8

Mben^yaa^min Nyei Zeiv-Fun

1Mben^yaa^min nyei dorn-hlo heuc Mbelaa. Da'nyeic dauh dorn heuc Atc^mben, da'faam dauh heuc Aa^haa^laa, 2da'feix dauh heuc No^haa, da'hmz dauh Laafaa.
3Mbelaa nyei dorn maaih Atc^ndaa, Gelaa, Aa^mbi^hutv 4Aa^mbi^qu^waa, Naa^aa^maan, Aa^hox^aa 5Gelaa, Se^fu^faan caux Hulaam.
6Naaiv se E^hutv nyei zeiv-fun. Ninh mbuo zoux yiem Ge^mbaa wuov deix bungh buonc nyei bieiv zeiv yaac zuqc guaatv mingh taux Maa^naa^haatv. E^hutv nyei dorn maaih 7Naa^aa^maan, Aa^hi^yaa caux Gelaa. Gelaa dorh ninh mbuo mingh ninh mbuo zuqc guaatv mingh nyei dorngx. Ninh zoux Utc^saa caux Aa^hi^hutv nyei die.
8Saa^haa^laa^im leih ninh nyei i dauh auv, Husim caux Mbaa^aa^laa^aa. Nqa'haav yiem Mo^apc ninh duqv dorn. 9Ninh nyei auv Ho^ndetc yungz Yo^mbapc, Si^mbie, Mesaa, Mankaam 10Ye^utc^e, Saax^kie caux Minmaa. Naaiv se ninh nyei dorn yaac zoux ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv. 11Ninh nyei auv, Husim, yungz duqv i dauh dorn, Aa^mbi^tupv caux En^baa^an, bun ninh.
12En^baa^an nyei dorn maaih E^mbe, Mitv^am caux Semetv. Se Semetv liepc Ono caux Lotc naaiv deix i norm zingh caux weih gormx nyei fiuv-laangz. 13Aengx maaih Mbe^li^yaa caux Semaa, se yiem Ai^yaa^lon wuov deix mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv yaac zunc cuotv yiem Gatc nyei mienh.
14Maaih Aa^hi^yo, Saasakv, Ye^le^motv, 15Se^mbaa^ndi^yaa, Aalaatv, E^nde 16Mi^kaa^en, Itc^baa caux Yo^haa zoux Mbe^li^yaa nyei dorn.
17Se^mbaa^ndi^yaa, Me^sun^laam, Hitv^ki, He^mbe 18Itc^me^lai, I^saa^li^yaa caux Yo^mbapc zoux En^baa^an nyei dorn.
19Yaakim, Sikc^li, Sapc^ndi, 20E^li^ye^nai, Sinx^le^tai, E^li^en 21Aa^ndaa^yaa, Mbe^lai^aa caux Simlaatv zoux Si^me^i nyei dorn.
22Itc^baan, E^mbe, E^li^en 23Apc^ndon, Sikc^li, Haanan 24Haa^nan^yaa, Elaam, An^to^ti^yaa 25Ipc^ndai^yaa caux Be^nu^en zoux Saasakv nyei dorn.
26Sam^se^lai, Se^haa^li^yaa, Aa^taa^li^yaa 27Yaa^aa^le^si^yaa, E^li^yaa caux Sikc^li zoux Ye^lo^ham nyei dorn.
28Naaiv deix mienh yietc zungv zoux ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv ziux faaux mbuox yiem ninh mbuo nyei douh zong daan. Ninh mbuo yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh.
29Gi^mbe^on nyei die, Ye^i^en, yiem Gi^mbe^on. Ninh nyei auv nyei mbuox heuc Maa^aa^kaa. 30Ninh nyei dorn-hlo heuc Apc^ndon, aengx maaih Sux^aa, Kitv, Mbaa^an, Ne, Naa^ndapc 31Ge^ndo, Aa^hi^yo, Seke 32caux Mikv^lotv. Mikv^lotv se Si^me^haa nyei die. Ninh mbuo yiem Ye^lu^saa^lem nitv ninh mbuo nyei cien-ceqv.

Saulo Hungh Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 9:35-44)

33Ne zoux Kitv nyei die, Kitv zoux Saulo nyei die. Saulo zoux Yo^naa^taan, Manki Suwaa, Aa^mbi^naa^ndapc caux Etc Mbaa^an nyei die.
34Yo^naa^taan nyei dorn maaih Melipv Mbaa^an. Melipv Mbaa^an zoux Mikaa nyei die.
35Mikaa nyei dorn maaih Biton, Melekv, Taalie caux Aa^hatc. 36Aa^hatc zoux Ye^ho^atc^ndaa nyei die, Ye^ho^atc^ndaa zoux Aa^le^metv, Atc^maa^wetv caux Simx^li nyei die, Simx^li zoux Mosaa nyei die. 37Mosaa zoux Mbi^ne^aa nyei die. Mbi^ne^aa nyei dorn, Laafaa, Laafaa nyei dorn, E^le^aa^saax, E^le^aa^saax nyei dorn, Aasen.
38Aasen maaih juqv dauh dorn. Naaiv se ninh mbuo nyei mbuox. Maaih Atc^li^kam, Mbo^ke^lu, I^saa^maa^en, Se^aa^li^yaa, O^mbaa^ndi caux Haanan. Naaiv deix yietc zungv se Aasen nyei dorn.
39Aasen nyei youz, Esekv, nyei dorn maaih ninh nyei dorn-hlo, Ulaam, da'nyeic dauh dorn, Ye^utc, da'faam dauh dorn, E^li^fe^letv. 40Ulaam nyei dorn zoux mborqv jaax henv nyei baeng yaac zoux buonv juang-zinx nyei mienh. Ninh mbuo maaih dorn maaih fun camv nyei. Yietc zungv maaih yietc baeqv hmz ziepc dauh.
Naaiv deix yietc zungv se Mben^yaa^min nyei zeiv-fun.