21

Ndaawitv Saauv I^saa^laa^en Caux Yu^ndaa Baeqc Fingx

(Beiv mangc 2 Saa^mu^en 24:1-25)

1Saadaan jiez daaih oix hoic I^saa^laa^en, ziouc coqv Ndaawitv saauv I^saa^laa^en Mienh. 2Ndaawitv ziouc gorngv mbuox Yo^aapc caux zuangx domh baeng-bieiv, “Meih mbuo oix zuqc mingh saauv I^saa^laa^en Mienh yiem Mbe^e^qe^mbaa mingh taux Ndaan. Saauv liuz, nzuonx daaih mbuox yie weic bun yie hiuv duqv maaih mbu'ziex dauh.”
3Mv baac Yo^aapc gorngv, “Tov Ziouv bun ninh nyei baeqc fingx jaa hiaangx camv ih zanc maaih nyei yietc baeqv gouv. O yie nyei ziouv, hungh diex aah! Ninh mbuo yietc zungv m'daaih benx meih nyei bou maiv zeiz? Yie nyei ziouv weic haaix diuc oix hnangv naaiv nor zoux? Weic haaix diuc oix bun naaiv deix zuiz hoic zuqc I^saa^laa^en Mienh?”
4Mv baac Yo^aapc maiv haih ngaengc maiv duqv hungh diex nyei waac. Ninh ziouc cuotv mingh gormx I^saa^laa^en Deic-Bung, nqa'haav nzuonx taux Ye^lu^saa^lem. 5Yo^aapc ziouc mingh mbuox Ndaawitv ninh saauv baeqc fingx nyei soux mouc. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, haih zoux duqv baeng wuov deix, maaih ziepc yietv sinx dauh. Yiem Yu^ndaa Mienh zoux duqv baeng wuov deix, maaih biei sinx siec waanc dauh.
6Mv baac Yo^aapc maiv saauv Lewi caux Mben^yaa^min Fingx nyei mienh, weic zuqc Yo^aapc youx haic hungh diex paaiv nyei waac.
7Tin-Hungh maiv horpc hnyouv naaiv deix saauv baeqc fingx nyei sic, ninh ziouc dingc I^saa^laa^en Mienh nyei zuiz.
8Ndaawitv gorngv mbuox Tin-Hungh, “Yie zoux naaiv deix sic za'gengh dorngc zuiz hlo haic. Mv baac tov meih guangc yie, meih nyei bou nyei zuiz. Yie zoux naaiv deix sic za'gengh hngongx haic aqv.”
9Ziouv mbuox Ndaawitv nyei douc waac mienh, Gaatc, 10“Mingh mbuox Ndaawitv, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Yie maaih buo nyungc bun meih ginv.” Meih ginv haaix nyungc yie ziouc zoux wuov nyungc bun meih.’+”
11Gaatc ziouc mingh lorz Ndaawitv yaac gorngv mbuox ninh, “Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Sueih meih ginv aqv. 12Longc buo hnyangx nyei domh ngorc fai buo hlaax nyieqc zuqc win-wangv nyei nzuqc ndaauv zunc meih mbuo fai buo hnoi zuqc Ziouv nyei nzuqc ndaauv, se zuqc domh wuon-baengc, hoic I^saa^laa^en Mienh yaac zuqc Ziouv nyei fin-mienh yiem I^saa^laa^en norm-norm dorngx zoux mietc.’ Ih zanc meih hnamv mangc gaax, yie oix zuqc hnangv haaix nor dau paaiv yie daaih wuov dauh.”
13Ndaawitv gorngv mbuox Gaatc, “Yie gengh haiz aqc haic aqv. Yie tov yiem Ziouv nyei buoz weic zuqc ninh za'gengh korv-lienh haic mienh. Mv baac tov maiv dungx bun yie zuqc yiem baamh mienh nyei buoz-ndiev.”
14Ziouv ziouc bun I^saa^laa^en Mienh zuqc domh wuon-baengc. Maaih siec waanc dauh I^saa^laa^en Mienh daic. 15Tin-Hungh yaac paaiv fin-mienh mingh mietc Ye^lu^saa^lem. Mv baac fin-mienh njiec buoz mietc nyei ziangh hoc, Ziouv buatc ziouc goiv za'eix, maiv zoux naaiv deix ciouv nyei sic. Ninh mbuox mietc mienh wuov dauh fin-mienh, “Gaux aqv! Hluotv meih nyei buoz maah!” Wuov zanc Ziouv nyei fin-mienh souv jienv yiem Ye^mbutc Mienh, Aa^laau^naa, nyei mborqv mbiauh ciangv.
