29

Fongc Horc Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Nyei Ga'naaiv

1Ndaawitv gorngv mbuox gapv zunv nyei zuangx mienh, “Yie nyei dorn, Saa^lo^morn, se dongh Tin-Hungh ginv wuov dauh, hnyangx-jeiv corc lunx nyei yaac maiv gaengh hoqc hiuv camv. Naaiv deix gong se hlo haic, weic zuqc naaiv norm dinc se weic Ziouv Tin-Hungh, maiv zeiz weic mienh. 2Weic naaiv yie longc nzengc banh zeic liuc leiz ga'naaiv weic zoux yie nyei Tin-Hungh nyei biauv nyei jaa-sic. Yie lorz jiem weic zoux jiem nyei jaa-sic, lorz nyaanh zoux nyaanh nyei jaa-sic, lorz dongh siqv zoux dongh siqv nyei jaa-sic, lorz hlieqv zoux hlieqv nyei jaa-sic, lorz ndiangx zoux ndiangx nyei jaa-sic. Aengx maaih jaaix nyei la'bieiv ben nyei, mbuov-maeng nyei caux ziex nyungc setv nyei, aengx maaih la'bieiv-muonc caux la'bieiv-mau. 3Maiv daan mbuoqc naaiv. Cuotv liuz yie weic yie nyei Tin-Hungh nyei biauv liuc leiz nyei ga'naaiv, weic zuqc yie hnamv yie nyei Tin-Hungh nyei biauv, yie zorqv yie ganh siou daaih nyei jiem nyaanh weic wuov norm cing-nzengc biauv. 4Maaih jiem juqv waanc buo cin joih, se yiem Ofi daaih nyei jiem, caux sinx liuz nyei nyaanh ziepc feix waanc siec cin joih, weic buang jienv biauv nyei njongc, 5weic jiem jaa-sic, nyaanh jaa-sic, yaac weic zaangc mienh zoux nyei nyungc-nyungc ga'naaiv. Ih hnoi maaih haaix dauh buangv hnyouv fongc horc ga'naaiv yaac zorqv ganh fungx bun Ziouv fai?”
6I^saa^laa^en Mienh fingx-fingx nyei bieiv zeiv caux bungh buonc nyei bieiv zeiv, caux gunv yietc cin dauh baeng caux yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-bieiv, caux gunv hungh diex nyei gong nyei zuangx jien, buangv hnyouv fongc horc. 7Ninh mbuo weic Tin-Hungh nyei biauv nyei gong fongc horc ziepc waanc biaa cin joih caux hmz ziepc nyeic joih jiem, i sinx yietc waanc joih nyaanh, buo sinx siec waanc hietc cin joih dongh siqv, caux nyic ziepc yietv sinx joih hlieqv. 8Haaix dauh maaih la'bieiv-jaaix ziouc jiu bun Geson Mienh, Ye^hi^en, fungx bieqc zaangc Ziouv nyei biauv siou ga'naaiv nyei dorngx. 9Zuangx baeqc fingx ziouc a'hneiv weic zuqc naaiv deix mienh buangv hnyouv cuotv fim fongc horc bun Ziouv. Ndaawitv Hungh yaac za'gengh njien-youh haic aqv.

