55

Tin-Hungh Oix Ceix En Bun Zuangx Mienh

  1Ziouv gorngv,
  “Jaang nqaatv nyei dauh dauh mienh aah!
   Daaih maah! Yiem naaiv maaih wuom nyei.
  Maiv maaih nyaanh nyei mienh aah!
   Daaih maaiz nyanc.
  Daaih maaiz a'ngunc diuv caux ngongh nyorx,
   maiv zuqc cuotv nyaanh, maiv funx jaax-zinh.
  2Meih mbuo weic haaix diuc longc nyaanh maaiz
   maiv zeiz zien nyanc hopv,
  yaac longc duqv daaih nyei gong-zinh maaiz
   maiv tengx mienh beuv nyei ga'naaiv.
  Longc hnyouv muangx yie yaac nyanc longx nyei nyanc hopv,
   meih ziouc a'hneiv nyanc gauh longx jiex nyei ga'naaiv.
  3Meih mbuo oix zuqc baeng m'normh muangx yaac daaih lorz yie.
   Muangx maah! Meih ziouc duqv ziangh jienv.
  Yie oix caux meih mbuo liepc yietc liuz nyei ngaengc waac,
   oix ziepc zuoqv nyei hnamv meih mbuo hnangv hnamv Ndaawitv nor.
  4Mangc maah! Yie paaiv ninh zoux zorng-zengx bun maanc fingx mienh,
   bun ninh zoux bieiv zeiv, zoux domh jien gunv maanc fingx.
  5Meih maiv hiuv nyei guoqv nyei mienh meih oix heuc daaih.
   Maiv hiuv duqv meih wuov nyei ganh guoqv mienh oix tiux daaih lorz meih,
  weic zuqc Ziouv, meih nyei Tin-Hungh,
   se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh
   ceix njang-laangc bun meih.”
  6Corc lorz duqv buatc nyei ziangh hoc
   oix zuqc lorz Ziouv.
  Ninh corc yiem fatv nyei ziangh hoc
   oix zuqc tov ninh.
  7Orqv mienh oix zuqc leih nqoi ninh zoux orqv nyei jauv.
   Mienh waaic mienh oix zuqc guangc nqoi ninh hnamv cuotv nyei sic.
  Bun ninh nzuonx daaih lorz Ziouv,
   Ziouv ziouc korv-lienh ninh.
  Bun ninh nzuonx daaih lorz yie mbuo nyei Tin-Hungh,
   Tin-Hungh ziouc guangc nzengc ninh nyei zuiz.”
  8Ziouv gorngv,
  “Yie hnamv nyei sic se maiv hnangv meih mbuo hnamv nyei.
   Yie nyei jauv yaac maiv hnangv meih mbuo nyei jauv.
  9Weic zuqc lungh leih ndau ndongc haaix hlang,
   yie nyei jauv yaac hnangv wuov nor gauh hlang meih mbuo nyei jauv,
   yie hnamv nyei sic yaac gauh hlang meih mbuo hnamv nyei sic.
  10Mbiungc caux sorng
   yiem lungh duih njiec,
  yaac maiv daaux nqaang nzuonx
   taux bun ndau ndorn,
  tengx nyim guqc nyaah ziangh biouv,
   bun haaz nyim nyei mienh maaih nyim haaz,
   bun nyanc nyei mienh maaih laangh ziqc.
  11Yie nyei nzuih gorngv cuotv nyei waac se hnangv naaic,
   maiv baeqc baeqc ndortv,
  zungv ziux yie hnamv nyei jauv zoux,
   yaac ziux yie paaiv mingh nyei za'eix zoux ziangx.
  12Meih mbuo zungv oix njien-njien youh youh nyei cuotv Mbaa^mbi^lon.
   Baengh baengh orn-orn nyei nzuonx.
  Domh mbong fiuv-mbong oix yiem meih mbuo nyei nza'hmien
   cuotv qiex mbui nyei baaux nzung.
  Yiem lomc-huaang nyei ndiangx yaac oix mbaix buoz-zaangv.
  13Zongh ndiangx oix cuotv daaih div njimv-mbiorqc,
   faan ziqc liouh ndiangx yaac cuotv daaih div njimv-lomc.
  Naaiv se zoux weic Ziouv nyei mengh,
   benx yietc liuz nyei jangx-hoc yaac maiv haih pai guangc.”