22

1Ndaawitv gorngv, “Zaangc Ziouv Tin-Hungh nyei biauv oix zuqc yiem naaiv. Weic I^saa^laa^en Mienh buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh yaac oix zuqc yiem naaiv.”

Liuc Leiz Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

2Ndaawitv hatc yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei ganh fingx mienh daaih zunv. Yiem ninh mbuo mbu'ndongx ninh paaiv deix zoux zuqc la'bieiv-zaangc liuc leiz la'bieiv weic ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 3Ndaawitv aengx liuc leiz hlieqv camv nyei weic zoux laatc gaengh nyei ding caux hlieqv-njapv, yaac liuc leiz dongh siqv camv nyei, zungv nziang maiv hingh. 4Ninh aengx liuc leiz si^ndaa zongh ndiangx camv haic, zungv saauv maiv hingh aqv, weic zuqc Sai^ndorn caux Tailaqv Mienh dorh ndiangx camv! haic bun Ndaawitv.
5Ndaawitv gorngv, “Yie nyei dorn, Saa^lo^morn, hnyangx-jeiv corc lunx nyei, yaac maiv gaengh duqv hoqc hiuv haaix nyungc camv. Oix weic Ziouv ceix wuov norm biauv yaac oix zuqc za'gengh zoux nzueic, maaih njang-laangc, maaih mengh dauh longx gormx lungh ndiev maanc guoqv. Weic naaiv yie oix liuc leiz ziangx ga'naaiv ceix wuov norm biauv.” Ndaawitv maiv gaengh guei seix ninh ziouc mbenc ziangx ga'naaiv camv nyei.
6Ndaawitv heuc ninh nyei dorn, Saa^lo^morn, daaih jaa waac mbuox ninh, ninh oix zuqc weic Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, ceix norm biauv. 7Ndaawitv gorngv mbuox ninh nyei dorn, Saa^lo^morn, “Yie nyei dorn aac, yie maaih hnyouv weic Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, nyei Mengh ceix norm biauv. 8Mv baac yie duqv Ziouv nyei waac gorngv mbuox yie, ‘Meih bun mienh nyei nziaamv liouc cuotv camv haic yaac mborqv domh jaax camv-nzunc. Meih maiv duqv weic yie nyei Mengh ceix norm biauv weic zuqc meih yiem yie nyei nza'hmien liouc mienh nyei nziaamv cuotv njiec ndau-beih camv haic. 9Mangc maah! Meih oix duqv dauh dorn, se zoux taaix-baengh nyei dorn. Yie oix bun ninh taaix-baengh nyei yiem, maiv zuqc weih gormx nyei win-wangv hoic. Ninh nyei mbuox oix heuc Saa^lo^morn. Ninh gunv nyei hnoi-nyieqc yie oix bun I^saa^laa^en baengh orn taaix-baengh nyei yiem. 10Ninh oix weic yie nyei Mengh ceix norm biauv. Ninh oix zoux yie nyei dorn, yie yaac oix zoux ninh nyei die. Yie oix liepc ninh nyei hungh weic yiem I^saa^laa^en taux yietc liuz.’
11“Yie nyei dorn aac, tov Ziouv caux meih yiem, bun meih zoux duqv tong yaac weic Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, ceix norm biauv, hnangv ninh gorngv meih oix zoux nor. 12Tov Ziouv ceix cong-mengh bun meih haih mengh baeqc weic ninh bun meih gunv I^saa^laa^en Deic-Bung wuov zanc meih haih ei jienv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, nyei leiz-latc. 13Hnangv naaic se gorngv meih gan longx Ziouv longc Mose jiu bun I^saa^laa^en nyei leiz-latc caux leiz meih ziouc zoux duqv tong. Meih oix zuqc henv yaac daamv hlo. Maiv dungx gamh nziex fai hnyouv namx.
14“Yie zoux duqv kouv nyei, liuc leiz zoux Ziouv nyei biauv. Maaih jiem nyic ziepc yietv sinx joih, nyaanh nyic baeqv ziepc sinx joih, dongh siqv caux hlieqv camv! haic, zungv maiv haih nziang. Yie yaac liuc leiz ndiangx caux la'bieiv. Meih corc aengx oix jaa deix duqv nyei. 15Meih yaac maaih zaangc mienh camv haic. Maaih zuqc la'bieiv nyei zaangc, ceix biauv nyei zaangc, ndiangx-zaangc caux maaih banh zeic zoux nyungc-nyungc gong nyei zaangc mienh 16longc jiem nyaanh, dongh siqv caux hlieqv zoux nyungc-nyungc. Ih zanc jiez gorn aqv maah! Tov Ziouv caux meih yiem.”
17Ndaawitv aengx paaiv I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx bieiv zeiv tengx ninh nyei dorn, Saa^lo^morn. 18Ninh gorngv mbuox ninh mbuo, “Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, caux meih mbuo yiem maiv zeiz? Ninh yaac bun meih mbuo feix bung taaix-baengh nyei maiv zeiz? Weic zuqc ninh zorqv naaiv norm deic-bung nyei baeqc fingx jiu bun yiem yie nyei buoz-ndiev. Naaiv norm deic-bung caux naaiv norm deic-bung nyei mienh ziouc yiem Ziouv caux ninh nyei baeqc fingx nyei buoz-ndiev. 19Ih zanc meih mbuo oix zuqc liepc fiem liepc eix lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Jiez gorn ceix Ziouv Tin-Hungh nyei singx dinc aqv. Hnangv naaic meih mbuo haih dorh Ziouv nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ caux Tin-Hungh nyei cing-nzengc jaa-sic bieqc daaih an jienv weic Ziouv nyei Mengh liepc daaih nyei biauv.”