2

Dim kev tuag tau txujsa

1Mej tub tuag lawm vem qhov kws faav xeeb yuam kev ua txhum muaj txem. 2Yaav taag lug mej txeev ua mej lub neej nyob huv kev txhum lawv le nplajteb txujkev, hab lawv le tug kws kaav tej fwjchim sau nruab ntug, yog tug daab kws ua num rua huv cov kws tsw noog lug rua lub swjhawm nuav. 3Yaav taag lug peb txhua tug txeev nrug puab nyob ua lub neej lawv le lub cev nqaj tawv ntshaw, yog ua lawv le peb lub cev nqaj tawv hab peb lub sab xaav yuav, mas lawv le peb lub neej tes tswm nyog peb raug Vaajtswv txujkev npau tawg ib yaam le lwm tug. 4Tassws Vaajtswv muaj txujkev khuvleej ntau heev, hab nwg txujkev hlub luj kws nwg ua tshwm lug rua peb, 5mas txawm yog peb tub tuag lawm vem qhov kws faav xeeb ua txhum, los Vaajtswv tseed pub peb nrug Kheto muaj txujsa nyob. (Mej tau txais txujkev dim ntawm Vaajtswv txujkev hlub.) 6Hab Vaajtswv tsaa peb nrug Kheto sawv lug, hab pub peb nrug nwg nyob tsawg ua ke sau ntuj ceeb tsheej rua huv Yexu Kheto, 7sub lwm tam kws yuav lug nwg txhad qha nwg txujkev hlub kws muaj nplua quas mag tshwm lug, yog qhov kws nwg khuvleej peb huv Yexu Kheto. 8Tsua qhov mej dim, yog lug ntawm txujkev hlub vem yog mej ntseeg. Txujkev dim nuav tsw yog tshwm ntawm mej lug tassws yog Vaajtswv pub dawb xwb, 9tsw yog tau ntawm qhov kws xyum sub txhad tsw muaj leejtwg khaav tau. 10Vem tas peb yog Vaajtswv txhais teg ua, yog tswm rua huv Yexu Kheto kuas ua tej num zoo kws Vaajtswv tub npaaj ua ntej ca lawm rua peb xyum lawv nraim.

Koom ua ib huv Kheto

11Yog le ntawd mej yuav tsum ncu tas yaav taag lug mej yog lwm haiv tuabneeg lawv le lub cev nqaj tawv. Hab cov kws ua kevcai txav, kws yog tuabneeg txhais teg ua rua lub cev, txeev hu mej tas yog cov tsw ua kevcai txav. 12Ca le ncu tas thaus ntawd mej tsw muaj Kheto, tsw muaj feem ua tuabneeg Yixayee, hab tsw muaj cai koom tej lug kws Vaajtswv cog tseg, nyob huv lub nplajteb nuav tsw muaj chaw vaam hab tsw muaj Vaajtswv. 13Tassws nwgnuav nyob huv Yexu Kheto mej cov kws yaav taag lug nyob deb raug coj lug nyob ze vem muaj Kheto cov ntshaav. 14Kheto yog peb txujkev sws hum xeeb ntaag. Nwg muab peb ob tog lug koom ua ib ntawm nwg lub cev hab rhuav lub ntsaa loog kws kem nruab nraab yog qhov kws ob tog ua yeeb ncuab. 15Nwg rhuav txuj kevcai kws muaj tej lug nkaw hab tej kaab ke hov tseg, sub txhad muab tau ob paab tuabneeg lug tswm ua ib paab tshab rua huv nwg, txhad ua kuas muaj kev nyob sws hum xeeb, 16hab ua kuas ob tog rov nrug Vaajtswv sws raug zoo koom ib lub cev vem yog muaj tug khaublig ntoo, txhad ua kuas txujkev ua yeeb ncuab pluj taag lawm. 17Kheto lug tshaaj tawm txujkev sws hum xeeb rua mej cov kws nyob deb hab cov kws nyob ze. 18Vem yog muaj Yexu peb ob tog txhad tau lug cuag leej Txwv ntawm tuab tug Vaaj Ntsuj Plig. 19Vem le nuav mej tsw yog tuabneeg lwm tebchaws hab lwm haiv tuabneeg dua le lawm, tassws mej koom nrug Vaajtswv cov xuv dawb hab koom ua Vaajtswv tsev tuabneeg lawm. 20Mej raug tswm tsaa rua sau tej taw tag kws yog cov tubkhai hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug, muaj Yexu Kheto ua lub thawj pob zeb ntawm kaum tsev. 21Huv Kheto mas txhua yaam kws ua lub tsev yuav muab sws txuas ua ke hab hlub tuaj ua lub tuam tsev dawb huv rua huv Vaajtswv. 22Huv Kheto mej kuj saamswm raug tswm tsaa ua lub chaw rua Vaajtswv nyob, yog Vaaj Ntsuj Plig nyob.