20

Haaix Dauh Bun Yesu Maaih Leiz Zoux Ninh Nyei Sic

(Beiv mangc Matv^taai 21:23-27; Maako 11:27-33)

1Maaih hnoi Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh yaac zunh kuv fienx. Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux mienh gox daaih gorngv, 2“Mbuox yie mbuo oc. Meih maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic? Naaiv nyungc leiz haaix dauh bun meih?”
3Yesu dau, “Yie yaac oix naaic joux meih mbuo. Mbuox yie oc. 4Haaix dauh bun Yo^han maaih leiz tengx mienh jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh fai baamh mienh?”
5Ninh mbuo ziouc laanh caux laanh caangh laangh, “Mbuo horpc zuqc hnangv haaix nor gorngv? Se gorngv mbuo gorngv, ‘Tin-Hungh bun daaih,’ ninh oix gorngv, ‘Wuov nyungc meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx Yo^han?’ 6Mv baac se gorngv mbuo gorngv, ‘Mienh bun daaih,’ zuangx mienh oix zorqv la'bieiv zong daic mbuo weic zuqc ninh mbuo funx dingc Yo^han se douc waac mienh.”
7Ninh mbuo ziouc dau, “Yie mbuo maiv hiuv duqv haaix dauh bun ninh maaih leiz zoux.”
8Yesu mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic yie yaac maiv mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic.”

A'ngunc Huingx Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 21:33-46; Maako 12:1-12)

9Yesu aengx gorngv waac-beiv bun mienh muangx. Ninh gorngv, “Maaih laanh mienh zuangx nzong a'ngunc biouv, yaac gouv bun mienh. Ninh ganh aeqv, cuotv deic-bung mingh lauh nyei. 10Taux biouv zuoqc nyei ziangh hoc, ninh paaiv dauh bou mingh lorz gouv huingx nyei mienh, weic siou ninh nyei buonc gouv huingx nyei biouv. Mv baac gouv huingx mienh mborqv wuov dauh bou, zunc ninh kungx-buoz baeqc zaux nyei nzuonx. 11Huingx-ziouv ziouc aengx paaiv dauh bou mingh, mv baac gouv huingx mienh aengx mborqv ninh, zoux doqc bun ninh nyaiv, yaac zunc ninh kungx-buoz baeqc zaux nyei nzuonx. 12Huingx-ziouv aengx paaiv da'faam dauh mingh. Gouv huingx nyei mienh aengx mborqv duqv ninh siang haic, tor guangc ga'nyiec ziqc huingx mingh.
13“Huingx-ziouv ziouc gorngv, ‘Aa, yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux ni? Yie paaiv yie ganh nyei dorn-hnamv mingh, m'nziex ninh mbuo oix taaih ninh mv bei.’
14“Mv baac gouv huingx mienh buatc ninh, laanh mbuox laanh, ‘Nzipc naaiv norm huingx se dongh naaiv dauh aqv. Mbuo zorqv ninh daix guangc mingh. Ninh nzipc nyei jaa-dingh ziouc benx mbuo nyei aqv.’ 15Ninh mbuo ziouc zorqv ninh tor cuotv ga'nyiec ziqc huingx daix guangc mi'aqv.”
 Yesu naaic gaax, “Hnangv naaic huingx-ziouv oix hnangv haaix nor zoux bun gouv huingx mienh?
16Ninh oix mingh daix guangc ninh mbuo aengx bun ganh deix mienh gouv wuov norm huingx.”
 Zuangx mienh haiz liuz naaiv deix waac, ninh mbuo gorngv, “Cin-maanc maiv dungx bun maaih hnangv naaic.”
17Yesu mangc jienv ninh mbuo naaic gaax, “Ging-Sou fiev jienv naaiv joux waac maaih haaix nyungc eix leiz?
  ‘Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv,
   zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.’
18Haaix dauh ndorpc, zong zuqc naaiv norm la'bieiv, wuov dauh ziouc huv benx ziex deix mi'aqv. Naaiv norm la'bieiv ndortv, zong zuqc haaix dauh, wuov dauh ziouc muonc nzengc mi'aqv.”
19Njaaux leiz nyei fin-saeng caux sai mienh bieiv hiuv duqv Yesu gorngv naaiv diuh waac-beiv ziqv zuqc ninh mbuo. Wuov norm ziangh hoc ninh mbuo oix zorqv Yesu haic aqv, mv baac ninh mbuo gamh nziex zuangx mienh.

Mienh Naaic Nzou-Zinh Nyei Jauv

(Beiv mangc Matv^taai 22:15-22; Maako 12:13-17)

