2

Từ chết sống lại

1Trước kia tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác. 2Anh em theo nếp sống xấu xa của người đời, vâng phục Sa-tan, bạo chúa của đế quốc không gian, hiện đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Thượng Đế. 3Tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đáng bị Thượng Đế hình phạt như bao nhiêu người khác.
4Nhưng Thượng Đế vô cùng nhân từ, vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta quá bao la; 5dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Ngài cho chúng ta được sống lại với Chúa Cứu Thế. Vậy nhờ ân phúc Thượng Đế, anh em được cứu. 6Trong Chúa Cứu Thế, Thượng Đế cất bổng chúng ta lên cao, cho chúng ta cùng ngồi với Chúa Cứu Thế trên ngai trời. 7Muôn đời về sau, Ngài có thể tiếp tục bày tỏ ân phúc phong phú vô tận cho mọi người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê- xu. 8Vậy anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em tự tạo. 9Không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang. 10Thượng Đế sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài hoạch định từ trước.

Hợp nhất trong Chúa

11Đừng quên rằng trước kia anh em là người nước ngoài, bị người Do thái coi là vô đạo, ô uế, vì họ tự cho là thánh sạch. Kỳ thực lòng họ vẫn ô uế, dù thân họ đã chịu thánh lễ cắt bì, một nghi lễ do tay người thực hiện. 12Đừng quên rằng thuở ấy anh em sống xa cách Chúa Cứu Thế, đối nghịch với đoàn thể con dân của Thượng Đế, không được Thượng Đế hứa hẹn bảo đảm gì cả. Giữa cuộc đời, anh em sống không hy vọng, không Thượng Đế, 13nhưng bây giờ anh em là người của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dù ngày trước cách xa Thượng Đế, ngày nay nhờ máu Chúa Giê-xu dâng hiến, anh em được đến gần Thượng Đế.
14Chúa Cứu Thế đem lại hòa bình cho chúng ta. Ngài hòa giải hai khối dân tộc thù nghịch, kết hợp làm một Nhân loại mới. Chúa đã hy sinh thân báu để phá đổ bức tường ngăn cách đôi bên, 15chấm dứt hận thù, phế bỏ luật pháp Do-thái với giới răn, quy luật. Chúa hợp nhất hai khối dân thù nghịch, cho họ gia nhập vào Thân thể Chúa để tạo nên Nhân loại mới và xây dựng hòa bình. 16Hai bên đã là bộ phận của một thân thể, hận thù tất nhiên cũng tiêu tan, cả hai đều được giải hòa với Thượng Đế. Vậy chiến tranh đã chấm dứt tại cây thập tự. 17Chúa Cứu Thế, đã đến công bố Phúc âm Hòa bình ấy cho các dân tộc gần xa. 18Nhờ Chúa Cứu Thế, tất cả các dân tộc đều được Thánh Linh dìu dắt đến cùng Chúa Cha.
19Hiện nay anh em không còn là kiều dân ngoại tịch nữa, nhưng là công dân Nước Chúa, là người trong gia đình Thượng Đế như mọi tín hữu khác. 20Nền móng của anh em là Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn các sứ đồ và tiên tri là rường cột. 21Tất cả anh em tín hữu chúng ta đều được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cứu Thế, và xây nên Đền Thánh của Thượng Đế. 22Trong Chúa Cứu Thế, anh em được Thánh Linh kết hợp với nhau thành Ngôi Nhà của Thượng Đế.