27

Ndaawitv Paaiv Baeng Nyei Bieiv Zeiv

1Naaiv se I^saa^laa^en Mienh nyei mbuox ziux ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv caux gunv yietc cin, gunv yietc baeqv dauh baeng nyei bieiv zeiv. Aengx maaih fu-sux hungh diex nyei jien, dongh liuc leiz mbenc hlaax jiex hlaax ziangh hnyangx tiuv bieqc cuotv nyei baeng-guanh nyei nyungc-nyungc sic. Guanh guanh baeng maaih i waanc biei cin dauh.
2Da'yietv hlaax, da'yietv guanh maaih Sapc^ndi^en nyei dorn, Yaa^so^mbe^am, zoux bieiv zeiv. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh. 3Ninh zoux Beletv nyei zeiv-fun, weic da'yietv hlaax zoux zuangx baeng-bieiv nyei domh bieiv zeiv.
4Aa^hox^hai Mienh, Ndo^ndai, gunv da'nyeic hlaax nyei baeng-guanh. Mikv^lotv zoux ninh nyei guanh nyei bieiv zeiv. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
5Da'faam hlaax, da'faam guanh nyei bieiv zeiv se Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh nyei dorn, Mbe^nai^yaa. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh. 6Mbe^nai^yaa se yietc dauh wuov deix “Faah Ziepc Dauh’ henv haic nyei jun-zeiv mienh, zungv gunv wuov deix “Faah Ziepc Dauh.” Ninh nyei dorn, Am^mi^saa^mbaatc, zoux ninh nyei guanh nyei bieiv zeiv.
7Da'feix hlaax, da'feix guanh nyei bieiv zeiv se Yo^aapc nyei youz, Aa^saax^hen. Ninh nyei dorn, Se^mbaa^ndi^yaa, nzipc jienv ninh zoux. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
8Da'hmz hlaax, da'hmz guanh nyei bieiv zeiv maaih I^saa^laa Mienh, Sam^hutc. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
9Da'luoqc hlaax, da'luoqc guanh nyei bieiv zeiv maaih Te^ko^aa Mienh, Ikc^ketc nyei dorn, I^laa. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
10Da'cietv hlaax, da'cietv guanh nyei bieiv zeiv maaih E^faa^im Fingx, Belon Mienh, He^letv^te. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
11Da'betv hlaax, da'betv guanh nyei bieiv zeiv se Zelaa nyei bungh buonc, Husaa Mienh, Sipc^mbe^kai. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
12Da'juov hlaax, da'juov guanh nyei bieiv zeiv maaih Mben^yaa^min Fingx, Aa^naa^totv Mienh, Aa^mbi^ye^se. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
13Da'ziepc hlaax, da'ziepc guanh nyei bieiv zeiv maaih Zelaa nyei bungh buonc, Ne^to^faa Mienh, Maa^haa^lai. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
14Ziepc yietv hlaax, ziepc yietv wuov guanh nyei bieiv zeiv maaih E^faa^im Fingx, Bi^laa^ton Mienh, Mbe^nai^yaa. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.
15Ziepc nyeic hlaax, ziepc nyeic wuov guanh nyei bieiv zeiv maaih Ne^to^faa Mienh, Otc^ni^en nyei bungh buonc, Hen^ndai. Ninh nyei guanh maaih i waanc biei cin dauh.

Liuc Leiz Mouz Fingx I^saa^laa^en Mienh Nyei Bieiv Zeiv

16Liuc leiz fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv maaih hnangv naaiv.