5

Lu^mben Nyei Zeiv-Fun

1Naaiv se I^saa^laa^en nyei dorn-hlo, Lu^mben, nyei zeiv-fun. (Lu^mben zoux dorn-hlo mv baac laaix ninh bun ninh nyei die nyei coux maaih uix, ninh maiv duqv dorn-hlo nyei leiz. Dorn-hlo nyei leiz jiu bun I^saa^laa^en nyei dorn, Yosepv, nyei dorn mi'aqv. Lu^mben ziouc maiv duqv ziux dorn-hlo nyei leiz faaux mbuox yiem mienh houz daan. 2Maiv gunv Yu^ndaa gauh henv jiex ninh nyei zuangx muoz-doic, yiem ninh yaac cuotv dauh zoux hlo nyei mienh, mv baac dorn-hlo nyei leiz benx Yosepv nyei mi'aqv.)
3I^saa^laa^en nyei dorn-hlo, Lu^mben, nyei dorn maaih Haanokv, Banlu, Hetv^lon caux Kaanmi.
4Yo^en nyei zeiv-fun maaih ninh nyei dorn, Se^mai^aa, Se^mai^aa nyei dorn, Gokc, Gokc nyei dorn, Si^me^i, 5Si^me^i nyei dorn, Mikaa, Mikaa nyei dorn, Le^aa^yaa, Le^aa^yaa nyei dorn, Mbaa^an, 6caux Mbaa^an nyei dorn, Mbe^e^laa, dongh Atc^si^lie nyei hungh, Tikv^latv Bi^le^se, caangv mingh wuov dauh. Mbe^e^laa benx Lu^mben Fingx nyei yietc dauh bieiv zeiv.
7Lu^mben nyei cien-ceqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc faaux mbuox. Yiem mienh houz daan maaih zoux bieiv wuov dauh Ye^i^en, Se^kaa^li^yaa, 8caux Aasaatv nyei dorn, Mbelaa. Aasaatv se Semaa nyei dorn, Semaa se Yo^en nyei dorn. Yo^en yiem nyei deic-bung se yiem Aa^lo^e Zingh cuotv mingh taux Ne^mbo caux Mbaa^an Me^on. 9Ninh mbuo yiem dong bung maengx mingh taux naaiv bung Yu^fe^ditc Ndaaih nyei deic-bung-huaang weic zuqc ninh mbuo yiem Gi^le^aatc wuov zanc ninh mbuo nyei saeng-kuv hiaangx duqv camv.
10Yiem Saulo zoux hungh nyei ziangh hoc ninh mbuo mingh caux Haagaa Mienh mborqv jaax ziouc mborqv hingh Haagaa Mienh. Ninh mbuo ziouc yiem jienv Haagaa Mienh nyei ndopv-liuh buangv Gi^le^aatc nyei dong bung maengx.

Gaatc Nyei Zeiv-Fun

11Gaatc nyei zeiv-fun yiem nitv Lu^mben Fingx, se yiem Mbaasaan Deic mingh taux Saax^le^kaa. 12Yiem Mbaasaan, Yo^en zoux hlo jiex, Saafaam zoux da'nyeic, yaac maaih Yaanai caux Saafatv.
13Ninh mbuo nyei cien-ceqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih Mi^kaa^en, Me^sun^laam, Qe^mbaa, Yolai, Yaakaan, Zi^aa, E^mbe. Yietc zungv maaih siec dauh. 14Naaiv se Huli nyei dorn, Aa^mbi^haa^in, nyei dorn mbuo. Huli se Yaa^lo^aa nyei dorn, Yaa^lo^aa se Gi^le^aatc nyei dorn, Gi^le^aatc se Mi^kaa^en nyei dorn, Mi^kaa^en se Ye^si^sai nyei dorn, Ye^si^sai se Yaa^ndo nyei dorn, Yaa^ndo se Mbutc nyei dorn. 15Guni nyei fun, Apc^ndi^en nyei dorn, Aa^hi, se zoux ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv.
16Gaatc Mienh yiem Gi^le^aatc caux Mbaasaan caux weih gormx nyei fiuv-laangz, liemh gormx Saalon nyei miev-ciangv mingh taux jomc naaiv deix miev-ciangv.
17Naaiv deix mienh nyei mbuox yietc zungv fiev jienv yiem douh zong daan doix Yotaam zoux Yu^ndaa nyei hungh caux Ye^lo^mbo^am zoux I^saa^laa^en nyei hungh nyei ziangh hoc.
18Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh maaih biei waanc biei cin cietv baeqv luoqc ziepc dauh maaih banh zeic zoux duqv baeng nyei mienh. Ninh mbuo hoqc linc longc torngv-baaih, nzuqc ndaauv caux juang-zinx mborqv jaax. 19Ninh mbuo cuotv mingh caux Haagaa Mienh, Yetu Mienh, Naafitv Mienh caux No^ndapc Mienh mborqv jaax. 20Tin-Hungh tengx ninh mbuo, aengx zorqv Haagaa Mienh caux gan Haagaa Mienh zoux guanh wuov deix jiu bun yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev. Tin-Hungh tengx weic zuqc ninh mbuo mborqv jaax nyei ziangh hoc ninh mbuo heuc jienv tov ninh tengx. Ninh dau ninh mbuo daux gaux nyei waac weic zuqc ninh mbuo kaux ninh. 21Ninh mbuo ziouc caangv Haagaa Mienh nyei saeng-kuv. Maaih lorh torh biaa waanc dauh, ba'gi yungh i waanc biaa cin dauh, lorh i cin dauh. Ninh mbuo yaac zorqv duqv ziepc waanc dauh mienh. 22Win-wangv camv yaac zuqc daix weic zuqc naaiv nzunc mborqv nyei jaax se Tin-Hungh nyei za'eix. Ninh mbuo ziouc yiem jienv naaiv deix dorngx taux zuqc guaatv mingh nyei ziangh hoc.

Maa^natv^se Ndaamv-Fingx Mienh

23Maa^natv^se nyei ndaamv-fingx mienh yiem wuov norm deic-bung. Ninh mbuo mienh camv nyei yiem Mbaasaan mingh taux Mbaa^an Hemon, se taux Seni caux Hemon Mbong.
24Naaiv se ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv. Maaih Efe, Itc^i, E^li^en, Atc^li^en, Ye^le^mi, Ho^ndaa^wi^yaa caux Yaa^ndi^en. Ninh mbuo zoux henv haic nyei baeng, maaih mengh dauh nyei mienh, yaac zoux ziux bungh buonc nyei bieiv zeiv. 25Mv baac ninh mbuo baamz zuiz dorngc ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh. Ninh mbuo maaih hieh hnyouv ziouc mingh zaangc yiem wuov norm deic-bung nyei ziex fingx mienh nyei zienh, dongh Tin-Hungh yiem ninh mbuo nyei wuov ndaangc maengx mietc nyei mienh. 26Weic naaiv I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh dongz zuqc Atc^si^lie nyei hungh, Bunle, se Atc^si^lie nyei hungh, Tikv^latv Bi^le^se, mingh bieqc ninh mbuo nyei deic-bung. Ninh ziouc zorqv Lu^mben, Gaatc caux Maa^natv^se nyei ndaamv-fingx mienh guaatv ninh mbuo mingh taux Haa^laa^aa, Haa^mbo, Haalaa, caux Gosaan Ndaaih hlen. Ninh mbuo corc yiem naaic taux ih jaax hnoi.