19

Klei Bi Doh Phung Čhŏ

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn kơ Y-Arôn, 2“Anei jing klei mtă mơ̆ng klei bhiăn Yêhôwa brei leh: ‘Blŭ bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel brei diñu đoh ba kơ ih sa drei êmô ana hrah amâo mâo anôk jhat, amâo mâo anôk djiu ruă ôh, leh anăn amâo tuôm đua knông ôh. 3Jao êmô anăn kơ khua ngă yang Y-Êlêasar leh anăn brei arăng đoh ba gơ̆ kơ êngao wăl, leh anăn koh gơ̆ ti anăp ñu. 4Khua ngă yang Y-Êlêasar srăng mă đa đa êrah gơ̆ hŏng kđiêng ñu, leh anăn hƀrah êrah anăn kjuh bliư̆ phă anăp sang čhiăm klei bi kƀĭn. 5Arăng srăng čuh êmô ana êra ti anăp ală ñu; arăng srăng čuh klĭt gơ̆, kđeh gơ̆, leh anăn êrah gơ̆ mbĭt hŏng eh gơ̆. 6Khua ngă yang srăng mă kyâo sêdar, hla hisôp, leh anăn mrai hrah huč, leh anăn dlăm jih dŏ anăn ti krah êmô pui dôk ƀơ̆ng. 7Leh anăn khua ngă yang srăng boh čhiăm ao ñu leh anăn mnei hlăm êa, leh klei anăn ñu dưi wĭt kơ wăl; leh anăn khua ngă yang srăng jing čhŏ tơl tlam. 8Pô čuh êmô ana êra anăn srăng boh čhiăm ao ñu leh anăn mnei hlăm êa, leh anăn srăng jing čhŏ tơl tlam. 9 Sa čô êkei doh srăng kuĕ mă hbâo êmô ana êra leh anăn dưm hbâo anăn ti êngao wăl hlăm anôk doh; arăng srăng pioh hbâo anăn kơ phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn pioh kơ êa kơ klei bi doh, čiăng lăm klei soh. 10Hlei pô kuĕ mă hbâo êmô anăn srăng boh čhiăm ao ñu, leh anăn jing čhŏ tơl tlam. Anei jing klei bhiăn dôk nanao kơ phung ƀuôn sang Israel, leh anăn kơ tue pô dôk jưh bhiâo ti krah diñu.
11Hlei pô ruêh asei mlei sa čô mnuih djiê, măng ai hlei pô djiê anăn jing srăng jing čhŏ êjai kjuh hruê. 12Ñu srăng bi doh ñu pô hŏng êa anăn ti hruê tal tlâo leh anăn ti hruê tal kjuh, snăn ñu srăng jing doh; ƀiădah tơdah ñu amâo bi doh ñu pô ôh ti hruê tal tlâo leh anăn ti hruê tal kjuh, ñu amâo srăng jing doh ôh. 13Hlei pô ruêh asei mlei sa čô mnuih djiê leh, leh anăn amâo bi doh ñu pô ôh, bi čhŏ sang čhiăm Yêhôwa; pô anăn brei arăng khăt hĕ mơ̆ng phung Israel; kyuadah êa kơ klei bi doh amâo tuôm hƀrah ti dlông ñu ôh, ñu srăng jing čhŏ; klei čhŏ ñu ăt dôk ti ñu.
14Anei jing klei bhiăn tơdah sa čô mnuih djiê hlăm sang čhiăm: grăp čô hlei pô mŭt hlăm sang čhiăm, leh anăn grăp čô hlei pô dôk hlăm sang čhiăm srăng jing čhŏ êjai kjuh hruê. 15Jih jang gŏ amâo mâo găm jing čhŏ. 16Hlăm hma, hlei pô ruêh sa čô mnuih arăng koh bi mdjiê hŏng đao gưm, sa atâo djiê, sa ƀĕ klang mnuih, amâodah sa boh msat srăng jing čhŏ êjai kjuh hruê. 17Kơ pô jing čhŏ leh arăng srăng mă đa đa hbâo mnơ̆ng myơr čuh kyua klei soh, leh anăn srăng mă thiăm êa dôk đoh hlăm sa boh čeh; 18leh anăn sa čô mnuih doh srăng mă hla hisôp leh anăn đrŭt gơ̆ hlăm êa anăn, leh anăn hƀrah gơ̆ ti dlông sang čhiăm, ti dlông jih jang mnơ̆ng yua, ti dlông mnuih dôk tinăn, ti dlông pô ruêh leh klang amâodah mnuih arăng koh leh, amâodah atâo, amâodah msat. 19Pô doh srăng hƀrah ti dlông pô čhŏ ti hruê tal tlâo leh anăn ti hruê tal kjuh; snăn ti hruê tal kjuh ñu srăng bi doh gơ̆, leh gơ̆ boh čhiăm ao gơ̆, leh anăn mnei hlăm êa, ti tlam gơ̆ srăng jing doh.
20Ƀiădah mnuih jing čhŏ leh, leh anăn amâo bi doh ñu pô ôh, pô anăn brei arăng khăt hĕ mơ̆ng krah phung bi kƀĭn, kyuadah ñu bi čhŏ leh adŭ doh jăk Yêhôwa; kyuadah êa kơ klei bi doh arăng amâo tuôm hƀrah ôh ti dlông ñu, ñu jing čhŏ. 21Klei anăn srăng jing kơ diñu sa klei bhiăn dôk nanao. Hlei pô hƀrah êa kơ klei bi doh srăng boh čhiăm ao ñu; leh anăn hlei pô ruêh êa kơ klei bi doh srăng jing čhŏ tơl tlam. 22Ya mnơ̆ng pô čhŏ ruêh leh srăng jing čhŏ; leh anăn hlei pô ruêh dŏ anăn srăng jing čhŏ tơl tlam.’ ”