16Ndaawitv cau hmien mangc, buatc Ziouv nyei fin-mienh yiem lungh caux ndau mbu'ndongx. Buoz nanv jienv baeng cuotv paiv nyei nzuqc ndaauv sung jiez Ye^lu^saa^lem gu'nguaaic. Wuov zanc Ndaawitv caux mienh gox zuqv jienv la'maah ndie-cou mbaapv njiec hmien taux ndau.
17Ndaawitv gorngv mbuox Tin-Hungh, “Heuc saauv baeqc fingx se dongh yie maiv zeiz? Se dongh yie baamz zuiz zoux naaiv deix waaic sic. Naaiv deix ba'gi yungh maiv zoux haaix nyungc. O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac, tov bun meih nyei buoz zuqc yie caux yie ganh nyei hmuangv doic hnangv. Maiv dungx bun naaiv deix domh wuon-baengc hoic meih nyei baeqc fingx aqv.”
18Ziouv nyei fin-mienh mbuox Gaatc, “Mingh mbuox Ndaawitv mingh Ye^mbutc Mienh, Aa^laau^naa, nyei mborqv mbiauh ciangv ceix norm ziec-dorngh weic Ziouv. 19Ndaawitv ziouc ziux Gaatc dengv Ziouv nyei mbuox gorngv nyei waac mingh zoux.
20Aa^laau^naa caux ninh nyei biei dauh dorn yiem mborqv mbiauh ciangv mborqv jienv mbiauh wuov zanc, Aa^laau^naa huin nzuonx buatc wuov dauh fin-mienh. Aa^laau^naa nyei biei dauh dorn ziouc bingx mi'aqv. 21Aa^laau^naa mangc buatc Ndaawitv hungx jienv ninh daaih, ninh ziouc yiem mborqv mbiauh ciangv cuotv mingh mbaapv njiec, hmien taux ndau.
22Ndaawitv gorngv mbuox Aa^laau^naa, “Tov meih zorqv meih nyei mborqv mbiauh ciangv nyei ndau maaic bun yie, yaac maaic buangv jaax-zinh. Yie oix weic Ziouv ceix norm ziec-dorngh bun baeqc fingx butv naaiv deix domh wuon-baengc dingh.”
23Aa^laau^naa gorngv mbuox Ndaawitv, “Meih gunv longc aqv. Sueih yie nyei ziouv, hungh diex, zoux ziux meih buatc horpc zuqc zoux nyei. Yie zorqv naaiv deix ngongh weic zoux buov ziec nyei ga'naaiv, zorqv mborqv mbiauh nyei jaa-sic weic zoux zaangh buov, yaac zorqv naaiv deix mbiauh weic zoux fongc horc ziec nyei laangh ziqc. Naaiv deix yietc zungv yie fungx bun meih aqv.”
24Mv baac Ndaawitv gorngv mbuox Aa^laau^naa, “Maiv zeiz lorqc. Oix zuqc bun buangv maaic nyei jaax-zinh. Yie maiv longc meih nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv, yaac maiv longc baeqc baeqc duqv daaih nyei ga'naaiv weic buov ziec.”
25Ndaawitv ziouc nziang biei joih ziepc feix lungz jiem bun Aa^laau^naa weic maaiz wuov norm dorngx nyei ndau. 26Ndaawitv ziouc yiem naaic weic Ziouv ceix norm ziec-dorngh yaac ziec fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. Ninh tov Ziouv,Ziouv yaac dau ninh, bun douz yiem lungh njiec daaih yiem buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh gu'nguaaic.
27Ziouv ziouc hatc fin-mienh, fin-mienh zorqv ninh nyei nzuqc tapv jienv paiv.
28Wuov zanc Ndaawitv buatc Ziouv yiem Ye^mbutc Mienh, Aa^laau^naa, nyei mborqv mbiauh ciangv dau ninh, ninh ziouc yiem wuov zorqv ga'naaiv fongc horc ziec. 29Mose yiem deic-bung-huaang zoux zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh caux buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh se yiem Gi^mbe^on hlang nyei dorngx. 30Mv baac Ndaawitv maiv haih mingh wuov naaic Tin-Hungh weic zuqc ninh gamh nziex Ziouv nyei fin-mienh nyei nzuqc ndaauv.