55

Klei Iêu Jak Phung Mhao

  1 “Ơ jih jang hlei pô mhao,
   hriê bĕ kơ êa;
  hlei pô amâo mâo prăk ôh,
   hriê bĕ, blei leh anăn ƀơ̆ng!
  Hriê bĕ, blei kpiê leh anăn êa ksâo êmô
   amâo mâo hŏng prăk, amâo mâo hŏng ênoh ôh.
  2Si ngă diih bi liê prăk kơ mnơ̆ng amâo jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh,
   leh anăn mă bruă kơ mnơ̆ng amâo thâo bi trei ôh?
  Hmư̆ kâo bi nik, ƀơ̆ng bĕ ya mnơ̆ng jing jăk,
   leh anăn bi mơak mngăt diih pô hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng jăk siam.
  3 Mđing bĕ knga diih, leh anăn hriê bĕ kơ kâo;
   dôk hmư̆ bĕ čiăng kơ mngăt diih dưi hdĭp;
  leh anăn kâo srăng ngă hŏng diih klei bi mguôp hlŏng lar,
   si tô hmô klei khăp sĭt suôr ƀuăn leh kơ Y-Đawit.
  4Nĕ anei, kâo brei ñu jing pô hưn bi sĭt kơ phung ƀuôn sang,
   sa čô khua gai gĭt kơ phung ƀuôn sang.
  5Nĕ anei, diih srăng iêu phung găp djuê diih amâo thâo kral ôh,
   leh anăn phung găp djuê amâo thâo kral diih srăng êran nao kơ diih,
  kyua Yêhôwa Aê Diê diih,
   Pô Doh Jăk phung Israel,
   kyuadah ñu bi guh kơang diih leh.”

  6Duah bĕ Yêhôwa êjai arăng dưi ƀuh ñu;
   iêu wah lač bĕ kơ ñu êjai ñu dôk giăm.
  7Brei pô ƀai lui hĕ êlan ñu pô,
   leh anăn brei mnuih wê lui klei ñu mĭn.
  Brei ñu lŏ wĭt kơ Yêhôwa čiăng gơ̆ srăng pap kơ ñu,
   kơ Aê Diê drei kyuadah gơ̆ srăng pap brei êbeh dlai.
  8“Kyuadah klei kâo mĭn amâo jing klei diih mĭn ôh,
   êlan diih kăn jing êlan kâo rei,” Yêhôwa lač.
  9“Kyuadah msĕ si phung adiê dlông hĭn kơ lăn ala,
   snăn mơh êlan kâo dlông hĭn kơ êlan diih,
   leh anăn klei kâo mĭn dlông hĭn kơ klei diih mĭn.
  10 Kyuadah msĕ si êa hjan leh anăn pliêr trŭn mơ̆ng adiê,
   amâo lŏ wĭt tinăn ôh, ƀiădah krih lăn,
  brei gơ̆ čăt mnơ̆ng leh anăn bi mnga,
   leh anăn brei mjeh kơ pô rah leh anăn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ pô ƀơ̆ng,
  11msĕ snăn mơh klei kâo blŭ kbiă mơ̆ng ƀăng êgei kâo srăng jing:
   ñu amâo srăng wĭt kơ kâo hơăi mang ôh,
  ƀiădah ñu srăng bi leh klei kâo čiăng,
   leh anăn ñu srăng dưi bi leh bruă kâo tiŏ nao ñu leh.
  12Kyuadah diih srăng kbiă nao hŏng klei hơ̆k,
   leh anăn arăng srăng atăt diih hŏng klei êđăp ênang;
  čư̆ leh anăn kbuôn srăng bi kčaĭ klei mmuñ ti anăp diih,
   leh anăn jih jang ana kyâo hlăm dliê srăng pah kngan.
  13Hrô kơ êruê, ana kyâo hngô srăng čăt,
   hrô kơ êruê ana, ana kyâo mirtơ srăng čăt;
  klei anăn srăng jing klei bi hdơr kơ Yêhôwa,
   klei bi knăl hlŏng lar arăng amâo dưi bi luč ôh.”