14

Tov I^saa^laa^en Nzuonx Daaih Lorz Tin-Hungh

  1O I^saa^laa^en Mienh aah!
   Nzuonx daaih lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh,
   weic zuqc laaix meih mbuo nyei zuiz-nipc meih mbuo ndiqv zuqc ndorpc.
  2Oix zuqc dorh jienv nyiemc zuiz nyei waac
   nzuonx daaih lorz Ziouv.
  Oix zuqc gorngv mbuox ninh,
   “Tov zorqv nqoi yie mbuo nyei yietc zungv zuiz,
  tov zipv longx yie mbuo,
   Yie mbuo ziouc longc yie mbuo nyei waac fongc horc dorngx longc ngongh gouv ziec.
  3Atc^si^lie maiv haih njoux yie mbuo,
   yie mbuo maiv duqv geh maaz.
  Yie mbuo maiv aengx gorngv mbuox yie mbuo ganh nyei buoz zoux daaih nyei ga'naaiv,
   ‘Meih se yie mbuo nyei Tin-Hungh,’
   weic zuqc guh hanh fu'jueiv haih kaux Ziouv duqv ninh korv-lienh.”

Ziouv Laengz Bun I^saa^laa^en Duqv Siang-Maengc

  4“Yie oix zorc ninh mbuo maiv ziepc zuoqv nyei jauv,
   yie oix longc nzengc hnyouv hnamv ninh mbuo,
   weic zuqc yie ga'qiex fiu, maiv qiex jiez ninh mbuo aqv.
  5Yie ziouc weic I^saa^laa^en hnangv mbiungc-suiv,
   ninh ziouc hnangv baeqc horqc biangh nqoi daaih.
   Ninh yaac njiec nzungh hnangv Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx.
  6Ninh nyei cunx oix hiaangx jienv mingh,
   ninh ziouc nzueic hnangv ga'lanv ndiangx,
   ninh yaac maaih ndaang nyei qiex hnangv Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx.
  7Ninh mbuo oix nzuonx daaih yiem jienv yie nyei dongh linh ga'ndiev.
   Ninh mbuo yaac duqv longx jienv faaux hnangv huingx.
  Ninh mbuo duqv nqoi biangh hnangv a'ngunc hmei,
   yaac maaih qiex ndaang hnangv Le^mbaa^norn nyei a'ngunc diuv.
  8O E^faa^im aac, yie caux miuc-fangx maaih haaix nyungc guen zuqc?
   Se yie ganh dau yaac goux jienv meih mbuo.
  Yie hnangv zanc-zanc nyiemz nyei zongh ndiangx,
   meih mbuo nyei fuqv yiem yie daaih.”

Setv Mueiz Waac

  9Haaix dauh maaih cong-mengh bun ninh bieqc hnyouv naaiv deix waac.
   Haaix dauh haih samx duqv cuotv, bun ninh hiuv duqv naaiv deix sic,
  weic zuqc Ziouv nyei jauv se horpc nyei.
   Kuv mienh yaac gan naaiv diuh jauv yangh,
   mv baac zuiz-mienh yiem naaiv diuh jauv ndiqv zuqc ndorpc.