22

  1Tswm nyog xaiv yuav lub koob meej
   zoo heev dua le xaiv nyaj txag ntau,
  hab xaiv qhov kws luas saib taug yug
   zoo dua le tau nyaj hab kub.
  2Txawm yog tug pluag hab tug nplua nuj
   los qhov kws sws thooj
   puavleej yog Yawmsaub tswm.
  3Tug kws paub taab pum xwm txheej
   tes nwg tswv nraim lawm,
  tassws tug tsw thoob tswb
   tseed phoom quas qeeg moog
   txhad raug ceblaaj.
  4Tug nqe zug kws txu fwjchim
   hab fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yog kev muaj txag hab koob meej hab txujsa.
  5Xuav paug hab rooj hlua cuab
   nyob huv tug tuabneeg sab nkhaus txujkev,
  tug kws ceev faaj nwg lub neej
   yuav nyob deb tej nuav.
  6Ca le cob qha mivnyuas taug txujkev
   kws tswm nyog nwg moog,
  mas thaus nwg hlub lawd
   nwg txhad tsw ncaim ntawm txujkev hov.
  7Tug nplua nuj yuav kaav tug pluag,
   hab tug kws qev luas le tes yog ua luas qhev.
  8Tug tseb txujkev tsw ncaaj
   yuav saws txujkev lamswm,
  hab nwg txujkev npau tawg tug paas
   yuav pluj moog.
  9Tug kws lub sab daav yuav tau koob moov,
   tsua qhov nwg faib nwg tej zaub mov noj
   rua cov kws pluag.
  10Ca le ntab tug kws pheej thuaj luag tswv moog,
   txhad tsw muaj lug sws caav,
  mas kev sws caav sws tshe hab lug ab ham
   txhad pluj taag.
  11Tug kws nyam lub sab dawb huv
   hab tug kws has lug mog lug muas
   yuav tau nrug vaajntxwv ua kwvluag.
  12Yawmsaub lub qhov muag
   zuv rawv txujkev txawj ntse,
  tassws nwg rhuav cov tuabneeg ntxeev ntxag
   tej lug pov tseg.
  13Tug cis nkeeg has tas,
   “Muaj tsuv ntxhuav nyob saab nrau.
   Kuv yuav raug tsuv tum ntawm txujkev.”
  14Tug puj plhu tuab lub qhov ncauj
   yog ib lub qhov tub tub,
  tug kws Yawmsaub chim
   yuav poob rua huv lub qhov ntawd.
  15Txujkev ruag yeej nyob huv mivnyuas lub sab,
   tassws raab nplawm qhuab qha
  yuav lawv txujkev ruag
   tswv deb ntawm nwg.
  16Tug kws quab yuam tej pluag
   txhad tau nyaj txag ntau
  hab pub rua cov kws nplua nuj
   mas nwg yuav rov pluag xwb.

Peb caug tug tswvyim

  17Tig koj lub qhov ntsej noog
   cov kws muaj tswvyim tej lug,
   hab kawm kuas paub kuv tej lug qhuab qha.
  18Yog koj khaws tej lug nuav ca huv nruab sab
   hab txhua lu nuav nyob txhwj
  ntawm koj daim tawv ncauj,
   mas yuav ua rua koj zoo sab.
  19Koj los maj, kuv tub qha rua koj paub nub nua
   sub koj txhad le tso sab rua Yawmsaub.

  20Kuv tub sau peb caug nqai rua koj,
   yog lug qhuab ntuag hab kev txawj ntse,
  21sub txhad qha rua koj paub tas
   yaam twg raug hab yaam twg tseeb,
  hab koj txhad teb tau tej lug tseeb
   rua cov kws khaiv koj moog.

  22Tsw xob lws tug tuabneeg pluag
   tsua qhov nwg pluag heev,
  tsw xob quab yuam cov kws raug kev txom nyem
   ntawm rooj loog kws tu plaub,
  23tsua qhov Yawmsaub
   yuav sawv puab chaw has plaub,
  hab yuav txeeb txujsa
   ntawm cov kws txeeb puab le lawm.
  24Tsw xob nrug tug kws chim taug ua phoojywg,
   hab tsw xob nrug tug kws npau sai ua ke,
  25tsaam koj kawm tau nwg zaaj
   tes koj nrug nwg ua ib nqaag
   moog maag ntxab.
  26Koj tsw xob ua tug kws laav luas
   hab nrug luas cog lug rws luas nuj luas nqe.
  27Yog koj tsw muaj daabtsw them luas,
   ua le caag koj tsua ca luas
   coj koj lub txaaj pw moog lawm?
  28Tsw xob txaav tej qub nrwm
   kws thau koj tej laug txhus ca.
  29Koj pum tug kws txawj txawj ua num
   los tsw pum?
  Nwg yuav tau moog nyob
   ntawm tej vaajntxwv xubndag,
   tsw yog nyob ntawm cov kws tsw muaj meej.