14

Thov cov Yixayee rov los cuag Vajtswv

  1Yixayee 'e, cia li rov los cuag Yawmsaub
   uas yog nej tus Vajtswv,
   nej dawm vim yog tim nej tej kev txhaum txim.
  2Cia li coj tej lus los,
   thiab rov los cuag Yawmsaub,
   cia li hais rau nws tias,
  “Thov daws peb tej kev txhaum txim
   huvsi pov tseg.
   Thov txais yuav yam uas zoo,
  mas peb yuav coj tej lus
   ntawm peb lub qhov ncauj tuaj xyeem.
  3Axilia cawm tsis tau peb lawm,
   peb yuav tsis caij nees.
  Peb yuav tsis hu tej uas peb txhais tes ua
   tias yog peb tus Vajtswv dua li lawm.
  Nyob hauv Vajtswv mas tej menyuam ntsuag
   tau ntsib kev khuvleej.”

  4“Kuv yuav kho qhov uas lawv fav xeeb kom zoo,
   kuv yuav ua siab dawb paug
   hlub lawv kawg nkaus li,
  rau qhov kuv txojkev chim
   twb thim ntawm lawv lawm.
  5Kuv yuav zoo li dej lwg rau cov Yixayee,
   lawv yuav tawg paj li lub paj lilij,
  lawv yuav nrhau cag tob
   yam li ntoo ciab Lenpanoo,
  6lawv yuav ncau ceg nthuav dav,
   lawv yuav zoo nkauj li tsob ntoo aulib,
  thiab yuav tsw qab
   yam li ntoo ciab Lenpanoo.
  7Lawv yuav rov los nyob
   hauv kuv tus qab duab ntxoov ntxoo,
  lawv yuav hlob zoo yam li mog thiab qeb,
   lawv yuav tawg paj yam li tsob txiv hmab,
  lawv yuav tsw qab zib yam li
   cawv txiv hmab hauv Lenpanoo.
  8Efa‑i 'e, kuv ntsig txog dab mlom li cas?
   Kuv yog tus uas teb lawv
   thiab tsom kwm lawv.
  Kuv zoo yam li tsob ntoo ciab nplooj suab
   uas ntsuab tsaus nti thawm xyoo,
   lawv tawg paj txi txiv yog los ntawm kuv los.”
  9Leejtwg ntse, cia nws nkag siab tej no,
   leejtwg txawj tshuaj saib, cia nws paub tej no,
   rau qhov Yawmsaub tej kev yeej raug cai.
  Cov neeg siab ncaj kuj taug txojkev ntawd,
   cov neeg fav xeeb
   kuj dawm ntog hauv txojkev ntawd.