei ga'naaiv se baamh mienh hanc nyei, m'zing buatc ziouc mueic jieqv nyei, caux mienh ceng-hlo, zoux maux nyei sic. Naaiv deix yietc zungv se yiem baamh gen cuotv daaih nyei, maiv zeiz yiem Zaangc Diex daaih. 17Baamh gen caux yiem baamh gen yuoqc mienh nyei ga'naaiv jiex jienv mingh aqv. Mv baac haaix dauh ei jienv Tin-Hungh nyei eix zoux, wuov dauh ziouc duqv yietc liuz ziangh jienv.

Giduc Nyei Win-Wangv

18Fu'jueiv aah! Nqa'haav laai nyei ziangh hoc taux aqv. Meih mbuo haiz gorngv jiex, dongh caux Giduc zoux win-wangv wuov dauh oix daaih. Ih zanc maaih Giduc nyei win-wangv daaih camv haic. Mbuo ziouc hiuv duqv nqa'haav laai nyei ziangh hoc taux aqv. 19Naaiv deix win-wangv yiem mbuo cuotv mingh mv baac ninh mbuo maiv za'gengh benx mbuo nyei mienh. Se gorngv ninh mbuo za'gengh mbuo nyei mienh, ninh mbuo corc caux mbuo yiem. Mv baac ninh mbuo cuotv mingh ziouc bun cing ninh mbuo maiv maaih yietc dauh zeiz mbuo nyei mienh.
20Mv baac Giduc ceix Singx Lingh bun meih mbuo, meih mbuo yietc zungv ziouc hiuv duqv zien leiz aqv. 21Yie fiev fienx bun meih mbuo maiv zeiz weic meih mbuo maiv hiuv duqv zien leiz. Yie fiev nyei se weic meih mbuo hiuv duqv zien leiz nyei. Yaac hiuv duqv gorngv-baeqc nyei sic maiv haih yiem zien leiz cuotv daaih.
22Wuov nyungc, haaix dauh gorngv-baeqc? Se dongh maiv nyiemc Yesu zoux Giduc wuov dauh. Wuov dauh zoux Giduc nyei win-wangv, laaix ninh maiv nyiemc Zaangc Diex yaac maiv nyiemc Zaangc Diex nyei Dorn. 23Haaix dauh maiv nyiemc Dorn, wuov dauh yaac maiv maaih Zaangc Diex. Haaix dauh nyiemc Dorn, wuov dauh yaac maaih Zaangc Diex.
24Meih mbuo yiem gorn haiz jiex nyei waac oix zuqc zaangh jienv hnyouv. Hnangv naaic, meih mbuo ziouc duqv yietc liuz caux Zaangc Diex yaac caux ninh nyei Dorn juangc maengc ziangh. 25Naaiv se Giduc ganh laengz nyei ngaengc waac. Ninh laengz bun mbuo duqv yietc liuz nyei maengc.
26Yie fiev naaiv deix waac bun meih mbuo hiuv duqv nduov meih mbuo wuov deix mienh. 27Mv baac Giduc ceix Singx Lingh bun meih mbuo. Singx Lingh yaac yiem jienv meih mbuo nyei hnyouv, meih mbuo ziouc maiv qiemx zuqc haaix dauh njaaux aqv. Weic zuqc meih mbuo duqv liuz Singx Lingh, Singx Lingh ziouc njaaux nyungc-nyungc meih mbuo. Ninh nyei waac yaac zien nyei, maiv jaav. Singx Lingh njaaux meih mbuo hnangv haaix nor caux Giduc juangc maengc ziangh, meih mbuo ziouc oix zuqc hnangv wuov nor zoux.
28Fu'jueiv aah! Oix zuqc zanc-zanc caux ninh juangc maengc ziangh. Hnangv naaic, ninh aengx daaih wuov hnoi, mbuo haih bungx laangc nyei yiem ninh nyei nza'hmien, maiv zuqc nyaiv, maiv zuqc bingx. 29Meih mbuo hiuv duqv Giduc se baengh fim nyei. Hnangv naaic, meih mbuo hiuv duqv haaix dauh zoux baengh fim, wuov dauh se zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz.