4

Muaj neeg tawm tsam qhov uas ua ntsa loog

1Thaum Xanpala hnov tias peb tabtom ua lub ntsa loog, nws txawm chim npau taws heev, nws thiaj thuam luag cov Yudai. 2Nws hais tab meeg nws cov kwvtij thiab tab meeg cov tub rog Xamali tias, “Cov Yudai uas tsis muaj zog no ua dabtsi li ntawd nev? Lawv yuav kho dua tshiab lov? Lawv yuav tua tsiaj xyeem no lov? Lawv yuav ua ib hnub kom tiav no lov? Lawv yuav muab tej pob zeb uas hlawv pob tag ua tej niag pawg tshwj xuam rov qab los siv dua no lov?” 3Thaunpia uas yog neeg Asmoo nyob ib sab ntawm nws thiab hais tias, “Lub ntsa loog pob zeb uas lawv tabtom ua ntawd, yog ib tug hma dhia rau saud xwb, ces yuav ua rau pob tag.”
4Au peb tus Vajtswv thov koj tig ntsej mloog, rau qhov peb raug saib tsis taus. Thov tig lawv lub suab thuam lub suab luag rov mus poob rau saum lawv lub taubhau, thiab thov cia lawv raug luag lws rau hauv lub tebchaws uas lawv raug ntes coj mus nyob. 5Thov tsis txhob npog lawv tej kev txhaum cia thiab tsis txhob rhuav lawv lub txim kom ploj ntawm koj lub qhov muag mus, rau qhov lawv tau thuam luag rhuav cov uas ua ntsa loog no ntsej muag.
6Peb thiaj ua lub ntsa loog mas lub ntsa loog twb tuaj sib txuas tag siab txog ib nrab lawm rau qhov yog cov pejxeem rau siab ua haujlwm. 7Tiamsis thaum Xanpala thiab Thaunpia thiab cov Alam thiab cov Asmoo thiab cov neeg hauv Asadau hnov tias qhov uas tsim kho Yeluxalees tej ntsa loog tabtom ua tiav zuj zus, thiab tej qhov uas pob tabtom muab txhaws, lawv txawm chim heev. 8Lawv txawm ntaus tswvyim yuav tuaj ua rog rau Yeluxalees thiab ua kom muaj kev kub ntxhov rau hauv Yeluxalees. 9Peb thiaj thov peb tus Vajtswv thiab tso neeg zov tiv thaiv lawv nruab hnub hmo ntuj.
10Tiamsis cov neeg Yuda hais tias, “Cov uas kwv nra lub zog ntaug zuj zus lawm, thiab muaj tej pawg tshwj xuam ntau heev. Peb kho tsis taus lub ntsa loog lawm.” 11Thiab tej yeeb ncuab tseem hais tias, “Lawv yuav tsis paub tsis pom peb mus txog thaum peb txeem plaws rau hauv lawv thiab muab lawv tua thiab txwv nkaus lawv tej haujlwm.” 12Ces cov Yudai uas nyob ze lawv tuaj hais rau peb kaum zaus tias, “Lawv yuav sawv hauv lawv txhua lub chaw nyob tuaj ua rog rau peb.” 13Kuv thiaj tsa ib cov neeg nyob rau tej chaw uas qes kawg sab hauv lub ntsa loog raws li lawv tej cum tuav rawv ntaj thiab hmuv thiab hneev zov. 14Kuv ntsia ntsoov thiab sawv tsees hais rau cov uas ua hlob thiab cov thawj thiab cov pejxeem sawvdaws tias, “Nej tsis txhob ntshai lawv. Cia li nco ntsoov txog tus Tswv uas yog tus loj kawg thiab txaus ntshai es tiv thaiv pab nej cov kwvtij, nej tej tub tej ntxhais, nej tej pojniam thiab nej tej vaj tse.”
15Thaum peb cov yeeb ncuab hnov tias peb twb paub lawv lub tswvyim lawm thiab Vajtswv twb rhuav tej uas lawv ntaus tswvyim lawm, mas peb sawvdaws thiaj nyias rov los ua nyias tej haujlwm ntawm ntsa loog. 16Txij hnub ntawd los kuv cov neeg ib nrab ua ntsa loog ib nrab tuav rawv hmuv thiab daim phiaj hlau thaiv thiab hneev thiab lub tsho hlau. Cov thawj kuj sawv tom qab cov Yuda sawvdaws 17uas ua ntsa loog. Cov uas kwv nra txhua tus ib txhais tes ua haujlwm ib txhais tes tuav rawv cuab yeej ua rog. 18Txhua tus uas ua ntsa loog kuj ris rawv ntaj ntawm duav rau thaum tabtom ua. Tus uas tshuab raj kub yaj kuj sawv ntawm kuv ib sab. 19Kuv hais rau cov uas ua hlob thiab cov thawj thiab cov pejxeem sawvdaws tias, “Peb tej haujlwm kuj loj thiab nthuav dav heev, thiab peb nyob saum lub ntsa loog ib leeg nrug deb ib leeg. 20Thaum nej hnov lub suab raj kub yaj nrov qhovtwg tuaj, nej cia li dhia los pab peb qhov ntawd. Peb tus Vajtswv yuav ua rog pab peb.”
21Peb thiaj ua haujlwm li no, peb ib nrab tuav rawv hmuv thaum kaj ntug txoog mus txog thaum cov hnub qub tawm. 22Thaum ntawd kuv kuj hais rau cov pejxeem tias, “Cia cov txivneej txhua tus thiab lawv tej tub qhe pw hmo ntuj hauv Yeluxalees kom lawv thiaj zov tau lub nroog rau peb hmo ntuj thiab ua haujlwm nruab hnub.” 23Kuv thiab kuv cov kwvtij thiab kuv cov neeg thiab cov uas nrog kuv zov, tsis muaj leejtwg hle tsoos tsho, txhua tus nyias tuav rawv nyias tej cuab yeej.