20Njaaux leiz nyei fin-saeng caux sai mienh bieiv ziouc zanc-zanc cienh mangc jienv Yesu. Ninh mbuo paaiv mienh mingh zoux sic hnangv kuv mienh, mv baac ninh mbuo oix nduov Yesu gorngv dorngc ziouc haih zorqv ninh jiu bun yiem Lomaa Zungx nyei buoz-ndiev. 21Ninh mbuo ziouc naaic gaax Yesu, “Fin-Saeng aah! Yie mbuo hiuv duqv meih gorngv nyei waac caux njaaux nyei leiz se horpc nyei. Meih yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien. Tin-Hungh nyei jauv meih yaac njaaux duqv zien. 22Wuov nyungc meih mbuox yie mbuo oc. Mbuo cuotv nzou-zinh bun Lomaa Hungh se dorngc mbuo nyei leiz fai?”
23Yesu hiuv duqv ninh mbuo nyei mbienv-mbeux ziouc gorngv, 24“Zorqv norm nyaanh daaih bun yie mangc gaax. Naaiv haaix dauh nyei fangx caux haaix dauh nyei mbuox?”
 Ninh mbuo dau, “Lomaa Hungh nyei.”
25Yesu ziouc gorngv, “Haaix nyungc Lomaa Hungh nyei, oix zuqc bun Lomaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.”
26Dorng jienv zuangx mienh ninh mbuo maiv buatc Yesu gorngv dorngc haaix nyungc. Ninh mbuo mbuoqc horngh haic ninh dau nyei waac ziouc maiv ko lo aqv.

Mienh Daic Aengx Haih Nangh Daaih

(Beiv mangc Matv^taai 22:23-33; Maako 12:18-27)

27Maaih deix ⟨Saa^ndu^si Mienh⟩ daaih lorz Yesu. Saa^ndu^si wuov jauv mienh gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh aqv. 28Ninh mbuo naaic Yesu, “Fin-Saeng aah! Mose weic mbuo fiev naaiv diuh leiz, ‘Se gorngv maaih laanh mienh longc jienv auv, maiv gaengh maaih fu'jueiv mv baac ninh daic mi'aqv, ninh nyei youz oix zuqc longc nyaam zoux auv weic duqv fu'jueiv funx gorx nyei buonc.’ 29Zinh ndaangc maaih siec muoz-dorn. Dorn-hlo dorng jienv jaa, maiv maaih fu'jueiv, ninh daic mi'aqv. 30Da'naix longc nyaam-guaav aengx daic mi'aqv. Maiv maaih fu'jueiv. 31Lauv Saan aengx longc gau, daic mi'aqv. Naaiv deix siec muoz longc jiex nzengc, yaac fih hnangv nyei maiv maaih fu'jueiv, ziang naaic daic mi'aqv. 32Zoux gau, nqa'haav wuov dauh m'sieqv dorn yaac daic mi'aqv. 33Hnangv naaic, mienh daic mingh, taux nangh daaih wuov hnoi, wuov dauh m'sieqv dorn funx haaix dauh nyei auv? Weic zuqc ninh mbuo siec muoz yietc zungv longc jiex ninh.”
34Yesu dau ninh mbuo, “Naaiv seix mienh longc auv longc nqox, bungx sieqv zoux cing-jaa. 35Mv baac daic mingh puix duqv nangh daaih yiem nqa'haav wuov seix m'jangc m'sieqv maiv longc auv longc nqox, maiv bungx sieqv zoux cing-jaa. 36Ninh mbuo yaac maiv haih daic weic zuqc ninh mbuo hnangv fin-mienh nor. Ninh mbuo zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz weic zuqc ninh mbuo daic mingh aengx nangh daaih. 37Mose yaac bun cing mienh daic mingh aengx nangh daaih weic zuqc ninh gorngv douz zieqc ndiangx-dorn-fomv wuov diuh jauv. Ninh heuc Ziouv zoux ‘Apc^laa^ham nyei Tin-Hungh, I^sakc nyei Tin-Hungh caux Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ 38Tin-Hungh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh, maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh, weic zuqc ei Tin-Hungh mangc, yietc zungv se ziangh jienv nyei.”
39Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng gorngv, “Fin-Saeng aac, meih dau duqv horpc haic.” 40Gorngv liuz ninh mbuo maiv gaamv naaic haaix nyungc ninh aqv.

Giduc Hnangv Haaix Nor Zoux Ndaawitv Hungh Nyei Zeiv-Fun?

(Beiv mangc Matv^taai 22:41-46; Maako 12:35-37)

41Yesu ziouc naaic ninh mbuo, “Mienh hnangv haaix nor haih gorngv Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun? 42Weic zuqc yiem Singx Nzung Sou Ndaawitv ganh fiev,
  ‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv,
   “Zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung
  43zuov yie bun meih nyei win-wangv
   zoux meih lorngx zaux nyei dorngx.”+’
44Ndaawitv heuc ninh zoux Ziouv. Wuov nyungc, Giduc hnangv haaix nor haih zoux Ndaawitv nyei zeiv-fun?”

Oix Zuqc Faix Fim Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng

(Beiv mangc Matv^taai 23:1-36; Maako 12:38-40)

45Zuangx mienh muangx Yesu gorngv wuov zanc, Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, 46“Oix zuqc faix fim njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo a'hneiv zuqv lui-ndaauv mingh mingh daaih daaih, mingh wuov hei-horngc oix mienh taaih, zorqv yieqv bun ninh mbuo. Mingh wuic dorngh ninh mbuo ginv longx jiex nyei dorngx zueiz. Bieqc yinh ninh mbuo kungx oix zueiz dieh gorn hnangv. 47Ninh mbuo nduov auv-guaav nyei jaa-dingh nyanc yaac duqv-eix daux gaux ndaauv nyei nduov mienh. Dongh naaiv nyungc mienh oix zuqc dingc zuiz gauh hniev jiex.”