55

Vajtswv hlub sawvdaws

  1“Txhua tus uas nqhis cia li los cuag dej,
   tus uas tsis muaj nyiaj cia li los yuav thiab noj.
  Cia li los yuav cawv txiv hmab
   thiab kua mis tsis txog them nyiaj them nqe.
  2Ua cas nej siv nej tej nyiaj
   yuav yam uas tsis yog zaub mov,
  thiab ua haujlwm khwv
   rau tej uas tsis txaus nej siab?
  Cia li rau siab mloog kuv hais,
   thiab noj yam uas zoo,
  thiab cia li zoo siab rau tej zaub mov
   uas zoo tshaj.
  3Cia li tig ntsej mloog thiab los cuag kuv.
   Cia li mloog kom nej tus ntsuj plig
   thiaj li ciaj sia nyob.
  Kuv yuav cog lus tseg mus ib txhis rau nej,
   yog kuv txojkev hlub ruaj khov
   uas muaj tseeb rau Davi.
  4Saib maj, kuv muab nws ua timkhawv
   rau ib tsoom neeg,
   ua tus thawj thiab tus uas kav ib tsoom neeg.
  5Koj yuav hu tej tebchaws
   uas koj tsis tau paub dua,
  thiab tej haiv neeg uas tsis tau paub dua koj,
   yuav dhia tuaj cuag koj,
  vim yog muaj koj tus Vajtswv Yawmsaub
   uas yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee,
   rau qhov nws pub koob meej rau koj.”

  6Cia li nrhiav Yawmsaub
   rau thaum uas tseem ntsib tau,
  cia li thov nws
   rau thaum nws tseem nyob ze.
  7Cia cov neeg limhiam
   tso lawv tej kev phem tseg,
  thiab tus uas tsis ncaj ncees
   tso nws tej kev xav tseg.
  Cia lawv rov los cuag Yawmsaub
   kom nws thiaj li khuvleej lawv,
  thiab los cuag peb tus Vajtswv
   vim nws yuav zam txim huvsi rau lawv.
  8“Kuv tej kev xav tsis thooj li nej tej kev xav,
   thiab nej tej kev tsis thooj li kuv tej kev.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  9“Lub ntuj siab dhau lub ntiajteb li cas,
   kuv tej kev kuj siab dua nej tej kev,
  thiab kuv tej kev xav
   siab dua nej tej kev xav li ntawd.
  10Nag thiab daus xib daus npu los saum ntuj los
   thiab tsis rov qab mus rau saud
  tsuas muaj uas ntub lub ntiajteb
   ua rau lub ntiajteb tuaj kaus tuaj ntsuag,
  pub noob rau tus uas tseb noob
   thiab pub zaub mov rau tus uas noj li cas,
  11kuv tej lus uas tawm hauv kuv
   lub qhov ncauj mus kuj zoo ib yam li ntawd.
  Tej lus ntawd yuav tsis rov los
   do cuas rau kuv, tiamsis yuav ua
   tej uas kuv hom tseg lawd kom tiav,
  thiab ua rau tej uas
   kuv txib mus ua ntawd hlob tuaj.
  12Nej yuav tawm mus ua zoo siab xyiv fab
   thiab raug coj mus kaj siab lug.
  Tej roob thiab tej pov roob
   yuav tsa suab hu nkauj ua nej ntej,
  thiab tej ntoo huvsi hauv nruab teb
   yuav npuaj teg.
  13Ntoo ciab nplooj suab
   yuav tuaj nyob pos kaus ntsaj chaw,
  txiv ntoo roj yuav tuaj nyob
   pos kaus ntsim chaw.
  Tej no yuav ua lub chaw cim
   kom nco ntsoov Yawmsaub,
  yuav yog txujci tseem ceeb mus ib txhis
   uas tsis muab rhuav li.”