2

Dim Kev Tuag Los Tau Txojsia

1Yav tas los nej zoo li cov neeg uas tuag lawm, rau qhov nej tsis mloog Vajtswv lus thiab nej ua txhaum. 2Thaum ntawd nej tseem nyiam ua ib yam li tej neeg uas nyob hauv ntiajteb no ua, thiab nej ua raws li tus uas kav saum nruab ntug qhia nej. Tus ntawd yog tus dab Ntxwgnyoog uas nimno kav cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus. 3Txawm yog peb cov los yav tas los peb yeej ua ib yam li lawv thiab; peb ntshaw kev phem kev qias thiab peb ua raws li peb lub cev thiab peb lub siab ibtxwm nyiam ua; yog li ntawd, Vajtswv yeej yuav rau txim rau peb ib yam li Vajtswv rau rau lwm tus.
4Tiamsis Vajtswv hlub peb kawg nkaus li. 5Peb tsis mloog Vajtswv lus thiab peb zoo li cov neeg uas tuag lawm los Vajtswv tseem pub peb rov muaj txojsia ib yam li Vajtswv tau tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los. Vajtswv hlub nej kawg li, Vajtswv thiaj li cawm kom nej dim. 6Vim peb nrog Yexus koom ib txojsia, Vajtswv thiaj tsa peb nrog Yexus Khetos sawv rov qab los. Vajtswv ua li ntawd kom peb tau nrog Yexus Khetos kav saum ntuj ceebtsheej. 7Txij no mus rau yav tom ntej tej uas Vajtswv ua ntawd yuav qhia rau sawvdaws paub hais tias Vajtswv foom koob hmoov ntau kawg nkaus rau peb cov uas ntseeg Yexus Khetos, rau qhov Vajtswv hlub peb heev. 8Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb. 9Qhov uas nej dim tsis yog nej lub dag lub zog ua mas nej thiaj tsis muaj lus khav tau. 10Peb yog cov uas Vajtswv txhais tes puab. Vajtswv tsim peb los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia kom peb ua tau tej haujlwm zoo uas Vajtswv twb xub npaj tseg cia rau peb ua lawm.

Cov Ntseeg Nrog Yexus Khetos Koom Ib Txojsia

11Cov Yudais hu nej cov uas yog lwm haivneeg hais tias, “Cov uas tsis ua kevcai txiav;” lawv hu nej li ntawd, rau qhov lawv yeej hu lawv ua cov uas ua kevcai txiav. (Txoj kevcai txiav yeej yog yam uas neeg txhais tes ua rau neeg lub cev). Nej cov uas yog lwm haivneeg, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias yav tas los nej yeej tsis yog cov uas ua kevcai txiav. 12Nej yeej yog lwm haivneeg, nej tsis yog cov uas Vajtswv xaiv cia lawm. Nej tsis muaj feem nrog Vajtswv haivneeg tau tej koob hmoov uas Vajtswv coglus tseg yuav muab pub rau cov neeg uas nws xaiv tseg lawm. Nej nyob hauv ntiajteb no, nej tsis muaj chaw cia siab thiab nej tsis paub Vajtswv. 13Tiamsis nimno nej cov uas yav tas los nyob nrug deb, nej twb los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm. Vim Yexus Khetos tuag txhiv nej, Vajtswv thiaj coj nej los cuag Vajtswv. 14Rau qhov Yexus Khetos twb los ua rau cov Yudais thiab lwm haivneeg ua tau ib pab lawm, peb thiaj nyob tau ua ke. Sab phab ntsa uas kem nruab nrab kom ob tog ua yeebncuab, Yexus Khetos twb los muab rhuav lawm. 15Nws rhuav cov Yudais txoj kevcai, tsis hais tej uas lawv qhia thiab tej uas lawv txwv. Nws ua li ntawd, twb yog nws tsim dua ib pab neeg tshiab tawm hauv ob pab neeg ntawd los nrog nws sib raug zoo. 16Vim Yexus Khetos tuag li ntawd, nws thiaj rhuav tau qhov uas ob haivneeg ntawd ua yeebncuab kom lawv los ua tau ib pab, thiab coj lawv rov los cuag Vajtswv. 17Yog li ntawd, Yexus Khetos thiaj los qhia txojmoo zoo uas ua rau sawvdaws nyob taus ua ke, tsis hais nej cov uas yog lwm haivneeg uas nyob nrug deb Vajtswv thiab cov Yudais uas nyob ze Vajtswv. 18Yog li ntawd, peb txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos, tsis hais cov Yudais thiab lwm haivneeg, peb mus cuag tau Vajtswv, rau qhov peb puavleej koom Vajtswv tib tug Ntsujplig xwb.
19Yog li ntawd nej cov uas yog lwm haivneeg, nej tsis yog lwm haivneeg lawm, nej yog Vajtswv haivneeg. Nej muaj feem ib yam li Vajtswv haivneeg, thiab nej yog Vajtswv tsev neeg lawm. 20Vajtswv muab nej los ua rau saum lub qua tsev uas cov timthawj thiab cov cev Vajtswv lus twb ncaws tau cia lawm. Tus ncej tas ntawd yog Yexus Khetos ntag. 21Yexus yog tus uas txheem lub tsev ntawd kom khov, thiab ua kom tiav, thiaj li tau ib lub tuamtsev uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv nyob. 22Vajtswv tabtom muab nej cov thiab lawv cov txhua tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, los ua ib lub tsev rau Vajtswv tus Ntsujplig nyob.