19

Kevcai ntxuav tug kws qas tsw huv

1Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 2“Ntawm nuav moog yog ib txuj kevcai kws Yawmsaub kuas ua. Ca le has rua cov Yixayee kuas coj ib tug maum nyuj lab kws tsw muaj chaw thuaj le hab tsw tau hai dua tsheb tuaj rua koj. 3Meb yuav muab tug nyuj hov rua pov thawj Ele‑axa, mas muab caab rua nrau lub zog hab muab tua kag rua ntawm Ele‑axa xubndag. 4Pov thawj Ele‑axa yuav muab nwg ntiv teg raus cov ntshaav nyuj nchus rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb saab nub tuaj xyaa zag. 5Puab yuav muab tug maum nyuj hlawv taab meeg Ele‑axa, hlawv daim tawv tej nqaj tej ntshaav tej quav huvsw. 6Tug pov thawj yuav muab mivntswv ntoo cab hab zaub txwg theem hab xuv lab nrum rua huv cub suavtawg kws hlawv tug nyuj hov, 7mas tug pov thawj le ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej le maav moog rua huv lub zog. Tug pov thawj yuav qas tsw huv moog txug tsaus ntuj. 8Tug kws hlawv tug maum nyuj hov los yuav ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej, nwg yuav qas tsw huv moog txug tsaus ntuj. 9Ib tug txwvneej kws huv yuav tsum moog yawm tej tshauv kws hlawv tug maum nyuj hov coj lug rua lub chaw kws huv saab nrau lub zog, mas muab cov tshauv hov khaws ca rua ib tsoom Yixayee suavdawg swv ua dej ua kevcai ntxuav kev phem kev qas hab ntxuav lub txem. 10Tug kws yawm cov tshauv kws hlawv tug maum nyuj hov yuav ntxhua nwg cev tsoog tsho, nwg yuav qas tsw huv moog txug tsaus ntuj. Nuav yog ib txuj kevcai kws cov Yixayee hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob yuav tsum coj moog ib txhab ib txhws le.
11“Leejtwg kov tej cev tuag mas yuav qas tsw huv xyaa nub. 12Nub kws peb hab nub kws xyaa nwg yuav muab cov dej hov lug ua kevcai ntxuav nwg txhad le huv. Yog nwg tsw ua kevcai ntxuav rua nub peb hab nub xyaa nwg yuav qas tsw huv. 13Leejtwg kov tej tuag, yog kov raug tej tuag lub cev es tsw ua kevcai ntxuav mas tug hov ua puag tsuas Yawmsaub lub tsev ntaub lawm, mas tug hov yuav raug muab txav tawm huv cov Yixayee moog, tsua qhov nwg tsw tau muab cov dej kws ua kevcai ntxuav kev phem kev qas lug nduav nwg, nwg txhad qas tsw huv, nwg kev qas tseed lu nwg.
14“Ntawm nuav moog yog tej kevcai kws yuav coj rua thaus ib tug tuag rua huv lub tsev ntaub. Txhua tug kws nkaag rua huv tsev hab txhua tug kws nyob huv tsev yuav qas tsw huv xyaa nub. 15Txhua lub pestwj taig kws tsw muaj hau vuv kuj qas tsw huv. 16Yog leejtwg moog rua saab nrau lub zog moog kov raug tej tuabneeg kws raug ntaaj tuag lossws tej cev tuag lossws pob txhaa tuabneeg lossws qhov ntxaa mas tug hov yuav qas tsw huv xyaa nub. 17Tug kws qas tsw huv nuav mas yuav muab cov tshauv kws hlawv tug nyuj xyeem daws txem hab muab dej cag laub xyaw rua huv lub phaaj. 18Ib tug kws huv yuav muab ib re nplooj zaub txwg theem raus cov dej hov nchus rua lub tsev ntaub hab tej pestwj kws swv huvsw hab nchus rua tej tuabneeg kws nyob huv hab nchus rua tug kws moog kov pob txhaa lossws kov tug raug tua tuag lossws tej cev tuag lossws lub qhov ntxaa. 19Tug kws huv hov yuav muab nchus rua tug kws qas tsw huv rua nub kws peb hab nub kws xyaa. Ua le nuav mas nub kws xyaa yuav ua kevcai ntxuav tug hov kuas huv mas tug hov yuav ntxhua nwg cev tsoog tsho hab daa dej, thaus tsaus ntuj nwg txhad le huv.
20“Tug kws qas tsw huv es tsw ua kevcai ntxuav mas tug hov yuav raug muab txav tawm huv ib tsoom Yixayee moog tsua qhov nwg ua puag tsuas lub chaw pe Yawmsaub. Vem nwg tsw tau muab cov dej kws ua kevcai ntxuav kev phem kev qas lug nduav nwg, nwg txhad qas tsw huv. 21Nuav yog ib txuj kevcai kws puab yuav coj ib txhab ib txhws moog le. Tug kws muab cov dej kws ua kevcai ntxuav kev qas hov nchus kuj yuav ntxhua nwg cev tsoog tsho. Tug kws kov cov dej kws ntxuav kev qas hov nwg kuj yuav qas tsw huv moog txug tsaus ntuj. 22Tug kws qas tsw huv kov raug yaam twg mas yaam ntawd kuj qas tsw huv. Hab leejtwg kov raug yaam ntawd nwg kuj qas tsw huv moog txug tsaus ntuj hab.”