29

Dâng hiến để xây cất Đền thờ

1Vua Đa-vít bảo toàn thể đại hội: "Sa-lô-môn, con trai ta mà Thượng Đế đã chọn, hãy còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, nhưng công việc thật to tát. Vì không phải cất nhà cho người, nhưng xây Đền thờ Thượng Đế. 2Ta đã cố gắng hết sức thu thập vật liệu cần thiết, nào vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, rất nhiều ngọc mã não, ngọc khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ màu, các thứ đá quý và cẩm thạch. 3Do lòng sốt sắng của ta đối với Đền thờ Thượng Đế, ngoài vật liệu đã chuẩn bị, ta dâng vào Đền thờ Thượng Đế vàng bạc riêng của ta, 4gồm 100 tấn vàng ô-phia, 240 tấn bạc tinh chế để lát tường Đền thờ. 5Vàng bạc này còn dùng để chế dụng cụ bằng vàng và bạc, cũng để trang hoàng. Bây giờ, ai là người tự nguyện hiến của, dâng mình cho Chúa?"
6Lúc ấy, các cấp lãnh đạo đại tộc và chi tộc, các cấp chỉ huy quân đội và các cấp lãnh dạo chính quyền tự nguyện 7dâng vào Đền thờ 172.5 tấn vàng, 10 ngàn đồng ngoại tệ, 345 tấn bạc, 621 tấn đồng, 3.450 tấn sắt. 8Họ cũng dâng nhiều ngọc và đá quý vào ngân khố Đền thờ, do Giê-hi-ên, dòng dõi Ghẹt-sôn thu giữ. 9Mọi người đều vui mừng vì đã tự nguyện và hết lòng dâng hiến. Vua Đa-vít cũng rất hân hoan.

Đa-vít ca tụng Chúa

10Trước mặt toàn thể đại hội, Đa-vít dâng lời ca tụng Chúa: "Ca ngợi Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, tổ tiên chúng con, đời đời mãi mãi. 11Lạy Chúa, sự cao trọng, quyền năng, vinh quang, chiến thắng, uy nghi đều thuộc về Ngài. Mọi vật trên trời dưới dất đều là của Ngài. Thưa Chúa, đây là Nước của Ngài. Chúng con ca tụng Ngài là Chúa tể muôn vật. 12Giàu có, vinh dự đều đến từ Chúa, Chúa quản trị cả muôn loài, tay Chúa ban phát quyền năng, sức mạnh, Chúa cho tất cả được cao trọng, hùng cường. 13Lạy Thượng Đế chúng con! Chúng con xin cảm tạ và khen ngợi Danh vinh quang của Ngài. 14Nhưng con là ai, dân tộc con là gì mà chúng con dám tự nguyện dâng tài vật cho Chúa? Mọi vật đều thuộc về Chúa, chúng con chỉ dâng cho Ngài vật sở hữu của Ngài. 15Chúng con chỉ là kẻ tạm trú, là khách lạ trên mảnh đất này như tổ tiên chúng con khi trước, những ngày chúng con sống trên đất như bóng câu qua cửa, không lâu dài được. 16Thưa Chúa, tất cả những vật liệu chúng con gom góp để xây Đền thờ cho Danh Thánh Chúa đều đến từ Chúa, tất cả đều là của Ngài. 17Thưa Thượng Đế, con biết Chúa dò xét lòng người, vui mừng tìm thấy người ngay thật. Con chân thành tự nguyên dâng hiến các vật này, cũng nhìn thấy dân Chúa vui vẻ tự nguyện dâng cho Ngài.
18Lạy Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng con, xin hãy giữ cho dân Chúa luôn luôn có ý hướng, tư tưởng tốt đẹp như thế, và lòng họ luôn luôn yêu mến Chúa. 19Cũng cho Sa-lô-môn, con ai con có lòng chính trực để vâng giữ trọn vẹn điều răn, luật lệ Chúa, và xây cất ngôi Đền mà con đã sắm sửa vật liệu."
20Đa-vít kêu gọi cả đại hội: "Hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng ta." Mọi người đều ca ngợi Chúa, cúi đầu thờ lạy Thượng Đế và cúi chào vua.

Sa-lô-môn được xức dầu làm vua

21Hôm sau, họ dâng một ngàn con bò đực, một ngàn con cừu đực và một ngàn con cừu con làm tế lễ thiêu. Họ cũng dâng lễ quán và các lễ vật khác, vì nhân dân Y-sơ-ra-ên. 22Hôm ấy, họ ăn uống vui vẻ trước mặt Chúa. Lần thứ hai, họ lập Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, làm vua. Trước mặt Chúa, họ xức dầu tôn ông làm Nguyên thủ, và Xa-đốc làm thầy tế lễ tối cao.
23Như thế, Thượng Đế đặt Sa-lô-môn lên ngôi vua, kế vị Đa-vít. Vua được thịnh vượng và toàn dân Y-sơ-ra-ên đều thuận phục vua. 24Các lãnh tụ, các cấp chỉ huy quân đội và các con trai Đa-vít đều trung thành với vua Sa-lô-môn. 25Thượng Đế cho ông được tôn trọng giữa nhân dân, được giàu mạnh và vinh dự hơn cả vua cha.
26,27Đa-vít, con trai Gie-sê làm vua Y-sơ-ra-ên 40 năm: 7 năm tại Hếp-rôn và 33 năm tại Giê-ru-sa-lem. 28Vua qua đời lúc về già, đầy giàu sang, vinh dự; con trai là Sa-lô-môn kế vị. 29Tiểu sử Đa-vít, từ đầu đến cuối, đều được chép trong các sách lịch sử của tiên tri Sa-mu-ên, tiên tri Na-than và tiên tri Gát.
30Các sách này ghi chép các chính sách, miêu tả sự hùng cường và tường thuật các diễn biến và sinh hoạt dưới triều đại Đa-vít trong nước Y-sơ-ra-ên và các nước láng giềng.