Ndaawitv Ceng Ziouv

10Ndaawitv dorng jienv gapv zunv nyei zuangx mienh ceng Ziouv. Ninh gorngv,
  “O Ziouv, yie mbuo nyei ong-taaix, I^saa^laa^en, nyei Tin-Hungh aac,
   oix zuqc yietc liuz ceng meih taux maanc gouv maanc doic.
  11O Ziouv aac, meih se hlo haic, maaih qaqv,
   yaac maaih njang-laangc,
  meih duqv hingh jiex yaac maaih haangh daauh.
   Yiem lungh yiem ndau yietc zungv benx meih nyei.
  O Ziouv aac, guoqv yaac benx meih nyei,
   meih duqv zoux hlo gunv maanc muotc.
  12Yietc zungv zinh zoih caux njang-laangc yiem meih daaih,
   meih duqv gunv maanc muotc,
  yiem meih nyei buoz gu'nyuoz maaih qaqv youc hlo youc henv,
   meih yaac bun mienh duqv zoux hlo yaac bun maanc muotc henv.
  13Yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, ih zanc yie mbuo laengz zingh meih
   yaac ceng meih nyei njang-laangc nyei mbuox.
14“Mv baac yie dongh haaix dauh, yie nyei baeqc fingx yaac dongh haaix dauh, yie mbuo cingx daaih haih ndongc naaic buangv hnyouv fongc horc bun meih? Weic zuqc maanc muotc yiem meih daaih. Yie mbuo kungx zorqv dongh yiem meih ganh nyei buoz daaih nyei ga'naaiv fungx bun meih. 15Ziux meih mangc, yie mbuo se hnangv jiex jauv nyei ganh fingx mienh, hnangv yie mbuo nyei ong-taaix nor. Yie mbuo yiem baamh gen nyei hnoi-nyieqc se hnangv dongh linh, maiv lamh hnamv dorngx. 16O Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, yie mbuo liuc leiz naaiv deix yietc zungv ga'naaiv camv nyei weic meih nyei Cing-Nzengc Mengh ceix norm biauv. Naaiv deix yietc zungv ga'naaiv yiem meih ganh nyei buoz daaih yaac benx meih nyei. 17Yie nyei Tin-Hungh aac, yie hiuv duqv meih seix mienh nyei hnyouv yaac a'hneiv mienh zoux hnyouv zingx. Yie buangv hnyouv yaac hnyouv zingx nyei fongc horc naaiv deix yietc zungv ga'naaiv. Ih zanc yie njien-youh buatc meih nyei baeqc fingx yiem naaiv buangv hnyouv fongc horc bun meih. 18O Ziouv, yie mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv nyei Tin-Hungh aac, tov bun meih nyei baeqc fingx yietc liuz maaih hnyouv oix hnangv naaiv nor zoux, yaac bun ninh mbuo liepc dingc hnyouv gan meih. 19Tov ceix bun yie nyei dorn, Saa^lo^morn, maaih hnyouv ei meih nyei lingc, meih hatc nyei waac caux meih nyei leiz zoux naaiv deix yietc zungv, aengx longc dongh yie liuc leiz naaiv deix nyungc-nyungc ga'naaiv ceix meih nyei biauv.”
20Ndaawitv gorngv mbuox gapv zunv nyei zuangx mienh, “Ceng Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.” Gapv zunv nyei zuangx mienh ziouc ceng Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh. Ninh mbuo yaac ndoqv m'nqorngv baaix Ziouv yaac taaih hungh diex.

Baeqc Fingx Aengx Nyiemc Saa^lo^morn Zoux Hungh

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 2:10-12)

21Da'nyeic hnoi ninh mbuo dorh ga'naaiv fongc horc ziec bun Ziouv, yaac fongc horc buov ziec bun ninh. Maaih yietc cin dauh ngongh gouv, yietc cin dauh yungh gouv caux yietc cin dauh ba'gi yungh dorn aengx caux naaiv deix yietc njiec ciev ziec nyei ga'naaiv. Ninh mbuo aengx weic I^saa^laa^en nyei zuangx mienh fongc horc ziec nyei ga'naaiv camv haic. 22Wuov hnoi ninh mbuo ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien njien-njien youh youh nyei nyanc yaac hopv.
 Ninh mbuo aengx nyiemc Ndaawitv nyei dorn, Saa^lo^morn, zoux hungh da'nyeic nzunc, yaac longc youh orn ninh weic Ziouv zoux hungh
yaac orn Saax^ndokc zoux sai mienh. 23Saa^lo^morn ziouc duqv zueiz Ziouv nyei weic nzipc jienv ninh nyei die, Ndaawitv, zoux hungh. Yiem nyungc-nyungc sic ninh longx jienv faaux. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yaac muangx ninh nyei waac. 24Zuangx bieiv zeiv caux henv haic nyei baeng, liemh Ndaawitv Hungh nyei yietc zungv dorn, laengz bun Saa^lo^morn gunv.
25Ziouv bun Saa^lo^morn yiem I^saa^laa^en nyei zuangx mienh nyei nza'hmien duqv mengh dauh hlo, yaac bun ninh duqv njang-laangc gauh hlo jiex yiem I^saa^laa^en nyei haaix dauh hungh.

Ndaawitv Guei Seix

26Jetc^si nyei dorn, Ndaawitv, zoux hungh gunv nzengc I^saa^laa^en Deic-Bung. 27Ninh zoux hungh gunv I^saa^laa^en Deic-Bung buangv feix ziepc hnyangx, yiem He^mbo^lon Zingh gunv siec hnyangx, yiem Ye^lu^saa^lem gunv faah ziepc faam hnyangx. 28Ninh nyei hnyangx-jeiv gox haic, siouc nyuonh buangv, ziouc guei seix mi'aqv. Ninh benx nyei, maaih mengh dauh longx nyei. Ninh nyei dorn, Saa^lo^morn, yaac nzipc jienv ninh zoux hungh.
29Ndaawitv zoux hungh nyei ziangh hoc, yiem gorn taux setv mueiz cuotv nyei sic, fiev jienv ⟨douc waac mienh,⟩ Saa^mu^en, nyei sou-daan caux douc waac mienh, Naatan, nyei sou-daan, caux douc waac mienh, Gaatc, nyei sou-daan. 30Ninh mbuo yaac fiev nzengc ninh gunv guoqv nyei jauv-louc, ninh zoux hungh nyei qaqv, yaac fiev jienv ninh caux I^saa^laa^en Mienh caux weih gormx nyei yietc zungv guoqv buangh nyei sic.