3

Yonaa Mingh Ni^naa^we Zingh

1Yonaa aengx duqv zipv Ziouv nyei waac da'nyeic nzunc, 2“Meih mingh Ni^naa^we wuov norm domh zingh ei jienv yie paaiv nyei waac zunh mbuox ninh mbuo.”
3Yonaa ziouc muangx Ziouv nyei waac, mingh Ni^naa^we Zingh aqv. Ni^naa^we benx norm hlo haic nyei domh zingh. Yangh jauv jiex nor, oix zuqc longc buo hnoi. 4Yonaa bieqc wuov norm zingh aengx mingh yietc hnoi liuz, ninh ziouc zunh mbuox mienh, “Aengx maaih feix ziepc hnoi Ni^naa^we Zingh oix zuqc mietc nzengc aqv.” 5Ni^naa^we Zingh nyei mienh sienx Ziouv nyei waac. Ninh mbuo yietc zungv ziouc dongh hnyouv zei maiv nyanc haaix nyungc. Yiem zoux hlo jiex taux zoux faix jiex nyei mienh ⟨zuqv jienv la'maah ndie-cou.⟩
6Ni^naa^we Zingh nyei hungh haiz naaiv deix waac, ninh njiec hungh weic, jaiv nqoi ninh nyei hungh lui, zuqv jienv la'maah ndie-cou nyei lui-houx, zueiz jienv saaiv-ndui. 7Ninh yaac bun waac taux zingh nyei norm-norm dorngx mbuox baeqc fingx, “Yie, hungh diex, caux yie nyei jien, njiec naaiv diuh lingc.
Yie mbuo maiv bun haaix dauh nyanc haaix nyungc, maiv bun haaix dauh hopv haaix nyungc. Liemh saeng-kuv, ngongh, ba'gi yungh maiv duqv nyanc, maiv duqv hopv.
8Liemh mienh liemh saeng-kuv oix zuqc buix jienv la'maah ndie-cou. Dauh dauh oix zuqc jorm hnyouv daux gaux jouh Tin-Hungh. Mbuo zoux waaic nyei jauv yietc zungv oix zuqc guangc nzengc. 9Nziex Tin-Hungh oix tiuv ninh nyei za'eix, maiv qiex jiez mbuo, mbuo cingx daaih maiv zuqc daic mv bei.”
10Tin-Hungh buatc naaiv deix mienh goiv hnyouv guangc ninh mbuo zoux waaic nyei jauv, ninh ziouc tiuv ninh nyei za'eix. Zinh ndaangc ninh gorngv oix mietc naaiv norm zingh nyei mienh, mv baac ih zanc ninh maiv mietc aqv.