19

Kevcai ntxuav tus uas qias tsis huv

1Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, 2“Ntawm no mus yog ib txoj kevcai uas Yawmsaub kom ua. Cia li hais rau cov Yixayee kom coj ib tug maum nyuj liab uas tsis muaj chaw thuam li thiab tsis tau hai dua tsheb tuaj rau koj. 3Neb yuav muab tus nyuj ntawd rau pov thawj Ele‑axa, mas muab cab rau nraum ntug zos thiab muab tua kiag rau ntawm Ele‑axa xubntiag. 4Pov thawj Ele‑axa yuav muab nws ntiv tes raus cov ntshav nyuj nchos rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib sab hnub tuaj xya zaus. 5Lawv yuav muab tus maum nyuj hlawv tab meeg Ele‑axa, hlawv daim tawv tej nqaij tej ntshav tej quav huvsi. 6Tus pov thawj yuav muab mentsis ntoo ciab thiab zaub txig theem thiab xov liab pov rau hauv cub hluavtaws uas hlawv tus nyuj ntawd, 7mas tus pov thawj li ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej mam li mus rau hauv lub zos. Tus pov thawj yuav qias tsis huv mus txog tsaus ntuj. 8Tus uas hlawv tus maum nyuj ntawd los yuav ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej, nws yuav qias tsis huv mus txog tsaus ntuj. 9Ib tug txivneej uas huv yuav tsum mus yawm tej tshauv uas hlawv tus maum nyuj ntawd coj los rau lub chaw uas huv sab nraum ntug zos, mas muab cov tshauv ntawd khaws cia rau ib tsoom Yixayee sawvdaws siv ua dej ua kevcai ntxuav kev phem kev qias thiab ntxuav lub txim. 10Tus uas yawm cov tshauv uas hlawv tus maum nyuj ntawd yuav ntxhua nws cev tsoos tsho, nws yuav qias tsis huv mus txog tsaus ntuj. No yog ib txoj kevcai uas cov Yixayee thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob yuav tsum coj mus ib txhiab ib txhis li.
11“Leejtwg kov tej cev tuag mas yuav qias tsis huv xya hnub. 12Hnub uas peb thiab hnub uas xya nws yuav muab cov dej ntawd los ua kevcai ntxuav nws thiaj li huv. Yog nws tsis ua kevcai ntxuav rau hnub peb thiab hnub xya nws yuav qias tsis huv. 13Leejtwg kov tej tuag, yog kov raug tej tuag lub cev es tsis ua kevcai ntxuav mas tus ntawd ua puas tsuas Yawmsaub lub tsev ntaub lawm, mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv cov Yixayee mus, rau qhov nws tsis tau muab cov dej uas ua kevcai ntxuav kev phem kev qias los ntov nws, nws thiaj qias tsis huv, nws kev qias tseem lo nws.
14“Ntawm no mus yog tej kevcai uas yuav coj rau thaum ib tug tuag rau hauv lub tsev ntaub. Txhua tus uas nkag rau hauv tsev thiab txhua tus uas nyob hauv tsev yuav qias tsis huv xya hnub. 15Txhua lub twj taig uas tsis muaj hau vov kuj qias tsis huv. 16Yog leejtwg mus rau sab nraum ntug zos mus kov raug tej neeg uas raug ntaj tuag lossis tej cev tuag lossis pob txha neeg lossis qhov ntxa mas tus ntawd yuav qias tsis huv xya hnub. 17Tus uas qias tsis huv no mas yuav muab cov tshauv uas hlawv tus nyuj xyeem daws txim thiab muab dej cag hliv xyaw rau hauv lub phaj. 18Ib tug uas huv yuav muab ib re nplooj zaub txig theem raus cov dej ntawd nchos rau lub tsev ntaub thiab tej twj uas siv huvsi thiab nchos rau tej neeg uas nyob hauv thiab nchos rau tus uas mus kov pob txha lossis kov tus raug tua tuag lossis tej cev tuag lossis lub qhov ntxa. 19Tus uas huv ntawd yuav muab nchos rau tus uas qias tsis huv rau hnub uas peb thiab hnub uas xya. Ua li no mas hnub uas xya yuav ua kevcai ntxuav tus ntawd kom huv mas tus ntawd yuav ntxhua nws cev tsoos tsho thiab da dej, thaum tsaus ntuj nws thiaj li huv.
20“Tus uas qias tsis huv es tsis ua kevcai ntxuav mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv ib tsoom Yixayee mus rau qhov nws ua puas tsuas lub chaw pe Yawmsaub. Vim nws tsis tau muab cov dej uas ua kevcai ntxuav kev phem kev qias los ntov nws, nws thiaj qias tsis huv. 21No yog ib txoj kevcai uas lawv yuav coj ib txhiab ib txhis mus li. Tus uas muab cov dej uas ua kevcai ntxuav kev qias ntawd nchos kuj yuav ntxhua nws cev tsoos tsho. Tus uas kov cov dej uas ntxuav kev qias ntawd nws kuj yuav qias tsis huv mus txog tsaus ntuj. 22Tus uas qias tsis huv kov raug yam twg mas yam ntawd kuj qias tsis huv. Thiab leejtwg kov raug yam ntawd nws kuj qias tsis huv mus txog tsaus ntuj thiab.”