4

Win-Wangv Zorv Ceix Zingh Laatc Nyei Gong

1Sanx^mbaan^latv haiz gorngv yie mbuo ceix zingh laatc, ninh za'gengh! qiex jiez haic. Ninh yaac huotv Yiutai Mienh. 2Ninh dorng jienv ninh nyei gorx-youz caux Saa^maa^lie Mienh nyei baeng gorngv, “Naaiv deix piex haic nyei Yiutai Mienh zoux haaix nyungc laeh? Ninh mbuo hnamv oix ganh ceix jiez naaiv norm zingh fai? Ninh mbuo oix zorqv ga'naaiv ziec bun Tin-Hungh? Yietc hnoi hnangv ninh mbuo oix zoux taux ziangx? Ninh mbuo oix zorqv yiem la'fapv-ndui zuqc buov jiex nyei la'bieiv longc ceix zingh laatc fai?”
3Ammon Mienh, To^mbi^aa, yiem ninh nyei ga'hlen gorngv, “Aav, ninh mbuo ceix nyei la'bieiv-laatc, se gorngv yietc dauh hieh juv faaux zungv ngatv mbaang nzengc aqv lorqc.”
4Yie daux gaux gorngv, “O yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, tov muangx yie mbuo weic zuqc yie mbuo zuqc mienh mangc piex yie mbuo. Tov bun ninh mbuo huotv nyei waac ndortv njiec ninh mbuo ganh nyei m'nqorngv. Tov zorqv ninh mbuo jiu bun zuqc mienh guaatv mingh taux ganh norm deic-bung zoux hnangv zuqc luv nyei ga'naaiv. 5Maiv dungx buang jienv ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz. Yaac maiv dungx sortv guangc meih buatc ninh mbuo zoux nyei zuiz, weic zuqc ninh mbuo mangc piex gorngv doqc ceix zingh laatc nyei mienh.”
6Yie mbuo ziouc ceix zingh laatc faaux hlang, faaux taux duqv yietc buonc weic zuqc baeqc fingx maaih hnyouv zoux gong.
7Mv baac Sanx^mbaan^latv, To^mbi^aa, Aalapc Mienh, Ammon Mienh, caux Atc^ndotc Mienh, haiz gorngv yie mbuo zorc Ye^lu^saa^lem nyei zingh laatc gunv zoux gunv hlang, laatc nquaqv nyei norm-norm dorngx yaac mbiev jienv aqv, ninh mbuo yietc zungv qiex jiez haic. 8Ninh mbuo lomh nzoih daav za'eix oix mborqv Ye^lu^saa^lem Zingh, yaac oix coqv mienh lunc nzengc. 9Mv baac yie mbuo daux gaux jouh yie mbuo nyei Tin-Hungh yaac paaiv mienh ziangh hnoi ziangh muonz zuov jienv mbungh ninh mbuo zoux nyei sic.
10Yu^ndaa Mienh yaac gorngv, “Bienh ga'naaiv nyei gong-mienh nyei qaqv mau jienv njiec. Mbaang waaic nyei la'bieiv-muonc camv haic. Yie mbuo maiv haih zorc maiv duqv zingh laatc aqv.”
11Yie mbuo nyei win-wangv yaac sie jienv waac gorngv, “Ninh mbuo maiv hiuv maiv buatc nyei ziangh hoc mbuo oix bieqc ninh mbuo mbu'ndongx daix ninh mbuo, bun ninh mbuo nyei gong dingh.”
12Yiem nitv win-wangv fatv nyei Yiutai Mienh daaih mbuox yie mbuo maiv zeiv ziepc nzunc, “Ninh mbuo oix yiem ninh mbuo nyei norm-norm dorngx daaih mborqv mbuo.”
13Weic naaiv yie ziouc paaiv baeqc fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc, nanv jienv nzuqc ndaauv, caux cang caux juang-zinx, yiem zingh laatc gauh aiv jiex nyei dorngx caux nquaqv tong kuotv nyei dorngx. 14Yie zaah liuz zingh laatc ziouc dorng jienv zoux hlo zoux jien nyei mienh caux zoux baeqc fingx nyei zuangx mienh gorngv, “Maiv dungx gamh nziex ninh mbuo. Jangx jienv Ziouv se hlo haic, mbuoqc horngh haic. Oix zuqc weic meih mbuo nyei gorx-youz, auv-jueiv naamh nyouz, yaac weic meih mbuo nyei biauv mborqv jaax.”
15Yie mbuo nyei win-wangv haiz gorngv yie mbuo hiuv duqv ninh mbuo nyei za'eix. Ninh mbuo yaac hiuv duqv Tin-Hungh zoux bun ninh mbuo nyei za'eix waaic mi'aqv. Yie mbuo ziouc nzuonx taux zingh laatc, gorqv-mienh zoux gorqv-mienh nyei gong.
16Yiem naaic hnoi daaih, yie nyei mienh maaih yietc buonc zoux gong, maaih yietc buonc nanv cang, nanv torngv-baaih, nanv juang-zinx, yaac zuqv jienv mborqv jaax nyei lui-houx. Zuangx bieiv zeiv souv jienv Yu^ndaa baeqc fingx nqa'haav maengx zuov jienv, 17zorc zingh laatc nyei gong-mienh. Liemh bienh ga'naaiv nyei mienh longc yietc jieqv buoz zoux gong, yietc jieqv buoz nanv jienv mborqv jaax nyei wuoqc ginc. 18Dauh dauh ceix zingh laatc nyei gong-mienh buix jienv ninh nyei nzuqc ndaauv zoux gong. Mv baac biomv jorng wuov dauh mienh caux yie yiem.
19Yie aengx mbuox zoux hlo zoux jien nyei mienh caux zoux baeqc fingx nyei zuangx mienh, “Mbuo nyei gong se hlo haic. Yiem zingh laatc zoux gong nyei mienh yaac yiem duqv nzaanx haic, laanh leih duqv laanh go. 20Meih mbuo haiz jorng mbui haaix norm dorngx, oix zuqc gaanv mingh wuov caux yie mbuo gapv zunv. Mbuo nyei Tin-Hungh oix weic mbuo mborqv jaax.”
21Yie mbuo ziouc zoux jienv gong mingh. Maaih yietc buonc gong-mienh nanv jienv cang. Lungh ndorm nziouv mbiouz-mbiouz njang taux aav hitv hmuangx hleix cuotv nyei ziangh hoc zuov jienv. 22Wuov zanc yie aengx gorngv mbuox zuangx baeqc fingx, “Dauh dauh m'jangc dorn caux tengx ninh mbuo zoux gong nyei mienh oix zuqc muonz-muonz hitv yiem naaiv zingh. Lungh muonz zanc ninh mbuo haih tengx mbuo zoux zuov zingh nyei mienh. Lungh hnoi zanc haih zoux zorc zingh laatc nyei gong.” 23Liemh yie caux yie nyei gorx-youz caux tengx yie zoux gong nyei mienh caux zuov zingh nyei mienh maiv jaiv lui-houx. Gorqv-mienh yaac buix jienv gorqv-mienh nyei wuoqc ginc, liemh mingh zaangh wuom.